Arkeologisk undersökning kring Bergholmsbacken

En del i arbetet mot ett nytt bostadsområde är att undersöka arkeologin i det tänkta området. En arkeologisk undersökning görs under mars kring projektet Bergholmsbacken.

I en första inventering hittade arkeologen några platser som kan innehålla lämningar. Under vecka 13 kommer därför fler markundersökningar att göras.

Arkeologen gör då några mindre markingrepp samt provtagningar för att kunna bedöma om det finns fornlämning i området.

Undersökningarna görs med en mindre bandburen grävmaskin och de schakt som tas upp fylls igen efterhand. Området som berörs av undersökningar är delen söder om den befintliga bollplanen, längst upp i bild, inom detaljplaneområdet. 

Läs mer om projektet

Uppdaterad