Alvik östra – synpunkter från programsamråd

Visionsbild av strandparken från norr. Människor promenerar läng vattnet på träbryggor. Det är grönt och lummigt.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik Östra. Strandparken från norr. Ett pärlband av offentliga mötesplatser längs strandzonen. En ö i form av en park med flera mindre gångbroar föreslås. Bild: Sweco.

Programmet för Alvik östra var ute på programsamråd den 6 februari 2019–3 april 2019. Samrådsmötet den 7 mars 2019 var välbesökt med cirka 350 deltagare och programförslaget har fått in många synpunkter under samrådstiden som projektet arbetat vidare med.

Överlag positiva synpunkter

Inkomna synpunkter från programsamrådet visar i huvudsak en positiv syn på att man bygger i ett kollektivtrafiknära läge nära innerstaden.

Det idag slutna området öppnas upp och ges en ny användning och stadsmiljön därmed kan förbättras.

Men många frågor och utmaningar har också lyfts. Dessa frågor tas vidare in i planarbetet.

Från inkomna synpunkter har intressekonflikter identifierats mellan rivning och bevarande av kontorsbebyggelsen samt mellan tillkommande bebyggelse och en befarad trafikförsämring.

Exploateringsnivån och tillgången på friytor samt skolans placering och minskat rekreationsområde på Alviksberget är andra frågor som det finns olika åsikter om.

Motstridiga intressen finns även mellan solbrygga och befintliga bostäder i Tranebergs strand, mellan pendelbåt och befintlig småbåtshamn samt mellan utfyllnader i vattnet och påverkan på vattenmiljön.

Länsstyrelsens utlåtande

Länsstyrelsen ser att det är positivt att man tagit fram ett program, att trafiken behöver utredas närmare, att orsaken till försämring av miljökvalitetsnormen för luft bör förtydligas.

De är tveksamma till omfattande konstruktioner i strandzonen och anser att upphävande av strandskydd tydligare ska motiveras. De anser även att risk med farligt gods, suicidrisk, ras och skred samt föroreningar bör utredas mer. Delar av bebyggelsen kan behöva omarbetas för att bli lämplig ur bullersynpunkt.

I övrigt kommenterar de kulturmiljö, naturmiljö samt påverkan på växt - och djurarter.

Övriga remissinstansers utlåtande

Flertalet remissinstanser tillstyrker programförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller:

 • rivning av befintliga kontor,
 • bebyggelse på Tranebergsterrassen,
 • kulturmiljön i Traneberg,
 • exploateringsnivå,
 • utfyllnader i vatten,
 • skolgården,
 • risker, buller,
 • tillgänglighet,
 • arbetsplatser,
 • trafiksituation
 • och bussterminalen.

Fortsatt arbete i detaljplanering för etapp 1

Många av de frågor som lyfts kommer att studeras vidare i det fortsatta detaljplanearbetet. Detaljplaneringen för Alviks strand (etapp 1) har nu startat.

De viktigaste frågorna som planarbetet ska utreda vidare är trafiksituationen och ny infart/gata mellan Alviks strand –Traneberg under Drottningholmsvägen samt exploateringsmöjligheterna mellan Drottningholmsvägen och Tranebergs strand.

Även skolan- och skolgårdens storlek och placering samt idrottshallens uppförande och upplåtande ska studeras vidare.

Övriga frågor som planarbetet ska utreda mer är:

 • bevarandet av ytterligare kontorsbyggnader,
 • bebyggelsens utformning,
 • utfyllnaderna i vattnet,
 • placering av hållplats för pendelbåt,
 • flytt av båtklubb,
 • utformning av solbryggan,
 • buller, risk,
 • dagvatten och skyfall,
 • ledningar och teknisk försörjning
 • samt utbyggnadsordning och byggtrafik.

Läs mer om Alviks strand (etapp 1)

Läs mer om programmet

Uppdaterad