dcsimg

Cisternerna på Loudden rivs

Cisterner rivs på Loudden. Foto: Exploateringskontoret

Rivning av cisternerna på Loudden pågår. Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram.

Louddens oljeverksamhet avvecklas och nu pågår rivning av cisternerna. Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram.

Oljeverksamheten i området avslutas i slutet av 2019, därefter ska bolagen sanera marken under två års tid. Efter bolagens sanering följer sedan stadens kompletterande sanering för att marken ska vara tillräckligt ren för att bebyggas.

Rivnings- och saneringsarbeten har påbörjats av några bolag. Cisternerna klipps av och viks ihop sakta vilket minimerar höga ljudnivåer och dammspridning i området. Fundamenten till cisternerna består av armerad betong som rivs och separeras från armeringen. Materialet sorteras och återvinns därefter. Det tar ungefär en vecka att riva en cistern.

Även mindre saneringsarbeten av mark har påbörjats och en del byggnader kopplade till oljeverksamheten rivs.

Staden har börjat att ta fram ett planprogram för Loudden och om cirka två år kan första detaljplanen påbörjas.

Containerterminalen flyttar under sommaren 2020 till en ny hamn som byggs i Norvik.

Utvecklingen av Loudden är en del av stadsbyggnadsprojektet i Norra Djurgårdsstaden vilket innebär att även detta område kommer att vara hållbarhetsprofilerat vilket bland annat innebär prioritet för fotgängare, cykel- och kollektivtrafik, utvecklad grönstruktur och ekosystemtjänster.

Inriktningen är att cirka 4000 bostäder ska byggas med start cirka 2023. Förutom bostäder är området tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

Läs mer om Loudden

Uppdaterad