Samråd om Blackebergsbacken och Blackebergsvägen avslutat

Flygfoto över Blackebergsvägen.
Flygfoto över Blackebergsvägen.

Detaljplan om bostäder längs Blackebergsbacken och Blackebergsvägen var på samråd den 4 juni-15 september 2019. Den 28 augusti 2019 bjöd staden in till samrådsmöte och öppet hus i Södra Ängby skola. Cirka 150 personer deltog på mötet och diskuterade detaljplanen med representanter från stadens stadsbyggnadskontor och exploateringskontor.

Runt 150 synpunkter på detaljplanen har lämnats in. Frågor som lyfts rör främst naturvärden, den gröna kilen, höjdsättning av husen, trafiksituationen i området, brist på service och förskoleplatser samt närhet till riksintresset Södra Ängby.

Projektgruppen på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret går nu igenom alla synpunkter och gör en bedömning av vilka bearbetningar av detaljplanen som behövs samt vilka frågor som ska analyseras ytterligare.

Förslag till fortsatt inriktning för planarbetet kommer att redovisas för stadsbyggnadsnämnden under 2020. En bearbetad detaljplan kommer sen att sändas ut på granskning.

Läs mer om projektet

Uppdaterad