Tyska Bottens väg och Rimiparken i Nockebyhov rustas upp

Grävarbeten i Nockebyhov.

Stockholms stad rustar upp Tyska Bottens väg, delen mellan Tältgatan och Mälarblick samt Rimiparken i Nockebyhov. Arbetena beräknas vara avslutade under våren 2022.

Mer trafiksäkert

Om projektet

Tyska Bottens väg, delen mellan Mälarblick och Tältgatan byggs om till en mer trafiksäker väg med gångbanor längs båda sidor om gatan. Ledningsnätet byggs ut och rustas. Vägen får ny beläggning. Gatubelysning byts ut och elnätstationen flyttas till ett nytt läge vid Tyska Bottens väg/Gubbkärrsbacken. (Nytt läge för elnätstationen är markerad i orange i kartbild nedan.)

I samband med att Tyska Bottens väg rustas upp kommer ledningar, som nått sin tekniska livslängd, att ersättas och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el och fiber samt anslutning till fjärrvärme. Arbetet innebär också att ledningarnas kapacitet ökar.

På kartan nedan framgår arbetsområdet i sin helhet.

Arbeten pågår vid Gubbkärrsbacken mot Dalgången/Mälarblick

Arbetena har avslutas i områdets västra del mot Tältgatan och fortsätter etappvis mot Dalgången/Mälarblick. Arbetsområdet framgår i det rosa streckade område, området för arbetsetablering framgår i blått på kartan nedan.

Tillfällig omledning av trafik och gångvägar

Under den tid Tyska Bottens väg rustas upp kommer trafiken tillfälligt edas om och tillfälliga gångvägar att anläggas. Följ skyltarna för alternativ väg. Boende och besökare kan ta sig till fastigheterna under hela arbetsperioden. Likaså nyttotrafik och räddningstjänst.

Korsningen Tyska Bottens väg i anslutning till Dalgången och Mälarblick att delvis avstängd på grund av ledningsarbeten. Trafiken leds om, vilket innebär att trafikanter som ska till Mälarblick får åka Tyska Bottens väg österifrån, det vill säga via Nockeby backe. Det kommer inte vara möjligt att ta sig fram via Dalgången eller västra delen av Tyska Bottens väg till Mälarblick. Följ skyltar på plats.

  • Trafikanter som ska till Gubbkärrsbacken åker in på västra delen av Tyska Bottens väg och vidare via tillfällig gata till Gubbkärrsbacken.

  • Tillfälliga övergångsställen anläggs i anslutning till korsningen. Övergångsställena är markerade som orange punkter på kartan ovan. Trafikomläggningen beräknas ligga kvar till tidig vår 2022.
  • På en del av Gubbkärrsbacken, den västra sidan, får fordon inte stanna eller parkera. 
  • Längs den sträcka på Mälarblick, där dubbelriktad trafik tidigare var tillåten, får fordon endast framföras i sydlig färdriktning.

Tidplan

Arbetena längs Tyska Bottens väg, delen mellan Gubbkärrsbacken - Mälarblick har försenats något på grund av vinterkylan. Marbit kommer under februari 2022 färdigställa gatan och trottoarerna så den kan användas. Dock kommer det översta asfaltslagret att läggas i april-2022.

Trottoaren, längs södra sidan av Tyska Bottens väg kommer under februari/mars 2022 att lämnas över till byggaktören som ska bygga flerbostadshus vid Tyska Bottens väg/Mälarblick. Det yttersta lagret med asfalt kommer läggas på denna del i samband med asfalteringen av det nya torget vid Tyska Bottens väg – Mälarblick.

Rimiparken har rustats upp

Under våren 2020 till senhösten 2020 pågick en upprustning av Rimiparken. Parken har fått nya lekredskap, sittmöbler, grönska och  belysning. (Rimiparken är markerad i lila på kartbild ovan.)

Läs mer om projekt i Nockebyhov

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Michael Johansson

Byggledare, Helm

Byggledare för Stockholms stads arbeten längs Tyska Bottens väg samt upprustning av Rimiparken

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad