Aktuella arbeten i Slussen vecka 25-27

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 25-27. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i sommar

På Munkbron kommer pålningsarbeten att pågå hela sommaren, måndag till torsdag, 07.00-19.00.

Torsdag till lördag, 18-20 juni, kommer ett fåtal, tysta arbeten, att pågå vid vattenområdet.

Arbeten med huvudbron kommer att pågå hela sommaren. Detta gäller Katarinavägen, Hornsgatan/Södermalmstorg och Skeppsbron. Det är arbeten så som fyll och packning, plattläggning inklusive kapning av sten, asfaltering och fräsning, ledningsläggning, möbelmontage. Tält kommer att monteras över vissa delar föra att minska luftburet buller.

Arbetstider i projektet

Vi utför arbeten som orsakar luftburet buller på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Arbetena i berget som orsakar stomljud får utföras på vardagar från klockan 07.00 fram till 22.00.

Betongarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider, de kan nu pågå mån – sön klockan 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar således inte.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Nätterna måndag till torsdag vecka 26 (22-28 juni) monteras tornkranen vid Södermalmstorg ner. Dessa arbeten pågår mellan 19.00-05.00 och beräknas inte att bullra. Det kommer dock att vara en del blinkande ljus och visst ljud från mobilkranen som lyfter över delar av tornkranen till lastbilar som åker till och från Södermalmstorg.

Natten mellan måndag och tisdag, 15-16 juni, kommer en sugbil att stå på Katarinavägen i anslutning till Borgmästartrappan. För att minska buller kommer sugbilen inte gå med full kraft. Arbetet utförs någon gång mellan 23.00-05.00.

Helgarbeten

På den avstängda delen av Katarinavägen fram till den nya bron arbetar vi sju dagar i veckan tills att bron öppnar i oktober. Det handlar om markarbeten och tätskiktsarbeten där vissa av momenten är bullrande. Helgarbetena pågår klockan 07.00-19.00 men inga bullrande arbeten får utföras innan klockan 09.00.

Kommande helg, 13-14 juni, planeras bara tysta arbeten att utföras i Katarinagaraget. Vi har fått tillstånd att utföra arbetena i Katarinagaraget även under helger och röda dagar, men arbetena är mindre intensiva än på vardagar. Tillståndet kommer främst att nyttjas under lördagar. Arbetena får utföras klockan 09-17 och sprängning sker klockan 10 och/eller 15. Tillståndet för helgarbeten gäller till augusti.

Helgen 13–14 juni, kommer arbeten att utföras nära Södermalmstorg. Arbetena pågår klockan 09.00-19.00 och kan orsaka visst buller.

Helgen 13-14 juni kommer arbeten på Järntorgsgatan att utföras. Det är främst brunnssättning och återfyllning som inte är bullrande. I slutet på vecka 25 beräknas dessa arbeten vara helt klara och gatan kommer att öppnas igen.

Helgen 13-14 juni och nästkommande helg kommer tältdukar att monteras ner från huvudbron.Söndag den 21 juni kommer en mobilkran att monteras bakom den tillfälliga T-baneentrén från klockan 22.00-05.00.Under helgerna fram till och med augusti kommer arbeten med finplanering att utföras vid Katarinavägen och Hornsgatan/Södermalmstorg. Bland annat är det fyll och packning, plattläggning inklusive kapning av sten, asfaltering och fräsning, ledningsläggning, möbelmontage. Tält kommer att monteras över vissa delar föra att minska luftburet buller.

Arbeten vid Katarinavägen och bredvid Ryssgården

I Katarinaschaktet, intill Ryssgården och Katarinavägen, pågår en mängd olika arbeten för att bygga upp Katarinavägen och omkringliggande betongkonstruktioner inför den stora trafikomläggningen i höst. Det handlar om gjutningar av väggar och golv, formning av balkar och markarbeten.

I övrigt pågår det under juni mycket tätskiktsarbeten och finplanering. Finplanering innebär att vi lägger asfalt, kantsten, brunnar och liknande ytliga arbeten. Finplaneringen kommer att utföras även helger i juni. De bullrande delarna av arbetena pågår från klockan 9.

Under vecka 25 kommer vi att börja spräcka berg på Katarinavägen. Detta kommer att låta en del. Även en hel del packning kommer att pågå vilket låter en del.

Det kommer att bli en period på cirka tre veckor från och med nästa vecka, med många transporter vid utfarten på Katarinavägen. Det är material som ska in och ut ur området under kort tid.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Vi har gått in i ledningstunneln för att ta bort de gamla rören. Rören har sanerats, så nästa steg är att börja riva. Det är inte några bullrande arbeten. Den 9 juni hade cirka 70 av totalt 100 meter rör rivits.

Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Inom kort kommer vi att börja bila bort en del gammal betong inne i berget från äldre utrymmen och även utföra en del markjobb. Då det bulleralstrande går nedåt beräknas detta inte orsaka något högre stomljud.

