Första etappen av Södra Värtan ute för granskning

Detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan är från och med den 8 april ute för granskning. Granskningstiden pågår till och med den 12 maj och detaljplanen ska antas innan årsskiftet 2020/2021.

Den norra delen kommer innehålla kontor med lokaler i bottenvåningen, hotell och handel. Den tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en ny vattenfront och entré till Stockholm vilket ställer krav på en sammanhållen utformning med hög arkitektonisk kvalitet.

För att senare kunna bygga bostäder i den södra delen av stadsdelen behöver bullret från färjorna som lägger till utmed Värtapiren skärmas av. De nya kontorsfastigheterna kommer att fungera som bullerskärm, samtidigt som det ger arbetsplatser med ett bra läge vid vattnet intill Stockholms största hamn. Södra Värtan ska omvandlas från hamnområde till en sammanhängande stadsmiljö.

Kajstråk kommer att byggas längs hela Södra Värtan, och i norra delen kommer enligt förslaget ett torg att anläggas. Bottenvåningarna ska vara öppna och ge plats för lokaler, restauranger och caféer.

Norra Djurgårdsstaden, där Södra Värtan ingår, är ett stadsutvecklingsområde anpassat till framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas. Området är resurssnålt och har låg miljöpåverkan. I Södra Värtan planeras för att införa ett sorterande avloppsystem, där spillvärme, vatten och näringsämnen tas tillvara på ett bättre sätt än idag, bland annat för att producera biogas och för att återföra näring till jordbruket. Det blir ytterligare ett steg i riktning mot en hållbar stad.

Södra Värtan blir en mix av kontor och bostäder med öppna bottenvåningar, parker, torg, förskolor och eventuellt en skola. Området kommer innehålla ett flöde av människor från hela Östersjöområdet. Samråd om ny detaljplan för Södra Värtan genomfördes december 2016–februari 2017.

Allt material som är ute för granskning om Södra Värtans första etapp finns på bygg- och plantjänsten

Södra Värtan Norra

B+C Pirhuset. Vy Saltpiren och Saltkajen. Byggaktör: Bonnier Fastigheter AB. Arkitekter: AIX + dps AB.
B+C Pirhuset. Vy Saltpiren och Saltkajen. Byggaktör: Bonnier Fastigheter AB. Arkitekter: AIX + dps AB.
B+C Pirhuset. Vy från norr/Lidingö. Byggaktör: Bonnier fastigheter AB. Arkitekter: AIX+dps AB.
B+C Pirhuset. Vy från norr/Lidingö. Byggaktör: Bonnier fastigheter AB. Arkitekter: AIX+dps AB.
B+C Pirhuset. Vy från söder. Byggaktör: Bonnier fastigheter AB. Arkitekter: AIX+dps AB.
B+C Pirhuset. Vy från söder. Byggaktör: Bonnier fastigheter AB. Arkitekter: AIX+dps AB.
D Kvarteret Neapel. Vy från Hangövägen. Byggaktör: NIAM. Arkitekter: Brunnberg & Forshed.
D Kvarteret Neapel. Vy från Hangövägen. Byggaktör: NIAM. Arkitekter: Brunnberg & Forshed.
A2 Kvarteret Neapel. Vy från Hamnbassängen. Byggaktör: NIAM. Arkitekter: Brunnberg & Forshed.
A2 Kvarteret Neapel. Vy från Hamnbassängen. Byggaktör: NIAM. Arkitekter: Brunnberg & Forshed.
A2 Kvarteret Hangö. Vy mot öst längs Hangövägen. Byggaktör: NIAM. Arkitekter: Brunnberg & Forshed.
A2 Kvarteret Hangö. Vy mot öst längs Hangövägen. Byggaktör: NIAM. Arkitekter: Brunnberg & Forshed.
A1 Kvarteret Hangö. Vy från nordöst mot huvudentrén. Byggaktör: Bonnier fastigheter AB. Arkitekter: LINK Arkitekter.
A1 Kvarteret Hangö. Vy från nordöst mot huvudentrén. Byggaktör: Bonnier fastigheter AB. Arkitekter: LINK Arkitekter.

Om Värtahamnen

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till ett område med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Värtahamnen är indelat i tre delområden; Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan. Området har ett av Stockholms bästa lägen med många kvaliteter som närhet till city, natur och vatten. Hela området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 1 700 bostäder, och cirka 10 000 nya arbetsplatser.

Uppdaterad