dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 48

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 48. Ny information står i kursiv text.

Under jul pausas arbetet i många delar av projektet. Borrningarna och sprängningarna i Katarinaberget pausar mellan 23 december – 1 januari. Betongarbetena på Södermalm och i Gamla stan kommer också att stå still större delen av tiden under dessa veckor.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

Transporter av bergmassor sker nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Under natten måndag mot tisdag (25-26 nov) kommer sista biten av den gamla gångbron mot bussterminalen att lyftas bort.

Från onsdag morgon till torsdag morgon (27-28 nov) kommer en gjutning att pågå i Katarinaschaktet. Betongbilen som kan brumma en del står vid grinden längst ned på Katarinavägen. I övrigt ska arbetena inte bullra.

I arbetsområdet bakom den tillfälliga t-baneentrén kommer gjutningar att utföras nattetid vecka 49. Det beräknas inte bullra särskilt mycket men betongpumpen kommer att stå ute i gång- och cykelbanan på grund av platsbrist inne på området. Till morgonen är vägarna återställda igen.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Någon helg i december, ännu inte bestämt vilken, kommer gångbryggan på Katarinavägen längs med fastigheten Tranbodarne 13/Sjömansinstitutet att lyftas bort.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Trappan är stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Åter igen pågår bullrande arbeten, men i mindre omfattning än tidigare. I början av 2020 kommer det att bli en period med mer bilning vilket innebär buller. Det kommer då pågå cirka en månad.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen går framdriften vidare västerut och enstaka sprängsalvor i tvärtunnlarna, det vill säga utrymmena mellan pelarna. Sprängningarna görs på det sättet att man spränger ut ett mindre parti berg, ett pilothål, och sedan spränger ut området runt pilothålet.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Arbetstunneln som drivits söder och väster om själva terminalen är nu färdigsprängd.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-11-18

Ungefärlig placering av borrmaskiner och planerad framdrift kommande tre månader.
Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med sprängningarna för infartsrampen till bussterminalen är nu i slutfasen. I december börjar vi spränga oss in i berget från detta område. Efter årsskiftet planeras betongarbeten att ta vid inom arbetsområdet ute på Stadsgårdsleden.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen.

I schaktet vid Klevgränd borras nu de sista stagen. Även arbete med att montera ned muren pågår, muren kommer när arbetena är klara att återställas. Inom någon vecka ska det schaktas ner till berg innan sprängningsarbetena tar vid. Starttiden för sprängningarna vid Klevgränd beräknas till efter årsskiftet.

De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Arbetsområdet vid Glasbruksgatan/Klevgränd. Foto: Jenny Simonson

Arbeten vid Katarinagaraget

Vid tunnelöppningen på Katarinavägen har betongen ovanför tunnelmynningen bilats bort. Inne i garaget pågår vattenbilning och utanför börjar man nu gräva bort jord och dylikt, de avtäcker berget inför sprängningarna som sedan tar vid.

Inom kort, eventuellt redan vecka 48, startar sprängningar ovan jord för en kulvert innanför tunnelmynningen och ut mot Katarinavägen. De kommer att påminna om de sprängningar som utfördes vid Katarinavägen under 2017 och 2018. Det vill säga varsamma och korta sprängsalvor. Gångvägarna i anslutning till sprängningarna stängs av i cirka fem minuter i samband med varje salva, även Harald Lindbergs trappor. Sprängningar kommer inte som tidigare meddelat ske på fasta tider.

 

Skriv in ditt nummer på stockholm.se/slussensprangning för att få en sms-avisering inför varje salva.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Uppe på Katarinavägen, vid trappan, pågår arbeten för övergångskonstruktionen mellan Katarinavägen och husen. Sponten har skurits till och återfyllningen av ytan under gångbryggan har nu startat. Målsättningen är att återfyllningen ska vara klar till jul, då ska även gångbryggan tas bort och ersättas med en hårdpackad yta med grus att gå på. Om vädret tillåter kommer ytan även att asfalteras, annars sker det i ett senare skede. När gruset packas bullrar det en del, men det går relativt fort. Momentet med att lyfta bort gångbryggan kommer att utföras under en helg, men det är ännu oklart vilken helg.

Återuppbyggnaden av själva trapporna har startat, detta arbete börjar nerifrån. Efter jul startar arbetet med att mura upp väggarna i trappan och montering av sten planeras starta i februari. Det kan bli enstaka kortvariga tillfällen med bullrande arbeten, men inte alls i samma utsträckning som tidigare.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Efter årsskiftet, preliminärt med start vecka 2, kommer en hel del blästringsarbeten att utföras i Katarinaschaktet. Det innebär att man ruffar upp ytan på betongen så att tätskiktsmattorna sedan fäster ordentligt. Blästring är en bullrande arbetsmetod, men entreprenören kommer att sätta upp tält runt arbetena för att minimera bullret.

Ersätta gångbroar mellan Ryssgården, Katarinavägen och bussterminalen

För att komma vidare i gjutningsarbetena måste gångbroarna över och längs med Katarinavägen tas bort. Förra måndagen, 18 november, byttes gångbron mellan Ryssgården och bussterminalen ut mot en temporär ställningsbro. I början av februari 2020 planerar vi att flytta ställningsbron till ett nytt läge, ungefär där den gamla gångbron låg. Nu pågår arbete med att montera ned den gamla bron.De flesta arbetena utförs dagtid, men lyften sker nattetid. Även skärning kan komma att utföras nattetid, då riskabla moment kommer behöva utföras nära gångvägen.

Bron längs med Katarinavägen kommer att försvinna i sin helhet i januari 2020. Då kommer gång- och cykelvägen flyttas till andra sidan Katarinavägen, alltså längs med bergssidan. Där kommer då den nya grunden för Katarinavägen stå färdig för passage.

Ny gångbro till bussterminalen på plats vid Ryssgården

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. 

I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

Vid Munkbrokajen pågår pålningsarbeten.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Fredag den 6 december, planeras trafiken på Söder Mälarstrand att flyttas till ett nytt läge lite längre söderut. Det kommer inte att innebära någon förändring i framkomlighet.

Infart från Södermalmstorg till Guldgränd åter öppet för motorfordon

Arbetsområdet vid Hilton kräver fortsatt omledning av trafiken vid hotell Hilton. Nu har vi dock kunnat minska på arbetsområdet så att biltrafik åter kan komma in till Guldgränd via Södermalmstorg.

Dagens lösning kommer att gälla fram till mars 2020.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad