dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 46

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 46. Ny information står i kursiv text.

Arbetena pausas i många delar av projektet. Borrningarna och sprängningarna i Katarinaberget pausar mellan 23 december – 1 januari. Betongarbetena på Södermalm och i Gamla stan kommer också att stå still större delen av tiden under dessa veckor.

Aktuella nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

Transporter av bergmassor sker nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Bakom den tillfälliga t-baneentrén kommer gjutningar att utföras nattetid denna vecka. Det beräknas inte bullra särskilt mycket men betongbilar kommer att köra in och ut från området.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Borgmästartrappan stängd

Trappan är stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen går framdriften västerut och i ankomsthallen går man både österut och västerut. Sprängningarna görs på det sättet att man spränger ut ett mindre parti berg, ett pilothål, och sedan spränger ut området runt pilothålet.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Strax söder om själva terminalen, nära tunnelbanan är det fortsatta sprängningar med korta salvor, cirka 1 meter per salva.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-11-01


Ungefärlig placering av borrmaskiner och planerad framdrift kommande tre månader.
Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med sprängningarna för infartsrampen till bussterminalen är nu i slutfasen. I december börjar vi spränga oss in i berget från detta område. Efter årsskiftet planeras betongarbeten att ta vid inom arbetsområdet ute på Stadsgårdsleden.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen.

Arbetsområdet vid Glasbruksgatan/Klevgränd. Foto: Jenny Simonson

Nu borras stag för sponten och efter det schaktas jord bort innan sprängningsarbetena tar vid. Starttiden för sprängningarna vid Klevgränd beräknas till efter årsskiftet. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19. 

Arbeten vid Katarinagaraget

Vid tunnelöppningen på Katarinavägen har betongen ovanför tunnelmynningen bilats bort. Nästa moment här är att ta bort asfalten på marken utanför. Detta kommer inte att bullra lika mycket som bilningen. Inom några veckor kommer även sprängningar för en kulvert att utföras ovan jord innanför tunnelmynningen och ut mot gatan.

Snart kommer det att bli mindre sprängningar innanför tunnelmynningen ut mot Katarinavägen. De kommer att påminna om de sprängningar som utfördes vid Katarinavägen under 2017 och 2018. Det vill säga varsamma och korta sprängningar. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider och beräknas pågå i cirka 2-3 månader.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Nu pågår återuppbyggnaden av Lokattens trappor. Första steget är att gjuta det nedersta delen av trappen. Det kommer även att monteras sten och muras mellanvägg med tillhörande valv.

På Stadsgården, nedanför trappan, utförs betongarbeten för en evakueringstunnel som kommer höra till bussterminalen.

På Katarinavägen, ovanför trappan, gräver vi en del och skär sponter. Detta låter kan vid enstaka tillfällen låta en del.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att byggas intill husväggen på Tranbodarne 13/Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Förberedningar inför demontage av gångbroar pågår. Vecka 45 börjar den nya ställningsbron att byggas bredvid gångbron som går till den tillfälliga bussterminalen.

Foto: Lennart Johansson

Efter årsskiftet, preliminärt med start vecka 2, kommer en hel del blästringsarbeten att utföras i Katarinaschaktet. Det innebär att man ruffar upp ytan på betongen så att tätskiktsmattorna sedan fäster ordentligt. Blästring är en bullrande arbetsmetod, men entreprenören kommer att sätta upp tält runt arbetena för att minimera bullret.

Ersätta gångbroar Ryssgården och bussterminalen

I mitten av november 2019 kommer gångtrafiken att flyttas till en temporär ställningsbro som byggs strax söder om den nuvarande bron. Brons beläggning kommer att vara i halkbekämpad plåt. Den kommer att vara lika bred som dagens bro, cirka 8m. Den kommer inte att ha något tak. I början av februari 2020 flyttas ställningsbron till nytt läge, ungefär där dagens gångbro ligger.

Gångbryggan vid Katarinavägen

På måndag 11 november stängs en del av cykelbanan på bron mellan Ryssgården och Katarinavägen av. På en sträcka om cirka 30 meter kommer gång- och cykeltrafiken att dela på ytan. Den 18 eller 19 november kommer gångbron mellan Ryssgården och bussterminalen att bytas ut mot en temporär ställningsbro bredvid den som finns idag. Bron kommer att vara lika bred som dagens bro, det vill säga cirka 8 meter. Den kommer däremot inte att ha något tak, detta för att den måste vara flyttbar. I början av februari 2020 planerar vi att flytta ställningsbron till ett nytt läge, ungefär där dagens gångbro ligger.

Nu har arbetet börjat med att montera ner gångbroarna över Katarinavägen.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. På Skeppsbrons östra sida (mot vattnet) pågår även en del ledningsjobb vilket kommer att fortgå under sommaren.

I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

Under vecka 35 utökades arbetsområdet på Skeppsbron. Det innebär att vändplanen där blir mindre så bussar behöver nu vända tidigare norrut på Skeppsbron, i övrigt ska inte framkomligheten påverkas.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Infart från Södermalmstorg till Guldgränd stängs av för motorfordon

Från 15 oktober till mitten november 2019 stängs bilvägen från Södermalmstorg till Guldgränd av. Turistbussar och transporter kommer istället att få köra in från Hornsgatan. En vändplan på 19 meter i diameter kommer att finnas. 

Cykelbanan har flyttats österut en bit, intill blomsterarrangemanget. Gångtrafiken ska gå på utsidan av blomsterarrangemanget och via en ramp upp på Ekens före detta upphöjda uteservering. Foto: Lennart Johansson

Samtidigt kommer gång- och cykelvägarna mellan Södermalmstorg och den västra delen av bron (mot Gamla stan) att få nya sträckningar, men det kommer hela tiden gå att ta sig fram.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad