Säkerheten i bussterminalen- så fungerar den

Illustration av bussterminalen
Illustration av entréer för bussterminalen. Illustration / SL

Arbetet med bussterminalen är i full gång. Bygglov för själva terminalen har beviljats och snart har arbetstunneln nått till den punkt där terminalen börjar. Staden har låtit göra gedigna brandutredningar och riskanalyser. Här nedan beskrivs hur brand- och säkerhetssystemen fungerar.

En placering av bussterminalen och eventuell förekomst av fordonsgas i ett bergrum ställer höga krav på utrymningsmöjligheter. Ett gediget arbete, baserat på forskning och tidigare erfarenheter, har gjorts för att skapa en trygg och säker anläggning. Det handlar exempelvis om gott om utrymningsvägar, sex stycken, både i terminalen och vid in- och utfarten, ett kraftfullt sprinklersystem, explosionsskyddad elektronik för att förhindra antändning samt ventilation som snabbt säkerställer att det fortsatt går att vistas i anläggningen trots rökutveckling.

Risknivå

Risknivån i bussterminalen kommer att motsvara den som gäller i en modern svensk vägtunnel (exempelvis Norra Länken) och är jämförbar med säkerhetsnivån i andra europeiska vägtunnlar med hög standard. Detta är väl beskrivet i underlaget till detaljplanen och har samråtts med flera myndigheter och finns tillgängligt för allmänheten.

De säkerhetsåtgärder som planeras är bland annat att terminalen delas upp i åtskilda brandceller och att utrymningslarm och nödbelysning installeras. I de delar som bussarna kör i, installeras vattensprinkler och gaslarm. Konstruktionen kommer byggas för att tåla en explosion i en gasbuss. Sannolikheten för en sådan explosion är mycket låg, men inte teoretiskt omöjlig. Ventilationen utformas för att kunna leda ut rök i händelse av brand och för att ventilera ut ett eventuellt läckage av fordonsgas.

Brand

Brand inom bussterminalen har identifierats som en kritisk händelse med hänsyn till det stora antalet människor som kan tänkas befinna sig i terminalen och de kraftiga bränder som kan uppstå då bussar involveras i en brand. Den risk som bedömts ha störst påverkan gällande brand i bussterminalen är fordonsgasen som kan komma att användas som drivmedel i bussarna. De snabba och kraftiga brandförloppen som bussar medför ger stora påfrestningar på bärande konstruktioner som vid ett ras kan få följdeffekter och skada utrymmande personer och räddningstjänstens personal. För att skydda människor i vänthallen från den explosion som kan uppstå vid brand i busskörytan på grund av fordonsbränsle konstrueras den bärande konstruktionen för att stå emot detta samt barriärer, i form av tjocka explosionståliga glasväggar. Vänthallen är konstruerad som en egen brandcell.

Effektiv utrymning

Som mest räknar man med att cirka 5000 personer kan komma att vistas där samtidigt vid kraftiga driftstörningar, men det troliga antalet under högtrafik ligger på cirka 2000 personer. En utrymningsstrategi har tagits fram och sex stycken utrymningsvägar kommer att finnas för att säkerställa utrymning för dimensionerat antal personer. Mekaniska till- och frånluften dimensioneras för att säkerställa säker utrymning och räddningstjänstens insatsmöjlighet.

Antagonistiska hot

Terrorhandling är ett av de riskscenarier som utretts noga i projektet och beaktats i byggandet av terminalen. Föreslagna skyddsåtgärder gällande antagonistiska hot sammanfaller med åtgärder för att säkerställa ett väl fungerande brandskydd samt åtgärder förknippade med övervakning, säkerställda skalskydd och organisatoriska aspekter. Däremot har vi av naturliga skäl inte möjlighet att gå in på detta i närmare detalj.

Infarten

Infarten till Katarinaberget är så pass hög att det går att bogsera en dubbeldäckad buss genom den, det vill säga minst 4,70 meter. Infartens höjd är således mycket högre än SL:s blå bussar som kan drivas med fordonsgas.

Höjdbegränsningsbarriärer sätts upp utanför tunnlar och liknande för att förhindra att för höga fordon kommer in i tunneln. Utanför infarten till Katarinaberget kommer det att finnas höjdbegränsningsbarriärer för att förhindra att för höga fordon kommer in i bussterminalen. Det rör sig framför allt om arbetsfordon där det behöver säkerställas att de inte har exempelvis kranen på en traktor för högt.

Infartstunnel, illustration från 2011.

Det finns två filer i in- och utfartstunneln, en fil för inkommande bussar och en fil för utgående bussar och däremellan finns utrymningsfält för passagerare. Om en buss blir stående kommer det dock bli viss fördröjning innan bussarna bakom kan köra ut, men det kommer att finnas en mycket snabb och god beredskap för att snabbt flytta undan en havererad buss. Enligt de beräkningar och scenarier vi har analyserat är detta en mer än fullgod lösning där människor i anläggningen snabbt kan utrymma.

Granskning av utredningsmaterialet

Brand- och riskutredningen är granskad av flera oberoende parter. Allt från konsultföretaget WSPs egen kvalitetskontroll och stadens egna kontrollsystem, där även Brandskyddslaget anlitats som experthjälp, till berörda myndigheter så som Räddningstjänst, Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen. Dessutom har säkerhetskonsultbolaget Briab gjort en tredjepartsgranskning av arbetet. Även politiker och intresserad allmänhet har haft möjlighet att granska arbetet.

Detaljplanen har även prövats av mark och miljödomstolen och i samband med detta framkom varken behov av ytterligare underlag eller granskning. Gällande regler har följts. Mark- och miljööverdomstolen fann inte grund för att pröva planen

Se Filmen

Johan Lundin, Brandingenjör från WSP förklarar mer om hur säkerheten i bussterminalen fungerar, titta på filmen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad