dcsimg

Staden i förlikning om skadereglering på jordbruksmark

Flygbild över landskap och sjö. Det är soligt och varmt.
Flygbild över Mälaren, nära Ekerö. Foto/Lennart Johansson

Staden har fått tillstånd till en ny reglering av Mälaren och har gett Jordbruksverkets vattenenhet uppdrag att ta fram en beräkningsmodell för den skada på jordbruksmark som den nya regleringen kan orsaka. Staden och en rad berörda jordbrukare har haft olika uppfattning om hur skadan ska beräknas och hur stor skadan blir. Det pågår därför en rättegång vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Stadens utgångspunkter har varit att skadeersättningen ska vara skälig, rättvis, likvärdig samt att ingen riskerar att underkompenseras. Staden och berörda jordbrukare har nu förlikats.

Sammantaget innebär överenskommelsen att skadan på jordbruksmark beräknas utifrån den modell för skadeersättning som utarbetats av Jordbruksverkets vattenenhet, med tillämpning av ett högre ingående markvärde för åker- och betesmarken. Justeringen kan motiveras av marknadsvärdeutvecklingen på jordbruksmark i Mälardalsregionen. Staden ersätter motparternas rättegångskostnader. Förlikningen gäller under förutsättning att Exploateringsnämnden antar den. Den pågående rättegången har tagit ett uppehåll tills Exploateringsnämnden fattat sitt beslut.

Den nya regleringen skyddar bland annat dricksvattnet, bebyggelse, infrastruktur och jordbruksmark mot översvämningar och skapar bättre förutsättningar för naturmiljön längs Mälaren stränder. Den nya regleringen kommer också att innebära något sämre produktionsförutsättningar för lågt liggande jordbruksmark som inte är invallad. Staden ska ersätta skadan för de jordbrukare som blir berörda.

Ny skadeberäkningsmodell

Staden har haft ambitionen att ta fram en skadeberäkningsmodell som kan accepteras av berörda parter och om möjligt komma överens utom rätta. Staden bedömer att förlikningen förbättrar förutsättningarna att nå en överenskommelse med övriga berörda jordbrukare.

Skaderegleringsmodellen är unik då den med stöd av modern teknik och automatisering med hög precision och på ett likvärdigt sätt kan bedöma skadan på ett stort antal fastigheter över ett stort geografiskt område.

Den nya permanenta regleringen av Mälaren beräknas kunna tas i drift när de nya kanalerna i Slussen är färdigbyggda samt när övriga villkor inför driftsättningen är uppfyllda.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad