Stockholms stad markanvisar landmärke i Norra Djurgårdsstaden

Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden ska markanvisas genom ett anbudsförfarande. Detaljplanen möjliggör en byggnad på 90 meter från markplan där Gasklocka 4 tidigare stod. Huset som ska byggas på platsen kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter och lokaler för verksamheter och en förskola i bottenvåningarna. Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Gasklocka 4 blir ett landmärke, som kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Det är viktigt att huset byggs med en hög arkitektonisk ambition, som klarar internationella jämförelser.

Norra Djurgårdsstaden, där Gasklocka 3 och 4 ingår, är ett stadsutvecklingsområde anpassat till framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas. Området är resurssnålt och har låg miljöpåverkan. Därför kommer ett antal hållbarhetskrav att ställas på kommande byggaktör, som i samarbete med staden möter upp högt ställda hållbarhetsmål.
Tomten ligger på en höjd, mellan de nybyggda husen och de kulturhistoriska tegelbyggnaderna i Gasverket.

Närmare hundra år av gasproduktion har förorenat marken, därför har omfattande markrening genomförts på platsen. Eventuellt kvarvarande föroreningar behöver hanteras i samband med sprängning för grundläggning.

Staden räknar med att marknadsvisa Gasklocka 3 och 4 till en byggaktör under hösten. Det finns en byggrätt enligt detaljplan som vunnit laga kraft och tillträde kan ske så snart överenskommelse om exploatering har skett. Byggstart kan ske tidigast i slutet av 2022.

 

Tomten för gasklocka 3 och 4 (Bild: Lennart Johansson/Stockholms stad)
Tomten för Gasklocka 3 och 4 (Bild: Lennart Johansson/Stockholms stad)

Uppdaterad