dcsimg

Nästa steg för Stångholmsbacken

Förslaget för Stångholmsbacken utvecklas vidare efter samrådet.

Samrådsförslaget för Stångholmsbacken i Vårberg (685 nya bostäder, park och förskola) var på samråd 23 april till 11 juni 2019. Cirka 70 yttranden kom in till stadsbyggnadskontoret och nu är samrådsredogörelsen klar.

Barnen i fokus

I projektet har dialog med skolbarn på Lillholmsskolan genomförts. Många av barnen berörs av planen och dialogen är en del av en integrerad barnkonsekvensanalys. Dialogen har utformats som gåturer i området och 100 skolbarn har deltagit (tre skolklasser i åk 5 och två skolklasser i åk 2). Barnen har gett synpunkter på sin närmiljö, både kring vad som är bra, och vad som kan förstärkas/förbättras i området.

Utöver gåturer har skolbarnen utbildats i stadsbyggnadsprocessen och skrivit samrådssynpunkter på lektionstid. Synpunkterna finns sammanfattade och kommenterade i den samrådsredogörelsen som nu är klar. Det går inte att urskilja barnens synpunkter från någon annans, alla röster är lika mycket värda, oavsett ålder.

Vad handlar synpunkterna om?

Samrådsförslaget för Stångholmsbacken i Vårberg (685 nya bostäder, park och förskola) var på samråd 23 april till 11 juni 2019. Cirka 70 yttranden kom in till stadsbyggnadskontoret.

Flertalet remissinstanser tillstyrkte förslaget men framförde synpunkter i sak, framför allt gällande negativa konsekvenser till följd av föreslagen bebyggelse kring Vårholmsbackarna och behov av kompletterande studier av skyfall och parkering. Boende hade synpunkter på att förslaget innebär en för tät bebyggelsemiljö. De ansåg även att Stångholmsparken ska bevaras och att det blir för få bilparkeringar. Länsstyrelsen ansåg att förekomst av markföroreningar, geotekniska förutsättningar, översvämningsrisk, risk för ras och skred samt elektromagnetisk strålning behöver klargöras

Förändringar

För att få en mer sammanhållen gestaltning utvecklas nu förslaget. Det omarbetade förslaget bedöms möjliggöra drygt 600 bostäder. Inga förändringar föreslås för förskolebyggnaden.

  • Inom kvarteret Lillholmen föreslås två punkthus istället för tre. Radhusen blir fler.
  • Vid Vårholmsbackarna föreslås byggnader sänkas mot gatan och motiven för torn föreslås utgå.
  • Öster om gatan (Stångholmen 1) föreslås omarbetning till två lamellhus.
  • Väster om gatan omarbetas punkthusen så att de får en liknande gestaltning.
  • Även följande studeras vidare: 
    bilparkeringsbehovet för befintliga bostäder, geoteknik avseende risk för ras och skred, skyfallshantering för att säkra hela flödesvägen, höjdsättning i förhållande till översvämningsrisk och provtagning av markföroreningar.

Nästa steg

Samrådsredogörelsen presenterades för förtroendevalda politiker i Stadsbyggnadsnämnden i februari. Just nu arbetar vi fram ett omarbetat förslag som du har möjlighet att granska en sista gång. Först därefter kan detaljplanen antas. När det är dags för granskning informerar vi om det bland annat här, på Fokus Skärholmens webbplats

Uppdaterad