dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 35

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 35. Ny information står i kursiv text.

Aktuella nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Nu när tunnelbanorna åter går som vanligt förbi Slussen kommer arbetena bakom den nya tunnelbaneentrén åter att utföras nattetid på vardagar. Arbetena beräknas, precis som tidigare, inte bullra.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Borgmästartrappan stängs

Vattenledningar under Borgmästartrappan ska plockas bort vilket innebär att trappan behöver rivas och sedan byggas upp på nytt. Den 6 september kommer trappan att stängas. Arbetet beräknas pågå till slutet på 2020.

Avväxlingstornet vid Katarinahissen tas bort

Stålkonstruktionen som höll Katarinahissen på plats under tiden som det nedre stålet byttes ut ska inom kort att plockas bort. Nattetid vecka 35 planeras arbetet med att ta bort tornet att ske. Detta är inte arbeten som beräknas bullra. 

Arbeten vid Södermalmstorg

Bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, pågår arbeten med att bygga nytt bjälklag.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och till viss del mellan pelarna. De har nu även påbörjat sprängning för ankomsthallen (det södra bergrummet). Där sprängs det både österut och västerut under sommaren.

Avgångshallen är den del som kommer att sprängas ut sist, och sprängningarna där beräknas inte starta innan årsskiftet.

Arbetet med arbetstunneln fortsätter, den beräknas bli färdig i slutet av sommaren. På grund av närliggande vibrationskänsliga anläggningar, exempelvis tunnelbanan, går sprängningarna nu mer varsamt fram. Det innebär kortare perioder av borrning men långsammare framdrift. Österut har arbetena med arbetstunneln pausats.

Framdriftskarta från vecka 35 


Framdriftskarta uppdaterad 2019-08-23
Klicka här för högupplöst karta

Sprängningsarbeten vid Lokattens trappa

På Stadsgården i höjd med Lokattens trappa, mitt emot Birka-terminalen, kommer ett ovanjord-sprängningsarbete att utföras. Det sprängs för en gångtunnel som kommer att gå under Saltsjöbanans spår. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. Alla trafikslag längs Stadsgårdsleden kommer att stoppas i perioder om cirka fem minuter i samband med sprängning. Dessa sprängningar kommer enligt plan att vara klara i mitten av september.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré. Rivningen av de gamla konstruktionerna är i stort sätt klar. Det pågår inte längre några bullrande bilningsarbeten inom denna rivning.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har startat. Tunneln in i själva berget börjar sprängas ut inom en månad.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan har arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen startat. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen. Om cirka två veckor börjar man att borra spont, och efter det kommer sprängningsarbeten att ta vid. De bullrande momenten inom dessa arbeten kommer att pågå vardagar klockan 07-19. Sponten kommer att fungera som ett bullerskydd upp mot husen, så det luftburna bullret från dessa arbeten bör bli begränsat. Sprängningarna beräknas pågå i 6-8 månader.

Arbeten vid Katarinavägen & Lokattens trappa

Kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Själva arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020. Trappan öppnar för allmänheten år 2023.

Gjutningar nedanför Ryssgården och Katarinavägen

I det stora Katarinaschaktet pågår stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur nya Slussen växer fram. Under sommaren kommer gjutningarna att pågå som de gjort de senaste månaderna. 

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

Under vecka 35 utökas arbetsområdet på Skeppsbron.Det innebär att vändplanen där blir mindre så bussar behöver nu vända tidigare norrut på Skeppsbron, i övrigt ska inte framkomligheten påverkas.

Arbeten med den nya huvudbrons mellanstöd pågår. Sponterna har tömts på vatten och nu pågår armeringsarbeten och gjutningar för bottenplattorna. När bottenplattorna är gjutna kommer pelare att gjutas. Dessa pelare kommer sedan huvudbron såväl som lågbroarna att vila på.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. 

Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kommer att kunna passera under arbetena, med något förskjuten vägbana. Den 9 augusti görs den första omläggningen. I detta skede flyttas gång- och cykeltrafiken en liten bit norrut i en chikan. Detta skede gäller till 10 oktober.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad