dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 40

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 40. Ny information står i kursiv text.

Aktuella nattarbeten

Söndag till måndag, vecka 40-41, planeras ett nattjobb att utföras bakom den nya t-banentrén då de ska lyfta betongplattor.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider på vardagar, de pågår nu klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Möjligtvis kommer borrningsarbeten på Stadsgårdsleden att utföras helger klockan 09-17. Dessa arbeten beräknas inte bullra upp till Katarinavägen.

Borgmästartrappan stängs

Vattenledningar under Borgmästartrappan ska plockas bort vilket innebär att trappan behöver rivas och sedan byggas upp på nytt. Den 9 september stängdes trappan.

Rivningsarbetena som nyligen startade kommer att pågå till mitten av november. Det innebär bilningsarbeten vilket orsakar buller i närliggande lokaler. Även sågning kommer att utföras men är inte en lika bullrande metod. Entreprenören kommer att minimera mängden bilande i den mån det är byggtekniskt möjligt.

Arbetet beräknas pågå till slutet på 2020.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen (mittersta bergrummet) går arbetet vidare västerut och till viss del mellan pelarna. De har nu även påbörjat sprängning för ankomsthallen (det södra bergrummet).

Avgångshallen är den del som kommer att sprängas ut sist, och sprängningarna där beräknas inte starta innan årsskiftet.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-09-25


Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

På Stadsgården i höjd med Lokattens trappa, mitt emot Birka-terminalen har nu ett cirka åtta meter djupt schakt sprängts ut. Där ska en gångtunnel under Saltsjöbanans spår att gå.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen är klar. Hissen kommer att byggas intill husväggen mot Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Rivningsarbeten i Katarinagaraget

I parkeringshuset/skyddsrummet med entré på Katarinavägen pågår förberedelser för byggandet av bussterminalens huvudentré.

Inifrån Katarinagaraget. Foto: Lennart Johansson

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har startat. Första steget är att utföra sprängningar ovan jord för att skapa en ramp ner till rätt nivå innan man börjar spränga själva berget. Detta planeras att starta under denna vecka. Sprängning kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. I samband med sprängning stannas trafiken upp på Stadsgårdsleden en kort period, i övrigt beräknas dessa arbeten inte vara störande.

Här syns det frilagda berg där ska rampen för bussarna ska sprängas ut.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan har arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen startat. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen. De bullrande momenten inom dessa arbeten kommer att pågå vardagar klockan 07-19.

Borrning av spontrör pågår och beräknas vara klart under vecka 40. Sedan återstår att sätta stag och plåtar, vilket också är ganska bullrande men inte lika högljutt som borrningen av spont. Strax efter det kommer sprängningsarbetena att ta vid.

Gjutningar nedanför Ryssgården och Katarinavägen

I det stora Katarinaschaktet pågår stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Arbete pågår för de 16 stora kryss i vit betong som kommer att synas i taket i det framtida atriet. Form- och armeringsarbeten pågår för dessa så kallade kexen. Under vecka 40 gjuts det fjärde kexet, det är det sista kexet för denna vända.


I taket ser ni "kexen". Illustration: White Arkitekter

Gångbroarna ersätts i oktober/november

I oktober respektive november 2019 planeras gång-/cykelbroarna mellan bussterminalen och torget samt längs Katarinavägen att tas bort. Först ersätts bron mellan torget och bussterminalen med en gångväg på det nya betongbjälklaget. I november ska man även gå på det nya betongbjälklaget på Katarinavägen, på motsatt sida av dagens gångbro. Mer information kommer närmare inpå bytet.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

Under vecka 35 utökades arbetsområdet på Skeppsbron. Det innebär att vändplanen där blir mindre så bussar behöver nu vända tidigare norrut på Skeppsbron, i övrigt ska inte framkomligheten påverkas.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. 

Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kommer att kunna passera under arbetena.

I början på oktober kommer det ytterligare en trafikomläggning då alla trafikslag läggs närmre vattnet.

Södermalmstorg

Från och med vecka 42 kommer det inte kunna att ta sig in till Guldgränd via Södermalmstorg. Som bilist får man åka via Hornsgatan. Gående och cyklister kan fortfarande ta sig förbi, men får ändrade gång- och cykelbanor. Mer information kommer.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se


Vad som kommit fram i dagsläget är en stenläggning och en grund till en mur från 1800-talets mitt.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad