Många tyckte till om Vinsta-Johannelund

Vinsta-Johannelund är ett område där många vill se förändringar. Det visar tydligt den webbenkät som Stockholms stad bjöd in till i maj och juni.

Över 2800 personer besökte webbenkäten om Vinsta-Johannelund. 1680 valde att besvara den och lämna synpunkter om favoritplatser, otrygga områden, hur man rör sig i området och vilka förväntningar man har på platsen.

Syftet med enkäten har varit just att få in så mycket information som möjligt om platsen i ett tidigt skede av planeringen av bostäder och arbetsplatser, skolor och parker. Sammanlagt genererade enkäten 21935 svar.

Otryggt industriområde
På frågan om vad man tänker när man hör namnet Vinsta-Johannelund gav svaren både ris och ros. Området uppfattas främst som ett industriområde som är otryggt, tråkigt och nedgånget. På den positiva sidan nämns framför allt Johannelundstoppen, tillgång till mataffärer och annan service samt att många ser det som ett bra område att bygga bostäder på.

Många valde att göra markeringar över sina favoritplatser respektive otrygga platser på kartan, där framför allt Johannelundstoppen återigen lyftes fram som en positiv plats medan Gula kvarteren upplevs som mycket otrygga. Dock tycker flertalet att Johannelundstoppen idag är mörk, ödslig och dåligt belyst.

Favoritplatser
Gångstråken och grönytorna runt toppen fick många markeringar som favoritplatser liksom mataffärer, restauranger, caféer uppskattas att ha inom promenadavstånd. Likaså är platser med tillgång till gym, sociala aktiviteter och annan service områden som lyfts fram som favoritplatser.

Stora delar av området ses som otryggt. Speciellt på kvällar och nätter. Gula kvarteren utpekas som särskilt otryggt och rädsla finns för rån, sprängningar, skjutningar och bränder.

Möjligheten att rita linjer för att visa hur man rör sig i området visar att de flesta använder de större stråken genom området. Främst är målen livsmedelsbutiker, tunnelbana och annan service. Många anger att de går eller cyklar till och från området och en mindre andel anger bil. Promenadstråken i områdets utkanter är populära. Många anger också buss och tunnelbana som färdsätt. Fler bussar efterfrågas och att buss och tunnelbana samordnas i en knutpunkt i området.

Rusta upp och bygg bostäder
På frågan om man har några önskemål för området framöver anger en stor del att man gärna ser att området rustas upp och att det också byggs bostäder här. Grönområdena är samtidigt viktiga att bevara och utveckla.

Målet är att utveckla Vinsta-Johannelund till en del av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde med bostäder, verksamheter, service och bra kommunikationer. Projektet är i ett tidigt skede och en preliminär bedömning är att området ska kunna ge plats för upp till 5000 bostäder och 4000 arbetsplatser.

Svaren från enkäten kommer att användas som underlag i arbetet med att planera för den nya bebyggelsen. Ta del av en sammanfattning av enkäten här.

Uppdaterad