I berget utförs det nu kompletterande arbeten såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt. Dessa visas som mörkgrönt i framdriftskartan.

Framdriftskarta

Klicka här för att se bilden högupplöst.

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Inne i Katarinagaraget pågår sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré. Där spränger vi just nu ut tak och väggar vilket är de mest stomljudsalstrande arbetena. I sommar kommer vi att börja spränga nedåt vilket beräknas alstra mindre stomljud.

Nu pågår dessa arbeten även på lördagar klockan 9-17, med salvor klockan 10 och/eller 15. Arbetena ligger nära tunnelbanan, och för att minimera risken för påverkan på tunnelbanan har vi fått tillstånd att spränga helger fram till augusti.

Nu spränger vi ut ett ledningsschakt nedanför Katarinavägen, utanför öppningen till Katarinagaraget. Vid sprängning kommer spränggaserna ut genom tunnelöppningen på Katarinavägen. Det luktar som fyrverkerier och är ofarliga att andas in som förbipasserande.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Under sommaren kommer vi att återuppta sprängningar längst bort på infartsrampen. Då stängs Stadsgårdsleden av i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Sprängningarna är nu påbörjade och beräknas vara klara i september. Tunnelns början är vid arbetsområdet och den kommer att gå snett nedåt mot den framtida bussterminalen. Arbetena kommer att utföras vardagar klockan 07.00-19.00.

Påbörjad tunneldrivning nedåt mot bussterminalen.

Vid sprängning spärrar vi av gång-, cykel- och körbanorna i några minuter. Se på kartan nedan var flaggvakter stoppar trafiken vid sprängning:

  1. Gångtrafik Katarinavägen
  2. Biltrafik Katarinavägen
  3. Gångtrafik Glasbruksgatan
  4. Gång- och biltrafik Klevgränd 7-9
  5. Trappor till Höga stigen - Fiskargatan
  6. Entré Glasbruksgatan 36
  7. Trappa till Katarina kyrkobacke
  8. Gång- och biltrafik Glasbruksgatan 38
  9. Gång- och biltrafik Katarinavägen

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Form-, armering- och gjutningsarbeten för väggen mot Stadsgårdsleden pågår pågår inom arbetena med att återuppbygga Lokattens trappa. Snart börjar vi även med att snygga till ytorna på Katarinavägen inför asfaltering av dessa.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten med Slussbron

Vid brons ändar bygger vi klart landfästena. Snart är nivån på landfästet i samma höjd som bron. Snart är den ena sidan av bron färdigmålad och vi sätter igång med den andra. Tätskiktsarbetena pågår i tälten som står på bron. I dagsläget är ungefär en fjärdedel av bron täckt med tätskiktsmattor. Sedan kommer vi att asfaltera, installera belysning bland mycket annat. Bron invigs och öppnar för trafik den 26 oktober. Mer information om hur trafiklösningarna kommer att se ut då kommer närmare invigningen.


Så här ser det ut innanför tälten på Slussbron. Foto: Lennart Johansson

Nu är målningen av bron färdig för denna gång. Våren 2021 återupptar man målningen på undersidan. Så här ser det ut innanför tälten på Slussbron.

Helgen 13 -14 juni och kommer tältduk att monteras ner från huvudbron. Arbetet utföres med hjälp av kran och bedöms inte medföra buller. Arbetet sker 07.00-19.00.

Arbeten vid Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat utförs tätskiktsarbeten, betongarbeten och stödmurar samt stensättning. Det är arbeten som förbereder Skeppsbron inför huvudbrons invigning i höst.

Natten mot tisdag 30 juni kommer en trafikomläggning att ske som innebär att gångbanan närmast fasaderna stängs av. Det kommer under hela tiden finnas en gångväg genom arbetsområdet och möjlighet att nå samtliga entréer samt till/från lastplatsen.

I gångbanan kommer arbete med sättning av nya dagvattenbrunnar och läggning av nya plattytor att utföras. Vi kommer att börja längst i söder och gå norrut. Vi öppnar upp ytorna allt eftersom arbetet blir klart. Vi beräknar att arbetena för hela sträckan kommer att ta cirka 8 veckor.

Vid Slussplan och i början av Skeppsbron pågår ledningsarbeten. Från och med torsdag 21 maj till den 19 juni kommer arbetena att pågå intill fasaderna. Det kommer att finnas gångfållor till samtliga entréer. Dessa arbeten kommer att pågå klockan 07-16.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår arbeten för Slussens nya avtappningskanaler. Kanalerna kommer bli cirka 33 respektive 35 meter breda. I dessa kanaler kommer det att monteras avbördningsluckor som kommer att reglera⁠ Mälarens vattennivå. Den stora sponten mitt emellan Slussen och Gamla stan är nu tät och tömd på vatten. Däri kommer den södra avbördningsluckan att byggas. 

I slutet av juni kommer slusskanalen att bogseras hit och monteras.

Just nu är det sista handpåläggningen på slusskanalen innan den påbörjar sin resa mot Slussen. Foto: Mediabolaget

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad