dcsimg

Markprover tas i Stadshagen fram till årsskiftet 2019/2020

I Stadshagen på Kungsholmen planeras cirka 1775 bostäder samt grundskola och nya förskolor samt nya torg och parker. Idrotten är ett fortsatt dominerade inslag i Stadshagen med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan för fotboll samt en tennishall under mark. S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Detaljplanen vann laga kraft i november 2018.

Under perioden 15 oktober till årsskiftet 2019/2020 kommer Geosigma på uppdrag av exploateringskontoret att utföra markundersökningar i området kring S.t Göransgatan/Mariedalsvägen/Hornsbergs strand/Stadshagens idrottsväg/Stadshagsvägen och Stadshagens idrottsplats.

Markprovernas tas i anslutning till eller i gatorna och i grön-/parkområden. Markproverna tas för att för att ta reda på markens/jordens beskaffenhet inför framtida byggnation i området. Framkomligheten kan stundtals vara begränsad i samband med provtagningen.

Läs mer om Stadshagen

Uppdaterad