dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 37

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 37. Ny information står i kursiv text.

Aktuella nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider på vardagar, de pågår nu klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Möjligtvis kommer borrningsarbeten på Stadsgårdsleden att utföras helger klockan 09-17. Dessa arbeten beräknas inte bullra upp till Katarinavägen.

Borgmästartrappan stängs

Vattenledningar under Borgmästartrappan ska plockas bort vilket innebär att trappan behöver rivas och sedan byggas upp på nytt. Den 9 september stängdes trappan. Arbetet beräknas pågå till slutet på 2020.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och till viss del mellan pelarna. De har nu även påbörjat sprängning för ankomsthallen (det södra bergrummet).

Avgångshallen är den del som kommer att sprängas ut sist, och sprängningarna där beräknas inte starta innan årsskiftet.

Sprängningar för arbetstunneln går vidare åt nordväst. På grund av närliggande vibrationskänsliga anläggningar, exempelvis tunnelbanan, utförs sprängningarna väldigt varsamt. Det innebär kortare perioder av borrning och kortare salvor men långsammare framdrift. I dagsläget sprängs cirka en meter per salva. Dessa sprängningar kommer att börja skjutas på fasta tider en gång om dagen, klockan 14.00 eller 21.30.

Framdriftskarta från vecka 37

Framdriftskarta uppdaterad 2019-08-30


Klicka här för högupplöst karta. 

Sprängningsarbeten vid Lokattens trappa

På Stadsgården i höjd med Lokattens trappa, mitt emot Birka-terminalen, kommer ett sprängningsarbete att utföras ovan jord. Det sprängs för en gångtunnel som kommer att gå under Saltsjöbanans spår. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. Alla trafikslag längs Stadsgårdsleden kommer att stoppas i perioder om cirka fem minuter i samband med sprängning. Dessa sprängningar kommer enligt plan att vara klara i mitten av september.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré.

Nästan bara berg kvar när betongkonstruktionerna i en del av Katarinagaraget rivits.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Sprängningarna i denna del av berget planeras att starta vecka 38. Sprängning kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. I samband med sprängning stannas trafiken upp på Stadsgårdsleden en kort period, i övrigt beräknas dessa arbeten inte vara störande.

Här syns det frilagda berg där ska rampen för bussarna ska sprängas ut.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan har arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen startat. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen. Nästa vecka börjar man att borra spont, och efter det kommer sprängningsarbeten att ta vid. De bullrande momenten inom dessa arbeten kommer att pågå vardagar klockan 07-19. Sponten kommer att fungera som ett bullerskydd upp mot husen, så det luftburna bullret från dessa arbeten bör bli begränsat.

Arbeten vid Katarinavägen & Lokattens trappa

Kring augusti/september börjar man fokusera på att återställa trappan till sin forna glans. Parallellt kommer en ny hiss att byggas intill Sjömansinstitutet. Själva arbetet beräknas vara klart, och gatan återställd, under 2020. Trappan öppnar för allmänheten år 2023.

Gjutningar nedanför Ryssgården och Katarinavägen

I det stora Katarinaschaktet pågår stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Det blir nu mer och mer tydligt hur nya Slussen växer fram. Under sommaren kommer gjutningarna att pågå som de gjort de senaste månaderna.

Form- och armeringsarbeten pågår för det första så kallade ”kexet” i schaktet. Det blir totalt 17 stycken stora kryss i vit betong som kommer att synas i taket i det framtida atriet. Vecka 37 görs den första gjutningen. Foto: Skanska

Gångbroarna ersätts i oktober/november

I oktober respektive november 2019 planeras gång-/cykelbroarna mellan bussterminalen och torget samt längs Katarinavägen att tas bort. Först ersätts bron mellan torget och bussterminalen med en gångväg på det nya betongbjälklaget. I november ska man även gå på det nya betongbjälklaget på Katarinavägen, på motsatt sida av dagens gångbro. Mer information kommer närmare inpå bytet.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

Under vecka 35 utökades arbetsområdet på Skeppsbron. Det innebär att vändplanen där blir mindre så bussar behöver nu vända tidigare norrut på Skeppsbron, i övrigt ska inte framkomligheten påverkas.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. 

Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kommer att kunna passera under arbetena.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad