dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 19

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 19 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Periodvis fram till sommaren kommer det att göras lyft av balkar under vardagsnätter (tågfria tider) bakom den nya t-baneuppgången. Det är relativt tysta arbeten, men lastbilar och backsirener kan komma att höras.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Kornhamnstorg: Nattarbeten kommer att utföras nätterna 13 – 16 maj, klockan 20.00-06.00.

Helgarbeten

Under helger vecka 7 till 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden.

Form och armeringsarbeten vid gjutningen av stigschaktet nedanför Hilton kommer att utföras lördagar klockan 07-16 en tid framöver. Detta är inga bullrande arbeten.

Begränsad framkomlighet Södermalmstorg

I cirka en månad framöver är ytan på Södermalmstorgs östra sida mycket begränsad, framförallt vid rampen ned mot Ryssgården. Detta för att en mobilkran ska ställas ut precis intill torget. Mobilkranen och tornkranen som står nedanför kommer tillsammans att lyfta in väldigt stora och tunga balkar. När dessa lyft är klara kommer gång- och cykelytorna successivt att bli bättre.

Cyklister mot Gamla stan hänvisas till den västra sidan av bron. Cyklister från Katarinavägen hänvisas till vägen via Peter Myndes backe och Götgatan till bron, istället för vägen intill den nya t-baneentrén som tidigare.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

Arbetet med arbetstunneln fortsätter. Nu har fronten delat på sig och sprängs åt två håll, både åt väst och åt öst. Framdriften är cirka 10 meter per vecka i respektive riktning. Båda tunnelfronterna använder samma borrigg som alternerar mellan de två fronterna.

Starten av sprängningsarbetena för en av ingångarna till bussterminalen nedanför Lokattens trappa startar enligt plan i början av maj. 

Framdriftskarta för vecka 19

Klicka på bilden för att se den högupplöst.
Ungefärlig placering av borriggen samt utsprängt berg. Notera att det inte är tre olika borriggar i dagsläget, utan en och samma maskin som borrar på olika platser. Arbetstunneln kommer att sprängas en bit utanför bussterminalens utbredning, vilket inte syns på kartan, däremot syns borriggarnas placering.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla betongkonstruktioner samt sanering. Dessa arbeten beräknas pågå under april och maj. Det är förberedande arbeten för byggandet av bussterminalens huvudentré.

Längre ned i parkeringshuset har borrningarna för ett mindre sprängningsarbete just börjat. Idag startar en kortare tids sprängningsarbeten. Det blir 7-8 salvor totalt. Arbetena kommer preliminärt att pågå vardagar kl. 07-16.

Spontning på Stadsgårdsleden

Längs Stadsgårdsleden, från den nya bodetableringen och österut, kommer det de närmsta veckorna att pågå spontning. Arbetena kommer att pågå måndag-onsdag klockan 07.00 – 19.00 och torsdagar 07.00 – 13.00. Rörsponten kommer att borras på bergssidan av Stadsgårdsleden. Detta är arbeten som möjliggör bygget av infartsrampen till den nya bussterminalen.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Vid Katarinavägen, utanför Sjömansinstitutet, pågår form-, armering- och gjutningsarbeten. När gjutning utförs står betongbilen utanför grinden men flaggvakter kommer att finnas på plats för att säkerställa fri passage för gående.

Inne vid själva trappan bilas tätskikt bort vilket bullrar en del.

Nedanför Lokattens trappa pågår rensning av berg. Där ska det inom kort utföras omfattande bergschakt med borrning och spräckning av berg. De har börjat frilägga berget och starten för borrning sker på tisdag den 7 maj. Bergschakten kommer att pågå till omkring juli.

I augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet.

Gatuarbeten vid Kornhamnstorg

Just nu pågår gatuarbeten vid östra delen av Kornhamnstorg. Detta innebär en del förändringar i körvägar, följ den nya skyltningen. Arbetena kommer att pågå till juni 2019.

Nattarbeten kommer att utföras nätterna 13 – 16 maj, klockan 20.00-06.00.

Kajarbeten på Munkbron

På Munkbrokajen i höjd med Triewaldsgränd pågår schaktningsarbeten. Under vecka 18 började entreprenören riva gamla betongkonstruktioner vilket i första hand görs genom att klippa betongen. Eventuellt kommer även en del bilning utförs vilket kan bullra en del, dock ska en bullerdämpande skärm hängas upp för att minska oljudet i högsta möjliga mån. Arbetena beräknas ta cirka två veckor.

Det kommer utföras gjutningar under vecka 19 vilket kommer innebära mycket betongbilar i rörelse på platsen. Framkomligheten ska inte påverkas.

Katarinaschaktet

Flera gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna pågår i Katarinaschaktet. Olika delar av bottenplattan gjuts med början i de södra delarna av schaktet och rör sig norrut. I de norra delarna har bottenplattan gjutits, och en ny nivå betong gjuts.

På tisdag vecka 19 planeras en stor gjutning äga rum. Då gjuts valvet upp till torgplan i den norra hörnan. Det är den slutliga höjdnivån på den anläggningsdelen vilket kan ses som en milstolpe.

Gjutningar för den nya bottenplattan pågår i Katarinaschaktet.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

I fyra veckor med start under vecka 19, kommer det bli väldigt trångt vid Södermalmstorg, framförallt intill rampen ned mot Ryssgården. Detta för att en mobilkran ska ställas ut precis intill torget. Mobilkranen och tornkranen som står nedanför kommer tillsammans att lyfta in väldigt långa och tunga balkar. När dessa lyft är klara kommer gång- och cykelytorna successivt att bli bättre.

Nu har de sista delarna av bjälklaget ovanför tunnelbanan rivits och inom kort lyfts de nya balkarna in.

Arbeten på Skeppsbron och vid Slussplan

Vid Skeppsbron pågår grundläggningsarbeten för den nya huvudbron, breddning av kajen samt ledningsarbeten.

Pålningsarbetena är klara på både Skeppsbron och Slussplan, och har nu övergått till betongarbeten istället. Betongarbeten är generellt sett tystare än pålning. Betonggjutningar och arbeten med hammarband i ett schakt på Skeppsbron pågår samt schaktning på Slussplan. Även arbeten med att rensa och justera sjöbottnen mellan Slussen och Gamla stan pågår.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Arbeten med att bygga en kulvert för ledningar vid Guldfjärdsplan/Sjöbergsplan pågår. Strax öster om tunnelbanebron pågår schaktningsarbeten och även rensning av pålar som sedan ska gjutas. Även stag borras inom dessa arbeten.

Vid Hiltons fasad, nere från Guldfjärdsplan, byggs ett stigschakt i betong. Det gjuts etappvis från en ställning som byggs uppåt del för del. Detta stigschakt kommer sedan att kopplas ihop med kulverten som byggs under gatan och i vattnet. Dessa arbeten pågår numera även på lördagar klockan 7-16, men förväntas inte störa närboende.

Huvudbron

I slutet av 2019 planeras Slussens nya huvudbro, som just nu byggs i Kina, att anlända till Slussen. Den kommer att ligga ”ankrad” vid Stadsgårdskajen till cirka februari eller mars 2020 då den planeras att skjutas på plats mellan Slussen och Gamla stan. Den 24 augusti 2020 planeras huvudbron att tas i bruk.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad