Avspärrning och provtagning vid gamla skjutbanan

På grund av för höga blyhalter är området vid den gamla skjutbanan i Rågsveds naturreservat avspärrat i väntan på sanering. Just nu utreds hur saneringen ska gå till.

Området vid den gamla skjutbanan i Rågsveds naturreservat spärras av i väntan på sanering. Anledningen är de höga blyhalter som uppmätts i området. 

I somras utfördes en miljöteknisk markundersökning inför kommande sanering. Nu väntar en utredning av hur saneringen ska gå till innan den kan dra igång under 2023 som tidigast. 

Frågor och svar om avspärrningen:

Varför spärras det av?
Provtagning har visat att det finns förhöjda halter av bly i marken på grund av de gamla skjutvallarna. Vi stängslar nu in för att undvika att någon, men i första hand barn, får i sig förorenad jord i väntan på sanering. Ambitionen med att sanera skjutvallarna är bland annat att minska den totala exponeringen av bly som vi människor utsätts för, och för att möjliggöra att marken på lång sikt ska kunna användas utan begränsningar, till exempel för lek eller friluftsliv.

Är marken utanför avspärrningen gift- och riskfri?
Det finns en betydlig lägre koncentration av bly än i det instängslade området och vi ser inte ett behov av att spärra av mer än vi gör. Man behöver inte vara orolig, men ni som rör er ofta i området kan tänka på att minimera kontakten med jord i nära anslutning till det instängslade området, till exempel undvika att gräva i jorden med händerna och framförallt undvika att stoppa jord i munnen.

Hur farligt är det att få i sig jorden?
Blyföroreningen i området är inte akut giftig för människan. Riskerna för negativ påverkan på hälsan föreligger främst vid upprepat intag av bly över längre tid, och framför allt om man stoppar det i munnen. Men även ett enskilt intag av jord med höga blyhalter kan teoretiskt sett ge negativa hälsoeffekter på lång sikt, och det är därför vi nu vidtar säkerhetsåtgärder och spärrar av området med höga uppmätta halter av bly.

Varför har det inte spärrats av tidigare?
Vi har tidigare haft skyltar uppsatta i samråd med miljöförvaltningen. Efter ett flertal ytterligare provtagningar och analyser för att skaffa oss en så tillförlitlig bild över föroreningssituationen som möjligt har vi nu stämt av med miljöförvaltningen igen och landat i den här åtgärden.

Hur länge ska det vara avspärrat?
Tills föroreningarna har sanerats. Det sker förhoppningsvis under 2022.

Varför tar det sån tid att komma igång med sanering?
Det ligger alltid ett omfattande utredningsarbete bakom en sanering. Här ska vi utreda möjligheten att sanera på annat sätt än genom traditionell grävning. Masstransporter innebär miljöpåverkan och om det kan undvikas med en mer innovativ metod som dessutom både är tidsmässigt, tekniskt och ekonomiskt rimlig så kan det vara ett alternativ. Det finns även höga naturvärden som behöver utredas närmare, bland annat för att se om något av dessa värden kan bevaras även efter en sanering. Vi måste också genomföra en miljöprovtagning för att avgränsa området mer noggrant av tekniska skäl inför saneringen.

Är det farligt att ha vistats i området?
Nej, det är inte farligt att ha vistats i området. 

Ungefärliga avspärrningar markerade i rosa.
Ungefärliga avspärrningar markerade i rosa.

Fler frågor?

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad