dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 43

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 43. Ny information står i kursiv text.

Aktuella nattarbeten

Natten den 23 oktober kommer nattarbeten att utföras i Sjöfartshotellets källarplan. Det är betongarbeten som ska utföras så en betongbil kommer stå vid Klevgränd, mellan hotellet och Kägelbanan. Betongbilen brummar en del. Då en hiss måste stängas av när arbetena pågår utförs de nattetid istället för dagtid.

Natten 22-23 oktober, tisdag mot onsdag, kommer fräsning av linjer utföras vid Slussplan.

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider på vardagar, de pågår nu klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Borgmästartrappan stängd

Trappan är nu stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Sedan följer två till tre veckor av tysta arbeten. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen går framdriften vidare västerut, under Klevgränd och fastigheterna Prinsarna. I ankomsthallen pågår arbeten både österut och västerut. Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist, och sprängningarna där beräknas inte starta innan årsskiftet.

Strax söder om själva terminalen, nära tunnelbanan är det fortsatta sprängningar med korta salvor, cirka 1 meter per salva.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-10-17

Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

De mest bulleralstrande arbetena inom upprustningen, såsom borrning och spräckning av berg, är i stort sett klara. Om några veckor ska rivningsfasen inom detta arbete vara klar, det kan bli enstaka kortvariga tillfällen med bullrande arbeten, men inte alls i samma utsträckning som tidigare. Inom kort börjar återuppbyggnadsfasen. Första steget är då att gjuta den nedersta delen av trappen. Det kommer även att monteras sten och muras mellanvägg med tillhörande valv.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att byggas intill husväggen på Tranbodarne 13/Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Illustration av hur det kan komma att se ut. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med att bygga en infartsramp till den nya bussterminalen har startat. Första steget är att utföra sprängningar ovan jord för att skapa en ramp ner till rätt nivå innan man börjar spränga själva berget. Detta planeras att starta under denna vecka. Sprängning kommer att ske på fasta tider, klockan 10.00, 13.30 eller 19.00. I samband med sprängning stannas trafiken upp på Stadsgårdsleden en kort period, i övrigt beräknas dessa arbeten inte vara störande.

Efter årsskiftet när sprängningarna är klara kommer betongarbeten att ta vid inom detta område.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan har arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen startat. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen.

Arbetsområdet vid Glasbruksgatan/Klevgränd. Foto: Jenny Simonson

Spontrör är nu borrade och nästa steg är att borra stag för sponten. Sedan kommer svetsningsarbeten att pågå i cirka 3-4 veckor. Efter det schaktas jord bort innan sprängningsarbetena tar vid. När sprängningarna sätter igång inom detta arbetsområde är ännu inte klart.

De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19. Sprängningarna som beräknas pågå i 6-8 månader kan komma att utföras klockan 07-22.

Arbeten vid Ryssgården och Katarinavägen

Vid tunnelöppningen till p-hus Slussen på Katarinavägen pågår nedmontering av beklädnadssten. Detta arbete beräknas bli klart i oktober. Om cirka två veckor kommer sprängningar att utföras ovan jord i anslutning till dessa arbeten. De kommer att påminna om de sprängningar som utfördes vid Katarinavägen under 2017 och 2018. Det vill säga varsamma och korta sprängningar. Sprängning kommer att ske på fasta tider och beräknas pågå i cirka 2-3 månader.

I det stora Katarinaschaktet pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. De stora gjutningsarbetena kommer att pågå tills Katarinavägen öppnar igen nästa sommar.

Ersätta gångbroar 

Gångbron mellan Ryssgården och bussterminalen

I mitten av november 2019 kommer gångtrafiken att flyttas till en temporär ställningsbro som byggs strax söder om den nuvarande bron. Brons beläggning kommer att vara i halkbekämpad plåt. Den kommer att vara lika bred som dagens bro, cirka 8m. Den kommer inte att ha något tak. I början av februari 2020 flyttas ställningsbron till nytt läge, ungefär där dagens gångbro ligger.

Gångbryggan vid Katarinavägen

Flytten av gång- och cykeltrafiken på gångbron vid Katarinavägen till det nya bjälklaget kommer att se lite annorlunda ut. Den 11 november 2019 planeras halva bron att tas bort, den yttre delen där cykelvägen går. Gång- och cykeltrafiken kommer då att dela på ytan på en sträcka om cirka 30 meter. I dagsläget är bron 6 meter bred, 3+3 meter. Under den här perioden kommer det att bli totalt 3 meter för både gång och cykel. Hela gångbron på Katarinavägen försvinner i mitten på januari 2020, då flyttas gång- och cykeltrafiken över till det nya bjälklaget som byggs på andra sidan Katarinavägen, mot bergväggen. Då kommer ytorna vara lika breda som idag, det vill säga 3+3 meter.

Alla dagens gångbroar kommer att vara borta i januari/februari 2020. Då tas även direktförbindelsen bort mellan Katarinavägen och bussterminalen, genom gången vid McDonalds. Då kommer man att få gå vägen via torget för att ta sig till Stadsgården eller bussterminalen.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

Under vecka 35 utökades arbetsområdet på Skeppsbron. Det innebär att vändplanen där blir mindre så bussar behöver nu vända tidigare norrut på Skeppsbron, i övrigt ska inte framkomligheten påverkas.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Natten 17 till 18 oktober, torsdag natt mot fredag, görs en mindre trafikomläggning nere på Söder Mälarstrand i höjd med Sjöbergsplan. Då flyttar vi upp trafiken norrut ca 6 meter så det blir mer rak väg där. Bredderna för respektive trafikslag blir oförändrade.

Infart från Södermalmstorg till Guldgränd stängs av för motorfordon

Från 15 oktober till mitten november 2019 stängs bilvägen från Södermalmstorg till Guldgränd av. Turistbussar och transporter kommer istället att få köra in från Hornsgatan. En vändplan på 19 meter i diameter kommer att finnas. 

Samtidigt kommer gång- och cykelvägarna mellan Södermalmstorg och den västra delen av bron (mot Gamla stan) att få nya sträckningar, men det kommer hela tiden gå att ta sig fram. Cykelbanan flyttas österut en bit, intill blomsterarrangemanget. Gångtrafiken kommer att gå höger om blomsterarrangemanget och gå via en ramp och korsa cykelbanan intill Ekens upphöjda uteservering.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se


Vad som kommit fram i dagsläget är en stenläggning och en grund till en mur från 1800-talets mitt.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad