Nu startar upprustningen av Kärrtorps centrum

Visionsbild över torget. Perspektiv från söder med den breddade trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler.
Visionsbild över torget. Perspektiv från söder med den breddade trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler.

Nu påbörjar staden arbetet med att rusta upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor i Kärrtorps centrum. Arbetet utförs av Y2 anläggning på uppdrag av Stockholms stad och planeras vara klart sommaren 2021.

Kärrtorp växer och i samband med att det byggs nya bostäder i centrum rustar staden upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande offentliga miljöer. Vid upprustningen ska centrumets karaktär bevaras och den tidstypiska 50-talskänslan behållas och förstärkas. Träden, dammen och stenbeläggningen utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och fungerar som en mötesplats för boende och besökare. 

Arbetsområdet stängslas in

I samband med byggstarten stängs busstorget och stora delar av Kärrtorpsplan av. Det kommer fortsatt vara möjligt att gå runt torget och alla entréer kommer vara tillgängliga. Avstängningen innebär att busshållplatserna flyttas och får en ny placering längs Lågskärsvägen, norr om centrumet. Hänvisningar kommer att sätta upp på plats. Parkeringsplatsen stängs också av och cykelställ tas ur bruk.

Mer om pågående och planerade arbeten på torget hittar du på projektwebben: växer.stockholm/kärrtorps-centrum

Så blir nya Kärrtorps centrum

  1. Lilla torget i korsningen Söderarmsvägen och Kärrtorpsvägen rustas upp och får nya planteringar.
  2. Trappan mot Lågskärsvägen breddas och får en ramp för att bli mer tillgänglig.
  3. Kärrtorpsplan rustas upp och utvecklas. Träden som ramar in torgytan behålls och växtbäddarna renoveras, sittplatser tillförs på flera ställen och torget kompletteras med mer grönska och blommor.
  4. Ytan under broarna utvecklas med ny belysning och beläggningar som gör  platsen mer inbjudande. Stödmuren längs Kärrtorpsvägen flyttas ut för att möjliggöra fler cykelplatser och en bred trappa anläggs mot busstorget.
  5. Busstorget förflyttas cirka 10 meter västerut. Ytan däremellan används liksom idag för parkering. Nya träd planteras på parkeringsplatsen.
  6. Gångvägen bort mot Kärrtorps IP får delvis en ny sträckning och avslutas med en ny entréplats i korsningen.

Utformningen av torget bygger till stor del på resultatet från den medborgadialog som genomfördes i Kärrtorps centrum 2015. Då boende och besökare fick möjlighet att lämna synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad