dcsimg

Laga kraft för Mälaräng

Flygbild över Mälaräng mellan Mälarhöjden och Bredäng, juni 2020. Foto: Lennart Johansson

Detaljplanen Sätra 2:1 mellan Bredäng och Mälarhöjden, Mälaräng, vann laga kraft den 6 augusti. Planen ingår i Fokus Skärholmen och innehåller cirka 1100 nya bostäder, skola, förskolor och handel.

Laga kraft 6 augusti 2020

Idag domineras området kring Bredängs trafikplats av alltför stora trafikytor som skapar barriärer mellan stadsdelarna. Genom att minska ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats närmare motorvägen frigörs plats för nya bostäder. Detaljplanens huvudsyfte är att omvandla området kring trafikplatsen till en funktionsblandad och levande stadsbebyggelse som bidrar till att koppla samman Bredäng, Mälarhöjden och Västertorp.

Bostäder, förskola, skola och nya lösningar för trafik

Detaljplanen möjliggör för cirka 1 100 lägenheter, en separat förskola med 8 avdelningar, en F-9 skola med plats för 900 elever, tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar och en flyttad drivmedelstation.

Formellt beslut:
Dp 2016-15389 i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen (cirka 1100 bostäder, skola, förskolor, handel) har vunnit laga kraft 2020-08-06.

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Läs mer

Uppdaterad