dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 51

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 51. Ny information står i kursiv text.

Under julen kommer det att bli väldigt lite aktivitet i projektet. Borrningarna och sprängningarna i Katarinaberget kommer att stå still 23 december – 1 januari. Betongarbetena på Södermalm och i Gamla stan kommer också att stå still större delen av tiden under dessa veckor.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Den 26 – 28 december kommer arbete med att lägga balkar inför kommande gjutningar i Katarinaschaktet, nedanför Ryssgården. Det är inte arbeten som beräknas bullra. 

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Trappan är stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Åter igen pågår bullrande arbeten, men i mindre omfattning än tidigare. I början av 2020 kommer det att bli en period med mer bilning vilket innebär buller. Det kommer då pågå cirka en månad.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Under natten mot tisdag den 3 december utfördes bullrande arbeten i berget. Sprängmassor innehöll en sten för stor för att lasta ut. Denna hackades sönder för att den skulle gå att lasta ut. De som utförde arbetet gjorde bedömningen att det inte skulle låta något i närliggande fastigheter. Den bedömningen var felaktig och det kommer inte att upprepas i framtiden.

I vänthallen går framdriften vidare västerut och enstaka sprängsalvor i tvärtunnlarna, det vill säga utrymmena mellan pelarna. Sprängningarna drivs med strossning, vilket innebär att man spränger ut ett mindre parti berg, ett pilothål, och sedan spränger ut området runt pilothålet.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-12-09. Ungefärlig placering av borrmaskiner och planerad framdrift kommande tre månader.

Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

I dagsläget utför vi sprängningsarbeten på nedre delen av Stadsgårdsbranten för att skapa utrymme åt Saltsjöbanan. Sprängningarna ute vid Stadsgårdsleden planeras pågå i några veckor till. Sedan kommer vi att börja spränga ut infartstunneln till terminalen.

Efter årsskiftet planeras betongarbeten att ta vid inom arbetsområdet ute på Stadsgårdsleden.

Arbetena med infartsrampen så som de såg ut i början av december. Foto: Lennart Johansson

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Nu schaktas jord bort och ledningar läggs om. Detta är förberedande arbeten inför sprängningar som utförs ovan jord. Det pågår även bilning på muren som monteras ned, men detta bör vara klart inom några dagar. Muren kommer att återställas när arbetena är klara.

Starttiden för sprängningarna vid Klevgränd beräknas till efter årsskiftet. Sprängningarna vid Klevgränd kommer att pågå under cirka 6 månader.

Arbetena med ventilationsschaktet så som det såg ut i början av december. Foto: Lennart Johansson

 Arbeten vid Katarinagaraget

Ovanjordsprängningar för en kulvert pågår innanför tunnelmynningen vid Katarinavägen. Sprängningarna kommer att drivas ut mot gatan. Det handlar om varsamma sprängningar med korta salvor.

Skriv in ditt nummer på stockholm.se/slussensprangning för att få en sms-avisering inför varje salva.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Uppe på Katarinavägen, vid trappan, pågår arbeten mellan Katarinavägen och husen. Återfyllningen av schaktet är klart och gångbryggan är borta. Den har ersatts med en hårdpackad grusyta att gå på. Om vädret tillåter kommer ytan även att asfalteras, annars sker det i ett senare skede.

Återuppbyggnaden av själva trapporna har startat. Efter jul startar arbetet med att mura upp väggarna i trappan och stenmontering planeras starta i februari. Det kan bli enstaka kortvariga tillfällen med bullrande arbeten, men inte alls i samma utsträckning som tidigare.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Efter årsskiftet, preliminärt med start vecka 2, kommer en hel del blästringsarbeten att utföras i Katarinaschaktet. Det innebär att man ruffar upp ytan på betongen så att tätskiktsmattorna sedan fäster ordentligt. Blästring är till viss del ett bullrigt moment. Mest kommer dock en metod som kallas blästring med stålkula att användas som inte är särskilt bullrande. Vid blästring med stålkula används en maskin som ser ut som en stor gräsklippare som sprutar ut stålkulor på betongen, dessa samlas upp av en magnet. På vissa platser får inte denna maskin plats, så där måste den mer bullrande metoden sandblästring användas. Då skjuts sand ut under hårt tryck och ruffar på så sätt upp ytan. Vi kommer under jul och nyår att sätta upp tält runt arbetena för att minska på bullret.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. Under vecka 51 borrar vi fortsatt stag i arbetsområdet söder om Slussplan.

I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

En stor del av arbetena är koncentrerade till Skeppsbron där en ny kajlinje byggs och gatan förbereds inför en trafikomläggning som kommer ske under första kvartalet av 2020. Vid Munkbron pågår pålning för den nya kajen. En del stoppslagning kommer att utföras under slutet av vecka 49 vilket kan bullra en del.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Arbeten vid Södermalmstorg

Sedan fredag 13 december har ett nytt arbetsområde etablerats på Södermalmstorg och en liten bit av Hornsgatan. Gång- och cykelvägen längs Stadsmuseets norra gavel har stängts av och två av busshållplatserna har flyttats fram cirka 75 meter. Vi har skrivit en längre nyhet om detta här.

Så här ser gång- och cykelvägarna numera ut på Södermalmstorg. Från och med denna vecka utför vi gatuarbeten inom det nya arbetsområdet. Dessa arbeten innefattar exempelvis flytt av brunnar och omläggning av kantsten. Det är förberedande arbeten inför nästa års stora trafikomläggning då trafiken planeras flytta till den nya huvudbron. Avstängningen gäller till 31 mars 2020.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad