dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, juli 2019

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena i juli. Ny information står i kursiv text.

Aktuella nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Under helger till och med vecka 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Helgen vecka 27 planeras fyllningsarbeten att utföras i Katarinaschaktet, vid väggen mot tunnelbanan. Det beräknas inte vara särskilt bullrande.

Saneringsarbetena i Katarinagaraget kommer att utföras även helger en tid framöver. Det är arbeten som inte ska bullra eller orsaka stomljud.

Arbeten vid Södermalmstorg

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbeten med att bygga nytt bjälklag. Arbete med att lyfta på nya betongplattor har främst utförts vardagsnätter (tågfria tider). Sedan vecka 27 har SL stängt av delar av spårområdet för att utföra upprustningsarbeten, så under vecka 27-30 kan vår entreprenör lyfta plattorna på plats under dagtid istället för natt. Under spåravstängningen kommer även förberedelser för höstens kommande rivningsarbeten att utföras inom detta arbetsområde. I augusti/september kommer armering och gjutning för det nya bjälklaget att utföras på platsen 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och till viss del mellan pelarna. De har nu även påbörjat sprängning för ankomsthallen (det södra bergrummet). Där sprängs det både österut och västerut under sommaren. Obs. Salvorna som sprängs i vänthallen och ankomsthallen har sedan några veckor tillbaka ökat i styrka och varaktighet. Tunnelfronten i dessa delar av berget är bredare vilket innebär fler hål per salva och därmed mer sprängmedel. Under sommaren kommer sprängningsarbetena pågå i samma omfattning och intensitet som senaste månaden. Se planerad framdrift för juli månad i kartan nedan.

Arbetet med arbetstunneln fortsätter, den beräknas bli färdig i slutet av sommaren. På grund av närliggande vibrationskänsliga anläggningar, exempelvis tunnelbanan, går sprängningarna nu mer varsamt fram. Det innebär kortare perioder av borrning men långsammare framdrift. Österut har arbetena med arbetstunneln pausats.

Framdriften i berget har fått genomslag mot Katarinagaraget vilket innebär att spränggaser kan läcka ut vid Katarinavägen. Spränggasen luktar ungefär som fyrverkerier och är inte farlig att andas in. Merparten av spränggasen vädras dock ut vid Stadsgårdsleden.


Framdriftskarta uppdaterad 2019-07-01
Klicka här för högupplöst karta

Sprängningsarbeten vid Lokattens trappa

På Stadsgården i höjd med Lokattens trappa, mitt emot Birka-terminalen, kommer ett sprängningsarbete att utföras ovan jord. Det sprängs för en gångtunnel som kommer att gå under Saltsjöbanans spår. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. Alla trafikslag längs Stadsgårdsleden kommer att stoppas i perioder om cirka fem minuter i samband med sprängning.Sprängningarna planeras starta vecka 29, borrningarna för sprängningarna planeras starta i mitten av vecka 28.

Då det som ska sprängas ut är ett 8-9 meter djupt schakt kommer sprängningsarbetena vid Lokattens trappa att pågå under flera månader.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla konstruktioner som förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré. Just nu river man betonggolv vilket innebär en del bilning som kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter och ute på Katarinavägen. Vid rivningsarbetena har man upptäckt ett saneringsbehov vilket gör att arbetet tagit längre tid än planerat och att det är svårt att beräkna hur länge det kommer att pågå.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har startat. Spontningen som utförs längs Stadsgårdsleden är snart klar. Innanför sponten pågår schaktning för infartsrampen samt borrning för hammarband och formsättning för kantbalkar. I berget nedanför Söderbergs trappor kommer injekteringsborrning inom kort att ta vid. Då borrar man för att injektera betong och på så sätt stärka upp berget inför kommande sprängningsarbeten. Borrningen beräknas pågå i cirka två veckor. Efter injekteringsborrningen kommer schaktning, rensning och andra förberedelser inför sprängningsarbetena att ta vid. Sprängningarna i denna del av berget planeras starta i slutet av sommaren.

Arbeten vid Katarinavägen & Lokattens trappa

Nedanför Lokattens trappa förbereds ytan för den tillkommande hissen. Nu har borrning av två grova hål startat, sedan kommer man att såga ett snitt mellan dessa två hål. Detta görs för att vibrationer från framtida sprängningar inte ska spridas lika bra i berget.

I schaktet uppe på Katarinavägen, under gångbryggan längs fasaderna, lanseras det gamla bjälklaget ut. Schaktet  fylls igen under sommaren och kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Själva arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020. Trappan öppnar för allmänheten år 2023.

Gjutningar nedanför Ryssgården och Katarinavägen

I det stora Katarinaschaktet pågår stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur nya Slussen växer fram. Under sommaren kommer gjutningarna att pågå som de gjort de senaste månaderna. 

Snart börjar man gjuta de så kallade kexen, de korsande balkarna i vit betong i taket på framtida atriet. Arbetet med dessa planeras pågå under juli och augusti. Även de nya pelarna i vit betong har börjat gjutas.

Det pågår även valvning för mellanplanets golv i det stora schaktet. Valvning innebär att man bygger en konstruktion som man sedan utför själva armeringen och gjutningen på. Ovanpå valvningen armerar och gjuts det sedan.

Pålningsarbeten vid gamla bussterminalen

På ytan där bussterminalen brukade ligga pågår främst borrning av pålar. Pålningen ska vara färdig under juli månad, under vecka 27 är det 22 pålar kvar. Under vecka 29 och 30 kommer stoppslagning av pålarna att utföras, vilket kan innebära kortvariga bullerstörningar. Under juli månad kommer även schaktningsarbeten i en spont att pågå inom detta arbetsområde. När pålningen är klar kommer marken att börja beredas inför armerings- och gjutningsarbeten. 

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

Arbeten med den nya huvudbrons mellanstöd pågår. Sponterna har tömts på vatten och nu pågår armeringsarbeten. Sponternas ”golv” och även två pelare i vardera spont kommer i slutet av sommaren att börja gjutas.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. I början/mitten av augusti kommer ledningsarbeten att utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kommer att kunna passera under arbetena, med något förskjuten vägbana.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad