Samråd om ny förskola i Skarpnäck

Möjlig utformning av förskolebyggnaden. Vy från Horisontvägen. Illustration Arkitema.
Möjlig utformning av förskolebyggnaden. Vy från Horisontvägen. Illustration Arkitema.

Förslag till en förskola med sex avdelningar vid Horisontvägen i Skarpnäck. Den nya förskolan ersätter flera förskolor i bottenvåningar i Skarpnäcksstaden och innebär bättre utomhusmiljö för barnen. Du kan lämna dina synpunkter på planförslaget fram till 4 juni 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1. Denna ersätter ett antal förskolor som ligger i bottenvåningar inom Skarpnäcksstaden. Den nya förskolan skapar en bättre förskolemiljö för barnen.

Till förskolan planeras en gård på cirka 2450 kvadratmeter, vilket innebär cirka 23 kvadratmeter per barn. Gården tänks indelas i olika zoner som erbjuder olika aktiviteter. Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande.

Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Planområde

Planområdet ligger söder om Horisontvägen i stadsdelen Skarpnäcks gård och är cirka 3150 kvm. Planområdet angränsar till radhusbebyggelse i väster inom kvarteret Helikoptern, flerbostadshusbebyggelse i öster inom kvarteret Rotorbladet och till Skevrodrets skog i söder. Marken ägs av Stockholm stad.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 23 april 2019 – 4 juni 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas 20 maj 2019 klockan 17 – 19 i Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks allé 25, Skarpnäck.

Läs mer om projektet

Uppdaterad