dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 18

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 18 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft av balkar under vardagsnätter (tågfria tider) bakom den nya t-baneuppgången. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Kornhamnstorg: Nattarbeten kommer att utföras nätterna 13 – 16 maj, klockan 20.00-06.00.

Helgarbeten

Dagtid den 1 maj kommer dykarbeten pågå i vattnet vid mellanstöden för huvudbron och västerut vid sjökulverten. Utöver engenerator som surrar är det inte bullrande arbeten.

Läs om dykarnas arbeten på Skanska.se

Under helger vecka 7 till 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Form och armeringsarbeten vid gjutningen av stigschaktet nedanför Hilton kommer att utföras lördagar klockan 07-16 en tid framöver. Detta är inga bullrande arbeten.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Arbetet med arbetstunneln fortsätter. Nu har fronten delat på sig och sprängs åt två håll, både åt väst och åt öst. Framdriften är cirka 10 meter per vecka i respektive riktning. Båda tunnelfronterna använder samma borrigg som alternerar mellan de två fronterna.

Starten av sprängningsarbetena för en av ingångarna till bussterminalen nedanför Lokattens trappa startar enligt plan i början av maj. I detta skede ska man spränga sig in cirka 30 meter i berget samt utföra sprängningar ovan jord ute vid Stadsgårdsleden. Dessa sprängningsarbeten kommer att utföras väldigt varsamt, så framdriften kommer inte att vara lika snabb som i övriga tunnelarbeten.

Framdriftskarta för vecka 18

Klicka på bilden för att se den högupplöst.
Ungefärlig placering av borriggen samt utsprängt berg. Notera att det inte är tre olika borriggar i dagsläget, utan en och samma maskin som borrar på olika platser.

Arbetstunneln kommer att sprängas en bit utanför bussterminalens utbredning, vilket inte syns på kartan, däremot syns borriggarnas placering.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla betongkonstruktioner samt sanering. Just nu river man betongkonstruktioner vilket innebär en del bilning vilket kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter. Entreprenören kommer att använda tystare rivningsmetod i högsta möjliga mån, såsom att ”tugga” eller såga bort betongen. Dessa arbeten beräknas pågå under april och maj. Det är förberedande arbeten för byggandet av bussterminalens huvudentré.

Längst ner i Katarinagaraget kommer ett mindre sprängningsarbete att utföras inom kort. Det handlar om cirka en vecka av borrningar och sprängningar. Arbetena kommer preliminärt att pågå vardagar kl. 07-16.

Katarinaschaktet

Flera gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna pågår i Katarinaschaktet. Olika delar av bottenplattan gjuts med början i de södra delarna av schaktet och rör sig norrut. I de norra delarna har bottenplattan gjutits, och en ny nivå betong gjuts.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

 Den första trafikomläggningen på platsen utfördes vecka 17, då gång och cykelvägen smalnades av något.

I två veckor, med start under vecka 19, kommer det bli väldigt trångt vid Södermalmstorg, framförallt intill rampen ned mot Ryssgården. Detta för att en mobilkran ska ställas ut precis intill torget. Mobilkranen och tornkranen som står nedanför kommer tillsammans att lyfta in väldigt långa och tunga balkar. När dessa lyft är klara kommer gång- och cykelytorna successivt att bli bättre.

Påskarbetena blev mer bullrande än väntat, detta på grund av att ett gammalt trappfundament i betong kom oväntat fram under rivningarna. Detta gjorde att man behövde handbila under en hel dag. Bilningarna inom dessa rivningar är nu klara.

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbete med att riva det gamla bjälklaget. Sågning utförs dagtid och betong/stålbalkar lyfts bort nattetid, på vardagsnätter då tunnelbanan inte går.

När rivningsarbetena av det gamla bjälklaget är klara kommer nya balkar att lyftas in med en mobilkran som kommer att stå intill Södermalmstorg. Detta kommer innebära perioder av väldigt små ytor för gång och cykel vid Södermalmstorg och rampen ned mot Ryssgården.

Spontning på Stadsgårdsleden

Längs Stadsgårdsleden, från den nya bodetableringen och österut, kommer det de närmsta veckorna att pågå spontning. Arbetena kommer att pågå måndag-onsdag klockan 07.00 – 19.00 och torsdagar 07.00 – 13.00. Rörsponten kommer att borras på bergssidan av Stadsgårdsleden. Detta är arbeten som möjliggör bygget av infartsrampen till den nya bussterminalen.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

 Demontering av trappstegen pågår. Mellan Sjömansinstitutet och Katarinavägen utförs gjutningar. Övergångskonstruktionen fylls igen under sommaren och kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet.

Gatuarbeten vid Kornhamnstorg

Sedan 2 april pågår gatuarbeten vid östra delen av Kornhamnstorg. Detta innebär en del förändringar i körvägar, följ den nya skyltningen. Arbetena kommer att pågå till juni 2019.

Nattarbeten kommer att utföras nätterna 13 – 16 maj, klockan 20.00-06.00.

Kajarbeten på Munkbron

På Munkbrokajen i höjd med Triewaldsgränd pågår schaktningsarbeten. Under vecka 18 börjar man riva gamla betongkonstruktioner vilket i första hand görs genom att klippa betongen. Eventuellt kommer även en del bilning utförs vilket kan bullra en del, dock ska en bullerdämpande skärm hängas upp för att minska oljudet i högsta möjliga mån. Arbetena beräknas ta cirka två veckor.

Arbeten på Skeppsbron och vid Slussplan

Vid Skeppsbron pågår grundläggningsarbeten för den nya huvudbron, breddning av kajen samt ledningsarbeten.

Pålningsarbetena är klara på både Skeppsbron och Slussplan, och har nu övergått till betongarbeten istället. Betongarbeten är generellt sett tystare än pålning. Betonggjutningar och arbeten med hammarband i ett schakt på Skeppsbron pågår samt schaktning på Slussplan. Även arbeten med att rensa och justera sjöbottnen mellan Slussen och Gamla stan pågår.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Arbeten med att bygga en kulvert för ledningar vid Guldfjärdsplan/Sjöbergsplan pågår. Strax öster om tunnelbanebron pågår schaktningsarbeten och även rensning av pålar som sedan ska gjutas. Även stag borras inom dessa arbeten.

Betongkulverten som ska gå tvärs över vattnet mellan Munkbron och Sjöbergsplan ligger nu på sin rätta plats. Det gjuts nu cirka fyra meter höga stigschakt på vardera ända av kulverten. Sedan kommer kulverten och stigschakten att sänkas ned på sin plats under vattnet.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, byggs ett stigschakt i betong. Det gjuts etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. Dessa arbeten pågår numera även på lördagar klockan 7-16, men förväntas inte störa närboende.

Huvudbron

I slutet av 2019 planeras Slussens nya huvudbro, som just nu byggs i Kina, att anlända till Slussen. Den kommer att ligga ”ankrad” vid Stadsgårdskajen till cirka februari eller mars 2020 då den planeras att skjutas på plats mellan Slussen och Gamla stan. Den 24 augusti 2020 planeras huvudbron att tas i bruk.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad