dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 50

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 50. Ny information står i kursiv text.

Under julen kommer det att bli väldigt lite aktivitet i projektet. Borrningarna och sprängningarna i Katarinaberget kommer att stå still 23 december – 1 januari. Betongarbetena på Södermalm och i Gamla stan kommer också att stå still större delen av tiden under dessa veckor.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Under perioden 9 – 13 december kommer gatuarbeten att utföras vid Södermalmstorg. För att minimera påverkan på framkomligheten utförs arbetet under nattetid då trafiken inom området är som minst. Busshållplatser, belysningsfundament och trafiksignaler kommer att flyttas. Arbetena inkluderar även rivning av asfalt vilket kan bullra något.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Någon helg i december, ännu inte bestämt vilken, kommer gångbryggan på Katarinavägen längs med fastigheten Tranbodarne 13/Sjömansinstitutet att lyftas bort.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Trappan är stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Åter igen pågår bullrande arbeten, men i mindre omfattning än tidigare. I början av 2020 kommer det att bli en period med mer bilning vilket innebär buller. Det kommer då pågå cirka en månad.

Det går inte att säga exakt när dessa arbeten kommer att bullra, men under följande tider kommer bilning inte att utföras under vecka 50:

  • Måndag: 09:00-10:00, 14:30-16:00
  • Tisdag: 13:00-17:00
  • Onsdag: 08:00-17:00
  • Fredag: 13:00-15:30

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Under natten mot tisdag den 3 december utfördes bullrande arbeten i berget. Sprängmassor innehöll en sten för stor för att lasta ut. Denna hackades sönder för att den skulle gå att lasta ut. De som utförde arbetet gjorde bedömningen att det inte skulle låta något i närliggande fastigheter. Den bedömningen var felaktig och det kommer inte att upprepas i framtiden.

I vänthallen går framdriften vidare västerut och enstaka sprängsalvor i tvärtunnlarna, det vill säga utrymmena mellan pelarna. Sprängningarna drivs med strossning, vilket innebär att man spränger ut ett mindre parti berg, ett pilothål, och sedan spränger ut området runt pilothålet.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Arbetstunneln som drivits söder och väster om själva terminalen är nu färdigsprängd.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-11-29

Ungefärlig placering av borrmaskiner och planerad framdrift kommande tre månader.
Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

I dagsläget utför vi sprängningsarbeten på nedre delen av Stadsgårdsbranten för att skapa utrymme åt Saltsjöbanan. Sprängningarna ute vid Stadsgårdsleden planeras pågå i några veckor till. Sedan kommer vi att börja spränga ut infartstunneln till terminalen.

Efter årsskiftet planeras betongarbeten att ta vid inom arbetsområdet ute på Stadsgårdsleden.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

I schaktet vid Klevgränd borras nu de sista stagen. Även arbete med att montera ned muren pågår, muren kommer när arbetena är klara att återställas. Inom någon vecka ska det schaktas ner till berg innan sprängningsarbetena tar vid. Starttiden för sprängningarna vid Klevgränd beräknas till efter årsskiftet. Sprängningarna vid Klevgränd kommer att pågå under cirka 6 månader.

Arbetsområdet vid Glasbruksgatan/Klevgränd. Foto: Jenny Simonson

Arbeten vid Katarinagaraget

Ovanjordsprängningar för en kulvert pågår innanför tunnelmynningen vid Katarinavägen. Sprängningarna kommer att drivas ut mot gatan. Det handlar om varsamma sprängningar med korta salvor.

Skriv in ditt nummer på stockholm.se/slussensprangning för att få en sms-avisering inför varje salva.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Uppe på Katarinavägen, vid trappan, pågår arbeten mellan Katarinavägen och husen. Målsättningen är att återfyllningen av schaktet ska vara klar till jul, då ska även gångbryggan tas bort och ersättas med en hårdpackad grusyta att gå på. Om vädret tillåter kommer ytan även att asfalteras, annars sker det i ett senare skede. När gruset packas bullrar det en del, men det går relativt fort.

Återuppbyggnaden av själva trapporna har startat, detta arbete börjar nerifrån. Efter jul startar arbetet med att mura upp väggarna i trappan och stenmontering planeras starta i februari. Det kan bli enstaka kortvariga tillfällen med bullrande arbeten, men inte alls i samma utsträckning som tidigare.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

Under vecka 50 kommer spräckning av berg att utföras i arbetsområdet vid slutet av Katarinavägen. Det pågår även arbete med att schakta bort jord inom detta område.

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Efter årsskiftet, preliminärt med start vecka 2, kommer en hel del blästringsarbeten att utföras i Katarinaschaktet. Det innebär att man ruffar upp ytan på betongen så att tätskiktsmattorna sedan fäster ordentligt. Blästring är en bullrande arbetsmetod, men entreprenören kommer att sätta upp tält runt arbetena för att minimera bullret.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. 

I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

En stor del av arbetena är koncentrerade till Skeppsbron där en ny kajlinje byggs och gatan förbereds inför en trafikomläggning som kommer ske under första kvartalet av 2020. Vid Munkbron pågår pålning för den nya kajen. En del stoppslagning kommer att utföras under slutet av vecka 49 vilket kan bullra en del.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Fredag den 6 december, planeras trafiken på Söder Mälarstrand att flyttas till ett nytt läge lite längre söderut. Det kommer inte att innebära någon förändring i framkomlighet.

Infart från Södermalmstorg till Guldgränd åter öppet för motorfordon

Arbetsområdet vid Hilton kräver fortsatt omledning av trafiken vid hotell Hilton. Nu har vi dock kunnat minska på arbetsområdet så att biltrafik åter kan komma in till Guldgränd via Södermalmstorg.

Dagens lösning kommer att gälla fram till mars 2020.

Arbeten vid Södermalmstorg

Nu pågår ledningsarbeten vid norra delen av Södermalmstorg. Detta har lett till att gång- och cykelbanorna fått nya sträckningar. Under måndag - torsdag den 9-13 december kommer gatuarbeten att utföras vid Hornsgatans slut på Södermalmstorg. Busshållplatser, belysningsfundament och trafiksignaler kommer att flyttas. Arbetena inkluderar även rivning av asfalt vilket kan bullra något.

Under vecka 51 kommer gatuarbeten att utföras vid Stadsmuseets norra gavel. Dessa arbeten innefattar exempelvis flytt av brunnar och kantsten. Detta är förberedande arbeten inför nästa års stora trafikomläggning då trafiken planeras flytta till den nya huvudbron.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad