dcsimg

Skärholmsdalen på granskning

Illustration som visar tänkt utformning av lekplats i parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor.

Längs med Skärholmsvägen och intill Ekholmshöjden planeras ca 800 bostäder, kontor, verksamhetslokaler för centrumändamål, vårdboende och förskolor. Nu är förslaget på granskning och du kan lämna synpunkter fram till och med den 28 augusti 2019.

Bilder i granskningsförslag

Illustration som visar tänkt utformning av parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor
Flygvy från nordväst med nätet av gång- cykelvägar och trottoarer markerat i gult och rött. Mellan kvarteren skapas gränder som bildar en koppling mellan befintlig bebyggelse på Ekholmshöjden och Skärholmsdalen. Gränderna mynnar i bryggor ut i parken/naturen som bildar entréplatser mot Skärholmsdalen. Bild Nyréns Arkitektkontor.
Flygvy över parkstråket. En ny årsring med bebyggelse som följer terrängen och skapar väldefinierade stadsrum med tydligare kopplingar till Sätraskogen. Bild: Nyréns arkitektkontor
Illustration som visar tänkt utformning av lekplats i parken i Skärholmsdalen Bild: Nyréns Arkitektkontor.
Illustration som visar tänkt utformning av en bostadsgård i ett av kvarteren längs Skärholmsvägen, som markanvisats till Magnolia. Bild OKK+
Illustration som visar föreslagen ny bebyggelse längs Gräsholmsvägen som tagits fram av SKB. Bild Nyréns arkitektkontor
Illustration som visar förslag till ny bebyggelse längs Skärholmsvägen som tagits fram av SKB. Bild Tengbom arkitekter
Strukturskiss som visar förändringar i strukturen mellan samråd och granskning. Samrådsförslaget i ljusblått och nu aktuell strukturplan i rosa. Bild Nyréns arkitektkontor
Visionsbild Skärholmsvägen i riktning mot Sätra. Gatan har utrymme för fotgängare och cyklister samt den nya spårvägen. I bottenvåningarna finns verksamhetslokaler. Bild: Nyréns arkitektkontor
Flygvy från nordost.
Flygvy från nordost. Ny bebyggelse illustrerad i rött, befintlig bebyggelse i orange, gult och grått. Bebyggelsen föreslås placeras i gränsen mellan befintlig bebyggelse på norra slänten och naturreservatet vid Ekholmshöjden. Bebyggelsen tar avstamp i landskapet och Skärholmens karaktärsstarka stadsbild. Parkstråket i dalgången bevaras och utvecklas. De föreslagna öppna kvarteren med volymer som klättrar uppför höjderna bedöms komplettera 60-70 talets hus i park-bebyggelse i rätvinkliga mönster och 90-00 talets punkthus. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Illustrationsplan för Skärholmsdalen. Planområdet är markerat med röd linje. Bild: Nyréns arkitektkontor

Skärholmsdalen på granskning

Plan för 800 nya bostäder, kontor, vårdboende och förskolor vid Skärholmsvägen och norr om Ekholmshöjden ute på granskning.

 • Officiell benämning: Detaljplan för Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 invid Gillsätra, Kråkholmen m.fl.
 • Diarienummer: dp 201625385
 • Granskning: 26 juni till 28 augusti 2019
 • Stadsdelar: Skärholmen och Sätra

Skärholmsdalen

För att göra det möjligt att bygga längs Skärholmsvägen och norr om Ekholmshöjden har stadsbyggnadskontoret tagit fram en detaljplan. Förslaget innebär att det byggs en ny gata som kopplar ihop Skärholmsvägen med Ekholmsvägen. Förslaget innebär också att en del av Skärholmsvägen byggs om så att den får trottoarer och cykelbanor och plats för spårvagn. Som en effekt av utbyggnaden kommer grönområdena minska men de delar som sparas kommer till parker och det skapas nya platser som lekplatser och små torg.

Synpunkter på förslaget?

Ta del av förslaget och lämna synpunkter skriftligt före 28 augusti 2019. Ange förslagets diarienummer dp2016-15385

Adress:
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen Box 8314
104 20 Stockholm

eller e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Här visas förslaget

Planförslaget visas i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 och på Medborgarkontoret i Skärholmen. (Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen.)

Här kan du ta del av förslaget digitalt.
stockholm.se/detaljplaner

Vad är nytt sedan samråd?

 • Strukturplanen har utvecklats och möjliggör nu en ny sträckning av Skärholmsvägen som på ett bättre sätt stärker potentialen till stadsutveckling i Skärholmen som helhet. Den föreslagna nya sträckningen gör det möjligt att på ett bättre sätt koppla ihop Skärholmen och Sätra med genare och tryggare stråk för fotgängare och cyklister. Den justerade sträckningen gör det också möjligt att på sikt bygga ut Spårväg syd i Skärholmsvägen och ta fram planer för ny bebyggelse på andra sidan Skärholmsvägen.
 • Vårholmsbackarnas utformning vid parken vid Falkholmsgränd har justerats för att förbättra för bussens framkomlighet.
 • En cykelväg från Ekholmshöjden till dalgången, som samrådsförslaget omöjliggjorde, finns nu med.
 • Gränder mellan kvarter längs Skärholmsvägen har blivit allmän plats för att säkerställa allmän tillgänglighet till parken på Ekholmshöjdens sluttning. Gränder i västra delen av planområdet blivit kvartersmark då de ytorna bedöms vara av större värde för de boende i husen än för allmänheten.
 • Antalet bostäder har från samråd minskat med ca 100 st till följd av att byggrätter tagits bort som en konsekvens av svåra grundläggningsförhållanden i delar av området. Antalet bostäder har också minskat då bebyggelsen i anslutning till naturreservatet disponerats om och sänkts i våningsantal för att minska den visuella påverkan på naturreservatet. Vårdboendet har av den anledningen fått annan form och placering.
 • Ett kvarter är placerat delvis ovanpå på Förbifarten, men bedöms kunna genomföras utan påverkan på tunnlarna och dess skyddszon.
 • Geotekniska och Geohydrologiska utredningar har fördjupats för att säkerställa att planförslaget kan genomföras utan risk för sättningar i tillkommande eller befintlig bebyggelse.
 • En undersökning av eventuella markföroreningar i fyllnadsmassor inom planområdet konstaterade inga risker för några höga halter av föroreningar.
 • Den föreslagna förskolan längs Skärholmsvägen har justerats och föreslås bli friliggande med egen angöring. I samrådsförslaget förutsattes angöring genom angränsande kvarter.
 • Tre stycken elnätsstationer har möjliggjorts inom planområdet och en terminal för sopsugsanläggning i garage inom kvartersmark.
 • Dagvattenutredningen har fördjupats och sammantaget bedöms förslaget bidra till att områdets dagvatten hanteras på ett mer hållbart sätt än tidigare. Förslaget till lösning bygger på att dagvatten används som en resurs och bidrar till ekosystemtjänser som grundvattenbildning, biologisk mångfald och rekreativa värden. Dagvattensituationen för angränsande bebyggelse i Gillsätra bedöms förbättras.
 • Bullerutredningen har uppdaterats och kompletterats medspårvägsbuller. Utredningen visar att Spårväg syd, även medprognoserad trafikering var femte minut, inte medför ökadebullervärden. På Skärholmsvägen kommer planbestämmelsesom reglerar tyst sida fortsatt att krävas. Bullerutsatta delar längs den nya lokalgatan klaras genom att det planeras lokaler för centrum, bostadsändamål eller personal-och gemensamhetsutrymmen i bottenplan i dessa delar.
 • Inventering av fladdermöss och groddjur visar att förlaget inte bedöms innebära en försämring av arternas bevarandestatus.
 • Genom en fördjupad utredning av den orkidé som hittats inom planområdet (Skogsknipprot) bedöms arten som möjlig att flytta till en plats inom naturreservatet.
 • En kulturmiljöanalys av förslaget har tagits fram som visar att planförslaget bedöms möjliggöra en utformning som tar hänsyn till upplevelsen av landskapet och den omgivande bebyggelsen. Genom att nytillkommande bebyggelse föreslås utformas i mättade jordkulörer bedöms den nya årsringen tydliggöras och den vita befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet framhävas, samtidigt som hänsyn tas till upplevelsen av landskapet och Sätraskogen. Den tidstypiska trafiksepareringen blir mindre läsbar men att strukturen som helhet är väl anpassat till områdets topografi och stadsbild. Med stöd i analysen har höjden på bebyggelsen begränsats till 8 våningar för att ny och befintlig bebyggelse ska gå att skilja även på håll.
 • Den integrerade barnkonsekvensanalysen har uppdaterats efter den nya strukturen. Utredningen visar att barnperspektivet tillgodosetts i utformning av förskolegårdar och att en av planens största styrkor är närheten till naturreservatet. Området topografi bidrar till att tillgängligheten till förskolan på Ekholmsvägen kan bli en utmaning för boende i dalgången. För att säkerställa förskolegårdarnas storlek har byggrätter för förskolebyggnadernas utbredning och volym begränsats.
 • Uppdaterad solstudie visar att den föreslagna bebyggelsen inte bedöms påverka befintliga bostäder med skuggning under varken höst/-vårdagjämning eller midsommar. Bebyggelsen skuggar i huvudsak antingen sina egna gårdar (längs Skärholmsvägen) eller en liten del av naturreservatet (den nya lokalgatan).
 • Nytt kvalitetsprogram för allmän plats visar hur parkmark och gator kan komma att utvecklas.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projektet

Uppdaterad