dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 27

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 27 och framåt.

Aktuella nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Under helger till och med vecka 27 eller 28 kommer grundläggningsarbeten att utföras på platsen där gamla bussterminalen låg. Arbetsmomenten innefattar främst pålning och spontning. Dessa arbeten beräknas inte störa boende då arbetena utförs nere vid Stadsgårdsleden, långt bort från närmsta bostad.

Helgen vecka 27 planeras fyllningsarbeten att utföras i Katarinaschaktet, vid väggen mot tunnelbanan. Det beräknas inte vara särskilt bullrande.

Arbeten vid Södermalmstorg

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbeten med att bygga nytt bjälklag. Arbete med att lyfta på nya betongplattor har hittills pågått vardagsnätter (tågfria tider). Från och med 1 juli har SL att stängt av ett spår för att utföra upprustningsarbeten, så nu kan vi börja utföra lyften dagtid istället.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och till viss del mellan pelarna. De har nu även påbörjat sprängning för ankomsthallen (det södra bergrummet). Där sprängs det både österut och västerut under sommaren. Obs. Salvorna som sprängs i vänthallen och ankomsthallen har sedan vecka 24 ökat i styrka och varaktighet. Tunnelfronten i den delen av berget är bredare vilket innebär fler hål per salva och därmed mer sprängmedel.

Arbetet med arbetstunneln fortsätter, den beräknas bli färdig i slutet av sommaren. På grund av närliggande vibrationskänsliga anläggningar, exempelvis tunnelbanan, går sprängningarna västerut mer varsamt fram. Det innebär kortare perioder av borrning men långsammare framdrift. Österut är det bara cirka 10 meter tunneldrivning kvar, sedan pausas arbetena i den riktningen. Arbetstunneln drivs en bit söder om bussterminalens utbredning, vilket inte får visas på kartan, däremot syns själva borriggarnas placering.

Arbetstunneln i berget har fått genomslag mot Katarinagaraget vilket innebär att spränggaser kan läcka ut vid Katarinavägen. Spränggasen luktar ungefär som fyrverkerier och är inte farlig att andas in. Merparten av spränggasen vädras dock ut vid Stadsgårdsleden.


Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla konstruktioner som förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré. Just nu river man betonggolv vilket innebär en del bilning som kan orsaka stomljud i närliggande fastigheter och ute på Katarinavägen. Vid rivningsarbetena har man upptäckt ett saneringsbehov vilket gör att arbetet tagit längre tid än planerat och att det är svårt att beräkna hur länge det kommer att pågå.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har startat. Spontningen som utförs längs Stadsgårdsleden är snart klar. Innanför sponten pågår schaktning för infartsrampen samt borrning för hammarband och formsättning för kantbalkar. I berget nedanför Söderbergs trappor kommer injekteringsborrning inom kort att ta vid. Då borrar man för att injektera betong och på så sätt stärka upp berget inför kommande sprängningsarbeten. Borrningen beräknas pågå i cirka två veckor.

Arbeten vid Katarinavägen & Lokattens trappa

Nedanför Lokattens trappa förbereds ytan för den tillkommande hissen. Nu har borrning av två grova hål startat, sedan kommer man att såga ett snitt mellan dessa två hål. Detta görs för att vibrationer från framtida sprängningar inte ska spridas lika bra i berget.

I schaktet uppe på Katarinavägen, under gångbryggan längs fasaderna, lanseras det gamla bjälklaget ut.

Schaktet på Katarinavägen fylls igen under sommaren och kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Själva arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020. Trappan öppnar 2023.

Sprängningsarbeten vid Lokattens trappa

På Stadsgården i höjd med Lokattens trappa, mitt emot Birka-terminalen, kommer ett sprängningsarbete att utföras ovan jord. Det sprängs för en gångtunnel som kommer att gå under Saltsjöbanans spår. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. Alla trafikslag längs Stadsgårdsleden kommer att stoppas i perioder om cirka fem minuter i samband med sprängning. Arbetet beräknas starta som tidigast vecka 29.

Gjutningar nedanför Ryssgården och Katarinavägen

I det stora Katarinaschaktet pågår flera olika gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur de nya konstruktionerna växer fram. I de södra delarna av schaktet gjuts det främst väggar, pelare och hiss-/trappväggar. Gjutningar pågår för bottenplattorna. De flyttar sig successivt norrut och breder ut sig över gropen.

Snart börjar man även gjuta de så kallade kexen, de korsande betongbalkarna i taket på atriet. Även pelare i vit betong har börjat gjutas.

Det pågår även valvning för ett mellanplanets golv i det stora schaktet. Valvning innebär att man bygger en konstruktion som man sedan utför själva armeringen och gjutningen på.

Pålningsarbeten vid gamla bussterminalen

På ytan där bussterminalen brukade ligga pågår borrning av pålar. Detta grundläggningsarbete planeras att pågå även helger till och med vecka 28. Förhoppningsvis är borrningen klar inom cirka två veckor, under vecka 27 återstår cirka 20-25 pålar. Dessa pålar ska sedan stoppslås vilket kan bullra en del men är snabbt avklarat. Efter det kommer armering och gjutning att ta vid även inom detta område.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. Arbeten med den nya huvudbrons mellanstöd pågår.

Nu har sponterna tömts på vatten och inom kort börjar gjutningar däri. Sponternas golv kommer att gjutas och även två pelare i vardera spont.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom tre till fyra veckor kommer schaktningsarbetena att korsa Stadsgårdsleden. Mer information om detta kommer inom kort. 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad