dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 22

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 22 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid. Detta ska inte vara bullrande.

På Munkbron i höjd med Kornhamnstorg utförs gatuarbeten nattetid. Arbetena utförs cirka 20.00-06.00 och gatan återställs innan morgontrafiken kommer igång. Arbetena ska inte vara särskilt bullrande.

Natten 24-25 maj kommer mobilkranen, som använts vid lyft av balkar bakom den tillfälliga t-baneuppgången, att köras ut vilket kommer begränsa framkomligheten under natten. Entreprenören bemannar med vakter som hänvisar förbipasserande rätt. Under vecka 22 kommer även en lanseringsbana att transporteras ut nattetid, detta ska inte påverka framkomligheten.

Natt mot onsdag under vecka 22 och 23 utförs stora gjutningar i vattenområdet mellan Slussen och Gamla stan. Det kan komma att låta är främst betongbilar och en pump som är igång, det bör således inte störa några närboende.

Helgarbeten

Under helger vecka 7 till 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

På grund av att man inte vill störa busstrafiken mer än nödvändigt utförs spont- och schaktarbeten på Stadsgårdsleden helger klockan 09-17.

Helgen vecka 23 kommer ett av entreprenörens trapptorn inne på arbetsområdet vid Katarinavägen att plockas ned och monteras upp på en annan plats i området.

Begränsad framkomlighet Södermalmstorg

Cykelbanan på Södermalmstorgs östra sida är avstängd en kort sträcka. Detta för att arbetsområdet intill torget behövt utökats. Läs mer om själva arbetena under nästa rubrik.

Cyklister mot Gamla stan hänvisas till den västra sidan av bron alternativt körbanan där även cyklister får vara. Man kan även kliva av cykeln och leda den på gångbanan. Cyklister från Katarinavägen hänvisas till vägen via Peter Myndes backe och Götgatan till bron, istället för vägen intill den nya t-baneentrén som tidigare.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbeten med att byta ut balkar och bjälklag. Nattetid under vecka 21 utfördes de komplicerade lyften av de mycket stora balkarna bakom den tillfälliga T-baneentrén vid Södermalmstorg. Nu svetsas de nya balkarna fast, sedan ska det nya betongbjälklaget läggas ovanpå balkarna.

Nya balkar har lyfts in som ska bära upp bjälklaget vid Södermalmstorg

Öppet hus i Sjömanshemmet den 3 juni

Måndagen den 3 juni, klockan 9-16, har vi öppet hus i Sjömanshemmet. Sjömanshemmet, beläget på Peter Myndes backe, har nyligen byggts om för att kunna fungera som tysta lokaler för närboende och mindre företag som störs av borrningarna i Katarinaberget. Mer information kommer i nästa veckas brev.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

I vänthallen går arbetet främst vidare västerut, men även enstaka salvor österut. Under vecka 24 ska det även sprängas mellan pelarna under Sjöfartshotellet.

Jobbet med arbetstunneln fortsätter. Båda tunnelfronterna använder samma borrigg som alternerar mellan de två fronterna. Arbetstunneln sprängs en bit söder om bussterminalens utbredning, vilket inte får visas på kartan, däremot syns själva borriggarnas placering. I dagsläget har de kommit cirka 110 meter i respektive riktning. Vid arbetstunnelns västra front kommer de inom kort att börja skjuta mindre salvor på grund av närliggande vibrationskänsliga anläggningar. Det kommer innebära kortare perioder av borrning men långsammare framdrift.

Sprängningsarbeten nedanför Lokattens trappa startar enligt plan i början av juni. I detta skede ska man spränga sig in cirka 30 meter i berget samt utföra sprängningar ovan jord ute vid Stadsgårdsleden. Dessa sprängningsarbeten kommer att utföras väldigt varsamt, så framdriften kommer inte att vara lika snabb som de i övriga tunnelarbetena. Inom sprängningarna nedanför Lokatten kommer varje salva lossa cirka 3 kubikmeter berg, som en jämförelse är det cirka 30 kubikmeter per salva i arbetet inne vid vänthallen.

Framdriftskarta för vecka 22

Klicka på bilden för att se den högupplöst.

Ungefärlig placering av borriggen samt utsprängt berg. De svarta strecken visar borriggarnas riktning.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Rivningsarbeten och sprängning i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla konstruktioner som förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré. Just nu river man betongkonstruktioner vilket innebär en del bilning som kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter. Entreprenören använder tystare rivningsmetoder i högsta möjliga mån, såsom att klippa eller såga bort betongen, istället för bilning. Dessa arbeten beräknas pågå även i juni. 

