Granskning av ny detaljplan för Olovslunds station

Flygvy över granskningsförslag för Olovslunds station

Nära Olovslunds station, i korsningen Skaldevägen och Sigurdsvägen, planeras ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter i 55+-boende. Nu är förslaget på granskning och du kan lämna synpunkter fram till och med den 16 oktober.

Detaljplaneförslaget innehåller ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter i tre våningar. Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål, åstadkomma goda boendemiljöer samt skapa fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Efter inkomna synpunkter under samrådet har justeringar gjort av förslaget. Det justerade förslaget ställs ut på granskning från den 18 september 2019 - 16 oktober 2019.

Vad är nytt?

Bland annat har byggnadens gestaltning ändrats och specificerats för att bättre harmonisera med omgivningen. Taket har ändrats från plåt till tegel, takkupor har ersatts av mindre frontespiser och reglering av fasadens färg och material har specificerats till puts i jordkulör.

Även bostadsgårdens utformning och funktion har ändrats med syftet att omhänderta dagvatten och skapa förutsättningar för ytlig magasinering av dagvatten vid stora regnmängder samtidigt som bostadsgården ska fungera som uteplats för de boende.

Det har också gjorts åtgärder för att skapa en tryggare gatumiljö. Till exempel har byggnadens östra del kortats av i det norra läget för att skapa bättre sikt i korsningen Sigurdsvägen/Skaldevägen samt att ett övergångsställe till lekplatsens nya läge planeras.

Synpunkter på förslaget?

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 16 oktober 2019 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2016-07042

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen. De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). 

Här visas förslaget

Planförslaget visas i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. (Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen.)

Vill du ta del av förslaget digitalt hittar du det här stockholm.se/detaljplaner

Läs mer om planerat 55+–boende i Olovslund

Uppdaterad