Samråd om servicestation i Bällsta

Detaljplanen för ny servicestation i Bällsta är nu på samråd. Under perioden den 26 februari till den 9 april 2019 kan du lämna synpunkter på planen. Samrådsmöte hålls den 20 mars i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4, på Kungsholmen.

Förslag till detaljplan

Samråd om detaljplan för ny servicestation i Bällsta pågår 26 februari till 9 april. Förslaget gör det möjligt att bygga en ny servicestation med tillhörande anläggningar vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen.

I planen finns dessutom ett förslag till att lägga en sopsugsanläggning i området. Planen ska också skapa förutsättning för att bredda vägen i korsningen Bällstavägen/Nimbusvägen och skapa större möjligheter för framtida behov av ändringar av Bällstavägen. Planen ska också möjliggöra en gemensamhetsanläggning för angöringsgata vid Nimbusvägen för både servicestationen och flygplatsen.

Planområde

Planområdet ligger i Bällsta. Förslaget rör norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 28 februari – 9 april 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdag den 20 mars kl 17.00 – 18.30, i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad