dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 15

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 15 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft av balkar under vardagsnätter (tågfria tider) bakom den nya t-baneuppgången. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Under helger vecka 7 till 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Form och armeringsarbeten vid gjutningen av stigschaktet nedanför Hilton kommer att utföras lördagar klockan 07-16 en tid framöver. Detta är inga bullrande arbeten.

Betongarbeten utförs i Katarinaschaktet helger fram till påsk. Detta är inga bullrande arbeten.

Under påskhelgen, 19-21 april, kommer rivningsarbeten att utföras strax ovanför Stadsgårdsleden vilket kommer innebära att de måste stänga av ett körfält. Trafiken kommer periodvis att gå i skytteltrafik förbi arbetsområdet, styrt av flaggvakter. Det görs under påskhelgen för att trafiken på Stadsgårdsleden är mindre intensiv då.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Just nu ligger fokus på arbetstunneln som går fortsatt söderut. Sporadiskt kommer det även att sprängas salvor i mittendelen av terminalen. Framdriften är normalt cirka 20 meter per vecka. I dagsläget har de kommit cirka 180 meter in i berget.

I april planeras en ny, kraftigare, borrigg att tas in i berget. Då kommer två fronter att borras och sprängas ut parallellt. Den kraftigare borriggen som har tre istället för två borrar låter lite mer men borrar snabbare vilket kommer innebära kortare störning per borrtillfälle.

Om cirka två veckor planeras starten av sprängningsarbetena för en av ingångarna till bussterminalen nedanför Lokattens trappa. 

En yta där lastning av sprängmassor kan utföras har sprängts ut, den har nu börjat användas för lastning nattetid.

Framdriftskarta för vecka 15
Klicka på bilden för att se den högupplöst.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla betongkonstruktioner samt sanering. Just nu river man betongkonstruktioner vilket innebär en del bilning vilket kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter. Entreprenören kommer att använda tystare rivningsmetod i högsta möjliga mån, såsom att ”tugga” eller såga bort betongen. Dessa arbeten beräknas pågå under april och maj. Det är förberedande arbeten för byggandet av bussterminalens huvudentré.

Katarinaschaktet

Flera gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna pågår i Katarinaschaktet. Olika delar av bottenplattan gjuts med början i de södra delarna av schaktet och rör sig norrut. I de norra delarna har bottenplattan gjutits, och en ny nivå betong gjuts. Arbete pågår med att grundbereda marken, för att få en jämn yta att gjuta betong på.

Huvudbron

I slutet av 2019 planeras Slussens nya huvudbro, som just nu byggs i Kina, att anlända till Slussen. Den kommer att ligga ”ankrad” vid Stadsgårdskajen till cirka februari eller mars 2020 då den planeras att skjutas på plats mellan Slussen och Gamla stan. Den 24 augusti 2020 planeras huvudbron att tas i bruk.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbete med att riva det gamla bjälklaget. Sågning utförs dagtid och betong/stålbalkar lyfts bort nattetid, på vardagsnätter då tunnelbanan inte går.

När rivningsarbetena av det gamla bjälklaget är klara kommer nya balkar att lyftas in med en mobilkran som kommer att stå intill Södermalmstorg. Detta kommer innebära perioder av väldigt små ytor för gång och cykel vid Södermalmstorg och rampen ned mot Ryssgården.

Spontning på Stadsgårdsleden

Längs Stadsgårdsleden, från den nya bodetableringen och österut, kommer det de närmsta 8 veckorna att pågå spontning. Arbetena kommer att pågå måndag-onsdag klockan 07.00 – 19.00 och torsdagar 07.00 – 13.00. Rörsponten kommer att borras på bergssidan av Stadsgårdsleden. Detta är arbeten som möjliggör bygget av infartsrampen till den nya bussterminalen.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Renoveringsarbeten av Lokattens trappa och arbete med en ny övergångskonstruktion pågår. Just nu demonteras blocksteg i trapporna, därefter kommer sanering av stenkolstjära och friläggning av betongbjälklagen att ta vid. Vid övergången mellan Sjömansinstitutet och Katarinavägen pågår armering och formsättning för en ny stödmur.

Nedanför trappan, vid Stadsgårdsleden, kommer arbeten med förstärkning av berg att påbörjas under vecka 15 därefter startar schaktningsarbeten. Även bultning av berget bakom Lokatten pågår vilket orsakar en del buller.

Dessa arbeten beräknas vara helt klara, och gatan återställd, till slutet av året.

Gatuarbeten vid Kornhamnstorg

Sedan 2 april pågår gatuarbeten vid östra delen av Kornhamnstorg. Detta innebär en del förändringar i körvägar, följ den nya skyltningen. Arbetena kommer att pågå till juni 2019.

Arbeten på Skeppsbron och vid Slussplan

Vid Skeppsbron pågår grundläggningsarbeten för den nya huvudbron, breddning av kajen samt ledningsarbeten.

Pålningsarbetena är klara på både Skeppsbron och Slussplan, och har nu övergått till betongarbeten istället. Betongarbeten är generellt sett tystare än pålning. Betonggjutningar och arbeten med hammarband i ett schakt på Skeppsbron pågår samt schaktning på Slussplan. Även arbeten med att rensa och justera sjöbottnen mellan Slussen och Gamla stan pågår.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Arbeten med att bygga en kulvert för ledningar vid Guldfjärdsplan/Sjöbergsplan pågår. Strax öster om tunnelbanebron pågår schaktningsarbeten och även rensning av pålar som sedan ska gjutas. Även stag borras inom dessa arbeten.

Betongkulverten som ska gå tvärs över vattnet mellan Munkbron och Sjöbergsplan ligger nu på sin rätta plats. Det gjuts nu cirka fyra meter höga stigschakt på vardera ända av kulverten. Sedan kommer kulverten och stigschakten att sänkas ned på sin plats under vattnet.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, byggs ett stigschakt i betong. Det gjuts etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. Dessa arbeten pågår numera även på lördagar klockan 7-16, men förväntas inte störa närboende.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad