Slakthusområdet på samråd med första etappen

Öppet hus för första etappen i Slakthusområdet genomfördes 6 november 2019 i Palmfelt center i Slakthusområdet.

Den första etappen för Slakthusområdet är på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Förslaget omfattar 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor, kontor, handel och service. Nu sätts grunden för nya Slakthusområdet.

Samrådsmöte 6 november

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 6 november i Palmfelt center i Slakthusområdet. Besökarna fick ta del av planförslaget som fysisk modell, 3D-modell, via VR-glasögon, anslag, informationsblad och i dialog med stadens tjänstepersoner på plats. Under kvällen fanns även möjlighet att gå med på en framtidspromenad i området med digitala 3D-vyer via QR-koder. Totalt uppskattas cirka 120 personer deltagit på samrådsmötet.

Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast 30 november via e-post:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller postadress:Stockholms Stadsbyggnadskontor, Registraturet, Box 8314, 104 20 Stockholm. Ange ärendets diarienummer: 2017-02397och ditt namn och adress.

I samband med öppet hus hölls även en framtidspromenad i området med stadens tjänstepersoner. Foto: Stockholms stad.

Parker och ny användning av kulturhistoriska byggnader

Inom första etappen föreslås två parker, Naturparken (Frötallen) i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det planeras för fyra mindre så kallade fickparker i kvarteren om cirka 300 kvadratmeter vardera. De mindre parkerna fyller en viktig social funktion genom att erbjuda plats för möten, rekreation, lek och upplevelser.

I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Detaljplanen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnaderna med ny användning, anpassad till kulturhistoriska värden.

Många byggaktörer och små kvarter

Planförslaget för första etappen har tagits fram tillsammans med tio markanvisade byggaktörer. Det är Atrium Ljungberg, Laterre Q-gruppen, Svenska hem i Bromma, Åke Sundvall, Fastsam, Primula, Svenska Studenthus, Fastighetskontoret, Sisab och Stockholm parkering. Den föreslagna kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen. För att uppnå goda dagsljusförhållanden både på allmän plats och inom kvarteren är de flesta kvarter uppbrutna. Staden har tagit fram ett ”Gestaltningsprogram för kvartersmark” som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen.

Gator, parker och torg på gåendes villkor

Principerna när det gäller gestaltning av gator, parker och torg finns sammanställd i ett kvalitetsprogram som omfattar hela Slakthusområdet. Kvalitetsprogrammet bygger på Slakthusområdets unika historia omvandlat till gator utformade på gåendes villkor. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden. Grönska i form av parker, trädplanterade torg och gröna gaturum skapas i området.

Visionsbild över Slakthusgränds förlängning med exempel på ny gata. Illustration Nyréns Arkitektkontor.

Trafik och mobilitet för hållbara färdmedel

Staden har tagit fram en mobilitets- och parkeringsstrategi för att stödja långsiktigt hållbara färdmedel. Slakthusområdet har goda förutsättningar att bli ett område där boende, arbetande och besökare lätt kan ta sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik. För den första etappen har en handlingsplan tagits fram i samarbete med byggaktörer för att säkerställa bland annat tillgång till cykelparkering, bilpool, cykelpool med lådcyklar assisterade av el och olika servicefunktioner som cykelservice samt leveransställen för paketutlämning.

Fler etapper framöver

Utvecklingen av Slakthusområdet kommer att ske etappvis där en ny etapp planeras att startas årligen eller en vartannat år. Etapperna kommer att innehålla en blandning av bostäder, verksamheter och samhällsfunktioner och utvecklas tillsammans med ett stort antal olika byggaktörer. Byggstart för första etappen planeras till år 2022. Nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart tidigast år 2030.

Illustrationsplan över första etappen i Slakthusområdet med markerade byggaktörer för varje kvarter.

Mer om Slakthusområdet

Uppdaterad