Södra Snösätra blir naturreservat

I mitten av augusti startar omvandlingen av den södra delen av Snösätra industriområde. Befintliga byggnader ska rivas och marken ska återställas till naturmark och ingå i Rågsveds naturreservat, enligt ett beslut i exploateringsnämnden från 2018. Parallellt med detta arbete utreds den norra delen av Snösätra med målet att lyfta området till en lokal kulturplats med utgångspunkt i områdets unika karaktär.

Arbetet i den södra delen kommer att pågå under hela hösten och därefter väntar provtagning inför kommande sanering av området.

- Arbetet med att omvandla den södra delen av Snösätra från industriområde till naturreservat startar nu. Vi samarbetar nära med andra förvaltningar inom staden för att utveckla Snösätra som helhet till något positivt, säger projektledare Denise Silveti Bustillos på exploateringskontoret som ansvarar för återställandet till naturmark.

Planerar kulturplats

Samtidigt pågår en utredning av förutsättningarna för att skapa en kulturplats i den större norra delen av industriområdet.

– Staden ska lyfta Snösätra som en lokal kulturplats med utgångspunkt i områdets unika karaktär. Platsen är en viktig resurs för det lokala förenings- och kulturlivet och är starkt identitetsskapande. Det blir därför en viktig förutsättning för stadens arbete och planer, säger Ulrika Wallin, chef stadsutvecklingsenheten, Kulturförvaltningen.

– Vi ser över hur vi kan ha en dialog och samla in synpunkter från kulturutövare och andra som brukar Snösätra i arbetet med att utreda förutsättningarna för en kulturplats, säger Kersti Tagesson avdelningschef för lokaler och stadsmiljö på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Läs mer

Rågsveds naturreservat, Stockholms stads webbplats

Uppdaterad