dcsimg

Tyska Bottens väg och Rimiparken i Nockebyhov rustas upp

Stockholms stad rustar upp Tyska Bottens väg, delen mellan Tältgatan och Mälarblick samt Rimiparken i Nockebyhov. Arbetena beräknas vara avslutade under hösten 2021.

Ledningsarbeten längs Tyska Bottens väg

Tyska Bottens väg, delen mellan Mälarblick och Tältgatan byggs om till en mer trafiksäker väg med gångbanor längs båda sidor om gatan. Ledningsnätet byggs ut och rustas. Vägen får ny beläggning. Gatubelysning byts ut och elnätstationen flyttas till ett nytt läge vid Tyska Bottens väg/Gubbkärrsbacken. (Nytt läge för elnätstationen är markerad i orange i kartbild nedan.)
I samband med att Tyska Bottens väg rustas upp kommer ledningar, som nått sin tekniska livslängd, att ersättas och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el och fiber samt anslutning till fjärrvärme. Arbetet innebär också att ledningarnas kapacitet ökar.

 

Tidplan

Förberedande arbeten påbörjades i mitten av januari. Arbetet med att schakta längs Tyska Bottens väg planeras påbörjas i slutet av april. Områdets första etapp sträcker sig från Tyska Bottens väg/Tältgatan till Tyska Bottens väg/Gubbkärrsbacken. Arbetena inom etapp 1 beräknas pågå till hösten 2020.
Arbetena fortsätter sedan etappvis mot Tyska Bottens väg/Mälarblick. Arbetena längs Tyska Bottens väg beräknas avslutas under hösten 2021. På kartan nedan framgår arbetsområdet i sin helhet.

 

Tillfälliga gångvägar i området

Under den tid Tyska Bottens väg rustas upp kommer tillfälliga gångvägar att anläggas. På kartan nedan framgår de tillfälliga gångvägarna i grönt inom ramen för etapp 1. Arbetsområdet framgår i rosa streckat område och området för arbetsetablering framgår i blått.

Tyska Bottens väg kommer även fortsättningsvis kunna korsas via tillfälliga gångbryggor och boende och besökare kunna ta sig till fastigheterna under hela arbetsperioden. För din egen säkerhet - var uppmärksam på skyltningen i området. Arbetena inom områdets första etapp beräknas pågå till hösten 2020.

Karta med tillfälliga gångvägar - etapp 1

 

Träd fälls invid Tyska Bottens väg

Träd har märkts ut som planeras fällas. En del av träden är sjuka, då de är angripna av barkborre och utgör en risk då de kan falla naturligt. En del av träden måste bedömas av en arborist innan de tas ned. Andra träd ska fällas då staden ska bygga ett torg i korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick.

En del träd vid Tyska Bottens väg kommer att fällas för att möjliggöra ledningsomläggningen, då deras rotsystem sträcker sig ut i gatan. Träd kommer även att fällas utmed arbetsområdet, en remsa på cirka 6 meter, för att kunna anlägga de tillfälliga gångvägarna. 

Sprängning i samband med schaktarbetena

I samband med schaktarbetena genomförs kommer visst sprängningsarbete även att genomföras. Sprängsalvorna kommer att föregås av korta signaler och en lång signal efter. Arbetet kommer att innebära ljud och vibrationer i närområdet. Området närmast sprängplatsen kommer att stängas av och bevakas i samband med sprängning. Omkringliggande fastigheter kommer att besiktigas innan- och efter sprängning och i samband med sprängning kommer vibrationsmätning att utföras i vissa hus. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Nitro Consult AB som utför kontrollerna på uppdrag av Stockholms stad.

 

Ny utrustning och grönska i Rimiparken

Sedan mitten av april 2020 pågår upprustning av Rimiparken. Parken får nya lekredskap, sittmöbler, grönska och ny belysning. (Rimiparken är markerad i lila på kartbild ovan.) Ett koncept har tagits fram för parken som i stora drag beskriver hur parken planeras utvecklas (se illustration nedan). Parken är avstängd under den period upprustningen pågår. Arbetena utförs av Marbit och beräknas vara klara under hösten 2020.

Upprustning av Rimiparken. Illustration: Tengbom.

Läs mer om projekt i Nockebyhov

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Michael Johansson

Byggledare, Helm

Byggledare för Stockholms stads arbeten längs Tyska Bottens väg samt upprustning av Rimiparken

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad