dcsimg

Tyska Bottens väg och Rimiparken i Nockebyhov rustas upp

I mitten av januari startar Stockholms stads arbeten med att rusta upp Tyska Bottens väg och Rimiparken i Nockebyhov. Arbetena beräknas vara avslutade under hösten 2021.

Ledningsarbeten längs Tyska Bottens väg

Tyska Bottens väg, delen mellan Mälarblick och Tältgatan byggs om till en mer trafiksäker väg med gångbanor längs båda sidor om gatan. Ledningsnätet byggs ut och rustas. Vägen får ny beläggning. Gatubelysning byts ut och elnätstationen flyttas till ett nytt läge vid Tyska Bottens väg/Gubbkärrsbacken. (Nytt läge för elnätstationen är markerad i orange i kartbild nedan.)
I samband med att Tyska Bottens väg rustas upp kommer ledningar, som nått sin tekniska livslängd, att ersättas och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el och fiber samt anslutning till fjärrvärme. Arbetet innebär också att ledningarnas kapacitet ökar. Arbetena med gatan beräknas påbörjas i mitten av januari och avslutas under hösten 2021.
En del träd vid vägen kommer att fällas för att möjliggöra ledningsomläggningen. Delar av Tyska Bottens väg kommer att stängas av i etapper och framkomligheten kommer periodvis vara begränsad. Var uppmärksam på skyltningen i området. Under hela arbetsperioden kommer ni kunna ta er fram till omkringliggande fastigheter och bostäder.

 

 

Sprängning i samband med schaktarbetena

I samband med schaktarbetena genomförs längs Tyska Bottens väg kommer visst sprängningsarbete även att genomföras. Sprängsalvorna kommer att föregås av korta signaler och en lång signal efter. Arbetet kommer att innebära ljud och vibrationer i närområdet. Området närmast sprängplatsen kommer att stängas av och bevakas i samband med sprängning. Omkringliggande fastigheter kommer att besiktigas innan- och efter sprängning och i samband med sprängning kommer vibrationsmätning att utföras i vissa hus. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Nitro Consult AB som utför kontrollerna på uppdrag av Stockholms stad.

 

Ny utrustning och grönska i Rimiparken

Rimiparken rustas upp med nya lekredskap, sittmöbler, grönska och ny belysning. (Rimiparken är markerad i lila på kartbild ovan.) Ett koncept har tagits fram  för parken som i stora drag beskriver hur parken planeras utvecklas (se illustration nedan). Parken kommer stängas av under den period upprustningen pågår.

Läs mer om projekt i Nockebyhov

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Michael Johansson

Byggledare, Helm

Byggledare för Stockholms stads arbeten längs Tyska Bottens väg samt upprustning av Rimiparken

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad