dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, augusti 2019

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena i augusti. Ny information står i kursiv text.

Aktuella nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Vid Munkbrokajen respektive Sjöbergsplan kommer det att utföras fyllningsarbeten på helger klockan 08-19. Det som kan komma att bullra är när fyllningsmassorna lastas av bilarna. Detta sker några gånger per timme.

Saneringsarbetena i Katarinagaraget kommer att utföras även helger en tid framöver. Det är arbeten som inte ska bullra eller orsaka stomljud.

Arbeten vid Södermalmstorg

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbeten med att bygga nytt bjälklag. Arbete med att lyfta på nya betongplattor har främst utförts vardagsnätter (tågfria tider). Sedan vecka 27 har SL stängt av delar av spårområdet för att utföra upprustningsarbeten, så under vecka 27-30 kan vår entreprenör lyfta plattorna på plats under dagtid istället för natt. Under spåravstängningen kommer även förberedelser för höstens kommande rivningsarbeten att utföras inom detta arbetsområde. I augusti/september kommer armering och gjutning för det nya bjälklaget att utföras på platsen 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och till viss del mellan pelarna. De har nu även påbörjat sprängning för ankomsthallen (det södra bergrummet). Där sprängs det både österut och västerut under sommaren.

Avgångshallen är den del som kommer att sprängas ut sist, och sprängningarna där beräknas inte starta innan årsskiftet.

Arbetet med arbetstunneln fortsätter, den beräknas bli färdig i slutet av sommaren. På grund av närliggande vibrationskänsliga anläggningar, exempelvis tunnelbanan, går sprängningarna nu mer varsamt fram. Det innebär kortare perioder av borrning men långsammare framdrift. Österut har arbetena med arbetstunneln pausats.

Framdriftskarta för augusti


Framdriftskarta uppdaterad 2019-08-01
Klicka här för högupplöst karta

Sprängningsarbeten vid Lokattens trappa

På Stadsgården i höjd med Lokattens trappa, mitt emot Birka-terminalen, kommer ett sprängningsarbete att utföras ovan jord. Det sprängs för en gångtunnel som kommer att gå under Saltsjöbanans spår. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. Alla trafikslag längs Stadsgårdsleden kommer att stoppas i perioder om cirka fem minuter i samband med sprängning. Dessa sprängningar kommer enligt plan att vara klara under augusti.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår rivning av gamla konstruktioner som förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré. Vid rivningsarbetena har man upptäckt ett saneringsbehov vilket gör att arbetet tagit längre tid än planerat. Det är svårt att beräkna hur länge detta arbete kommer att pågå, men åtminstone till oktober ser det ut som i dagsläget.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har startat.Det kommer snart att bli sprängningar ovan jord för att bereda plats för en ramp längs med Stadsgårdsleden. Tunneln in i själva berget sprängs ut vid ett senare skede.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan ska ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen byggas. Därför kommer en del av Glasbruksgatan att vara avstängd i cirka ett år. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen. Just nu monteras delar av muren ned. Inom cirka en månad planeras sprängningsarbetena att ta vid.

Arbeten vid Katarinavägen & Lokattens trappa

Kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Själva arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020. Trappan öppnar för allmänheten år 2023.

Gjutningar nedanför Ryssgården och Katarinavägen

I det stora Katarinaschaktet pågår stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur nya Slussen växer fram. Under sommaren kommer gjutningarna att pågå som de gjort de senaste månaderna. 

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

Arbeten med den nya huvudbrons mellanstöd pågår. Sponterna har tömts på vatten och nu pågår armeringsarbeten och gjutningar för bottenplattorna. När bottenplattorna är gjutna kommer pelare att gjutas. Dessa pelare kommer sedan huvudbron såväl som lågbroarna att vila på.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. 

Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kommer att kunna passera under arbetena, med något förskjuten vägbana. Den 9 augusti görs den första omläggningen. I detta skede flyttas gång- och cykeltrafiken en liten bit norrut i en chikan. Detta skede gäller till 10 oktober.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad