dcsimg

Markarbeten för utveckling av Kolkajen och Ropsten inleds i november

Flera olika arbeten kommer att pågå kring Ropsten och Kolkajen fram till 2024. Arbetena inkluderar markrening, sprängningsarbeten samt pålning för att kunna bygga bostäder, kontor, garage och nya parker och torg mm. En ny bro mellan Lidingö och Ropsten ska byggas tillsammans med Lidingö stad. Under perioder kommer arbetena att bullra och föroreningar som legat i marken under lång tid kan lukta när de tas bort.

Den första fasen av markreningen påbörjas i november månad. Reningen av marken i Ropsten kommer att pågå på olika platser i olika perioder under cirka två år. 

Hur går markreningen till och hur hanteras föroreningarna som transporteras bort?
– Det förekommer föroreningar från tidigare industriverksamhet bland annat tjära. Tjäran var en biprodukt vid gasframställningen och den användes bland annat för tillverkning av tjärpapp. Det övre jordskiktet, är utfyllda jordmassor som ska schaktas bort. Det som är rent läggs tillbaka. De förorenade massorna fraktas direkt bort till extern deponi i täckta lastbilar. De mindre förorenade massorna hanteras vid masslogistikcentret i Frihamnen för att kunna återanvända sten och grus som inte är förorenade. Detta för att minska miljöpåverkan av transporter och användning av jungfruliga material, förklarar Stefan Lundström, projektledare på exploateringskontoret och fortsätter:

– Under det övre skiktet finns ett cirka 2-8 meter tjockt skikt av lera. Detta behandlas med kemikalier som oskadliggör föroreningarna. Leran ska också stabiliseras med kalk och cement för att uppnå bärighet för ny delsträcka på Bobergsgatan. Under detta lerlager injekteras kemikalier som reagerar och oskadliggör föroreningarna på djupet, vilket är upp till 20 meter under markytan.

Kommer det att lukta från markreningen?
– De mindre lättflyktiga molekylerna från tjäran avgår lätt till luft och kan ge ifrån sig lukt, säger Stefan Lundström.

Vilka åtgärder kommer att användas för att motverka lukt?
– Förutom schakt i kall årstid, kan man använda vattenbegjutning och inteckning av schakter. Vi planerar för att ha endast mindre schakter öppna där det luktar, säger han.

Övriga arbeten i Ropsten som kommer att pågå parallellt:
- Gasverksvägen, från Rådjursstigen till Ropsten, ska breddas och få gång- och cykelbanor.
- Bobergsgatan får en ny vägdragning så att markreningen ska kunna genomföras.
- Lidingö stad har påbörjat brobygget med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten.
- Förberedande arbeten inför den tunnel som ska sprängas in i Hjorthagsberget. Tunneln ska användas av Stockholms Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Mer om arbetena i Ropsten 

Övriga arbeten i Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden

Uppdaterad