Längre ned i parkeringshuset pågår ett mindre sprängningsarbete. Enstaka salvor kvarstår inom detta moment.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har nu startat. Sponten längs Stadsgårdsleden är klar fram till Söderbergs trappor. Innanför sponten pågår jordschakt för infartsrampen samt borrning av stag. Arbetstiden för dessa arbeten har utökats till klockan 07-22 vardagar och även helger klockan 09-17.

Den 3 juni planeras en trafikomläggning att utföras på Stadsgårdsleden för att bereda utrymme åt dessa arbeten. Omläggningen kommer att innebära delat körfält för buss och bil en kort sträcka. Arbetena kommer även innebära att Söderbergs trappor kommer att stängas av. Gående till Birka, Fotografiska eller Viking kommer att hänvisas till vägen via bussterminalen alternativt Londonviadukten.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Nedanför Lokattens trappa förbereds ytan för den kommande hissen. Där har bergschakt pågått senaste tiden, inom kort kommer även borrning och spräckning av berg att starta. Dessa arbeten kommer att pågå till omkring juli.

I schaktet uppe på Katarinavägen, under gångbryggan längs fasaderna, lanseras nu nya balkar och det gamla bjälklaget rivs. Det kommer att bli en del sågning och eventuellt även bilning. De bullrande arbetena kommer inte att utföras kring lunchtid.

Schaktet på Katarinavägen fylls igen under sommaren och kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Hela arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020.

Gatuarbeten vid Kornhamnstorg

Sedan 2 april pågår gatuarbeten vid östra delen av Kornhamnstorg samt Munkbron. Detta innebär en del förändringar i körvägar, följ den nya skyltningen. Arbetena kommer att pågå till juni 2019. På Munkbron i höjd med Kornhamnstorg utförs gatuarbetena även nattetid, cirka 20.00-06.00. Gatan återställs innan morgontrafiken kommer igång. Arbetena ska inte vara särskilt bullrande.

Gjutningar i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet pågår flera olika gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur de nya konstruktionerna växer fram. I de södra delarna av schaktet gjuts det främst väggar, pelare och hiss-/trappväggar. Gjutningarna rör sig successivt norrut och breder ut sig över gropen.

Pålningsarbeten vid gamla bussterminalen

På ytan där den gamla bussterminalen låg pågår borrning av pålar och spont. De har nu gått ner från tre till två maskiner som arbetar parallellt vilket innebär något mindre buller från dessa arbeten. Detta grundläggningsarbete planeras att pågå även helger under perioden vecka 7 till 28. Arbetena bör inte störa några boende då de ligger långt från närmsta bostadshus. Under vecka 21 var cirka 230 av de 300 pålarna nere, samtliga pålar beräknas vara nere kring midsommar.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. Arbeten med att rensa och justera sjöbottnen mellan Slussen och Gamla stan pågår.

Förberedande arbeten för gjutningen av den nya huvudbrons mellanstöd pågår. Under tisdag - onsdag både vecka 22 och 23 kommer själva gjutningarna att utföras för respektive stöd. Det är väldigt stora gjutningar som pågår i cirka 18 timmar per stöd.


Här kommer gjutningar modell större att utföras tis-ons vecka 22 och 23, även nattetid.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Strax öster om tunnelbanebron pågår betongarbeten, cirka 300 m3 betong gjuts inom kort. Det gjuts även cirka fyra meter höga stigschakt vid Sjöbergsplan respektive Munkbron. Dessa kommer sedan att sänkas ned under vattnet och inte längre sticka upp.

Intill Hiltons fasad, vid Guldfjärdsplan, har ett stigschakt i betong byggts. Nu har de gjutit färdigt på höjden. Under vecka 19 gjöts den sista väggen under vecka 22 gjuts taket på kulverten, ca 80-90 kvm. Gjutningen planeras vara klar under juni månad.

Underhållsarbeten på maskinerna som används utförs ibland under lördagar och söndagar, i övrigt ska inga arbeten inom detta område utföras på helger.

Huvudbron

I slutet av 2019 planeras Slussens nya huvudbro, som just nu byggs i Kina, att anlända till Slussen. Den kommer att ligga ”ankrad” vid Stadsgårdskajen till cirka februari eller mars 2020 då den planeras att skjutas på plats mellan Slussen och Gamla stan. Den 24 augusti 2020 planeras huvudbron att tas i bruk.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad