dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 25

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 25 och framåt.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Nattarbeten

Under 9 nätter med preliminär start vecka 25 kommer betongbjälklagen att lyftas på plats över hålet ovanför tunnelbanan.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget kommer transporter av bergmassor att ske nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid. Detta ska inte vara bullrande.

Helgarbeten

Under helger vecka 7 till 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Helgen vecka 27 planeras fyllningsarbeten att utföras i Katarinaschaktet, vid väggen mot tunnelbanan. Det beräknas inte vara särskilt bullrande.

Trångt på Södermalmstorg

Cyklister mot Gamla stan hänvisas till den västra sidan av bron alternativt körbanan där även cyklister får vara. Man kan även kliva av cykeln och leda den på gångbanan. Cyklister från Katarinavägen hänvisas till vägen via Peter Myndes backe och Götgatan till bron, istället för vägen intill den nya t-baneentrén som tidigare.

Arbeten bakom nya t-baneentrén

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbeten med att byta ut balkar och bjälklag. Nattetid under vecka 21 utfördes de komplicerade lyften av de mycket stora balkarna bakom den tillfälliga T-baneentrén vid Södermalmstorg. Nu svetsas de nya balkarna fast, sedan ska det nya betongbjälklaget läggas ovanpå balkarna.

Plattbärlagen transporteras in till arbetsområdet natten den 13 juni och börjar lyftas på under vecka 25. Lyften beräknas pågå i cirka 9 nätter (tågfria tider). Sedan kommer SL att stänga av ett spår för att utföra upprustningsarbeten, då kan vi börja utföra lyft dagtid istället.

Sprängningsarbeten för bussterminal i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och mellan pelarna. Det utförs nu också sprängning österut vid den framtida ankomsthallen (terminalens södra bergrum). Salvorna som sprängs i vänthallen och ankomsthallen har sedan vecka 24 ökat i styrka och tid. Tunnelfronterna där är bredare vilket innebär fler hål per salva och därmed mer sprängmedel.

Jobbet med arbetstunneln fortsätter. Båda tunnelfronterna använder samma borrigg som alternerar mellan de två fronterna. Arbetstunneln sprängs en bit söder om bussterminalens utbredning, vilket inte får visas på kartan, däremot syns själva borriggarnas placering. 

Starten för sprängningsarbetena för en av ingångarna till bussterminalen nedanför Lokattens trappa har blivit uppskjuten, det är ännu oklart när starten för dessa arbeten blir.

Framdriftskarta för vecka 25

Klicka på bilden för att se den högupplöst.

Ungefärlig placering av borriggen samt utsprängt berg. De svarta strecken visar borriggarnas riktning.

 Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning.

Nu har arbetstunnelns västra front delvis gått in i Katarinagaraget, vilket innebär att spränggaser kan vädras ut även vid Katarinavägen. Spränggaserna luktar ungefär som fyrverkerier och är inte farligt att andas in.

Rivningsarbeten och sprängning i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla konstruktioner som förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré. Just nu river man betongkonstruktioner vilket innebär en del bilning som kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter. Entreprenören använder tystare rivningsmetoder i högsta möjliga mån, såsom att klippa eller såga bort betongen, istället för bilning. Dessa arbeten beräknas pågå även i juni. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har nu startat. Nu pågår jordschakt för infartsrampen samt borrning av stag. Arbetstiden för dessa arbeten har utökats till klockan 07-22 vardagar och även helger klockan 09-17.

Arbeten vid Katarinavägen och Lokattens trappa

Inom kort kommer ett sprängningsarbete ovan jord att starta. Det sprängs för en gångtunnel som kommer att gå under Saltsjöbanans spår.

Nedanför Lokattens trappa förbereds ytan för den kommande hissen. Där har bergschakt pågått senaste tiden, inom kort kommer även borrning och spräckning av berg att starta. Dessa arbeten kommer att pågå till omkring juli.

Schaktet på Katarinavägen fylls igen under sommaren och kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Hela arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020.

Gatuarbeten vid Kornhamnstorg

Sedan 2 april pågår gatuarbeten vid östra delen av Kornhamnstorg samt Munkbron. Detta innebär en del förändringar i körvägar, följ den nya skyltningen. Arbetena kommer att pågå till juni 2019. På Munkbron i höjd med Kornhamnstorg utförs gatuarbetena även nattetid, cirka 20.00-06.00. Gatan återställs innan morgontrafiken kommer igång. Arbetena ska inte vara särskilt bullrande.

Gjutningar i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet pågår flera olika gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur de nya konstruktionerna växer fram. I de södra delarna av schaktet gjuts det främst väggar, pelare och hiss-/trappväggar. Gjutningarna rör sig successivt norrut och breder ut sig över gropen.

Nu har de börjat valvningen för ett nytt våningsplan i det stora schaktet. Valvning innebär att man bygger en konstruktion som man sedan utför själva armeringen och gjutningen på.

Valvning för ett nytt våningsplan i Katarinaschaktet, sedan startar armering och gjutning.

Pålningsarbeten vid gamla bussterminalen

Ungefär 30-40 pålar av totalt 330 återstår i dagsläget. Samtliga beräknas vara nere kring midsommar. Sedan kommer betonggjutningar att ta vid även inom detta område.

På ytan där den gamla bussterminalen låg pågår borrning av pålar och spont. De har nu gått ner från tre till två maskiner som arbetar parallellt vilket innebär något mindre buller från dessa arbeten. Detta grundläggningsarbete planeras att pågå även helger under perioden vecka 7 till 28. Arbetena bör inte störa några boende då de ligger långt från närmsta bostadshus. Samtliga pålar beräknas vara nere kring midsommar.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. Arbeten med att rensa och justera sjöbottnen mellan Slussen och Gamla stan pågår.

Under vecka 22 och 23 utfördes gjutningar i sponten för respektive stöd. Nu börjar sponterna tömmas på vatten.


Här kommer gjutningar modell större att utföras tis-ons vecka 22 och 23, även nattetid.

Sjöbergsplan och Guldfjärdsplan

Strax öster om tunnelbanebron pågår betongarbeten, cirka 300 m3 betong gjuts inom kort. Det gjuts även cirka fyra meter höga stigschakt vid Sjöbergsplan respektive Munkbron. 

Underhållsarbeten på maskinerna som används utförs ibland under lördagar och söndagar, i övrigt ska inga arbeten inom detta område utföras på helger.

Huvudbron

I slutet av 2019 planeras Slussens nya huvudbro, som just nu byggs i Kina, att anlända till Slussen. Den kommer att ligga ”ankrad” vid Stadsgårdskajen till cirka februari eller mars 2020 då den planeras att skjutas på plats mellan Slussen och Gamla stan. Den 24 augusti 2020 planeras huvudbron att tas i bruk.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad