Samråd om Gasverket Östra i Hjorthagen

Ljust hus i fyra våningar. Rött tegelhus i bakgrunden.
Torget i Gasverket. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

Förslag till detaljplan för att bevara och utveckla östra delen av gasverksområdet i Hjorthagen med cirka 300 bostäder, centrum och service. Du kan lämna dina synpunkter till den 3 september 2019.

Gasverket är ett kulturhistoriskt värdefullt område som saknar motstycke i Sverige. Planområdet ligger i den östra delen av Gasverksområdet och består idag av åtta befintliga byggnader och spaltgasverket.

Nuvarande byggnader renoveras till kontor, centrum och bostäder

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bevara området och byggnadernas speciella karaktär. Befintliga byggnader bevaras men görs om så att kontor och centrum ryms inuti. I vissa befintliga hus planerar man för cirka 25 bostäder i de övre våningsplanen.

Ny bebyggelse längs berget

Längs med bergskanten, på platsen där spaltgasverket och hus 15 och 16 ligger idag, planeras för nya byggnader med centrum, kontor och cirka 275 bostäder. Även torg och park planeras i området.

Totalt möjliggör planen för cirka 300 lägenheter inom planområdet och cirka 30 500 kvadratmeter för centrum- och kontorsändamål möjliggörs varav cirka 11 500 kvadratmeter i befintliga byggnader.

Vision för Gasverket

Stadens vision för hela Gasverket ”från stängd industri till öppen stad” är att området både ska bidra till ett väl fungerande vardagsliv för boende och arbetande i Hjorthagen, med service, omsorg, skola och mötesplatser för alla samt vara ett av Stockholms självklara besöksmål.

Förslaget till detaljplanen ska säkerställa ett skydd och långsiktigt bevarande av Gasverksområdet. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en markanvändning inom Gasverket Östra som säkerställer en långsiktig fortlevnad av hela Gasverksområdet i enlighet med den vision som formulerats för området.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 11 juni – 3 september 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag den 22 augusti klocka 17 – 19 i Hus 14, Tegelslingan i Gasverksområdet.

Lär mer om projektet

Uppdaterad