dcsimg

Tyck till om Stångholmsbacken - sista chansen

”Stångholmsplatsen”. Vy mot norr, söder om Stångholmsbacken. Bild: Karavan

Förslaget för Stångholmsbacken var på samråd 2019 och ställs nu ut på granskning. Kolla in det bearbetade förslaget och lämna synpunkter senast 20 oktober 2020.

Bilder i granskningsförslag

Vårbergsvägen. Ny bebyggelse inom Hasselholmen. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vårholmsbackarna. Till höger Stångholmen 1, till vänster Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Stångholmsbacken, väster ifrån. Stångholmen 2 till vänster, Lillholmen till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Ny bebyggelse längs södra sidan av Stångholmsbacken (Bäverholmen), öster om ”Stångholmsplatsen". Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från parkstråk, mot nya byggnader inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Vy från Stångholmsplatsen, mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
Idé till gestaltning av förskolans huvudbyggnad samt förrådsbyggnader. Vy mot öster. Bild: Tengbom
Idé till gestaltning av ”Lillholmsparken”. Vy från söder, mot det södra punkthuset inom Väster om Vårholmsbackarna. Bild: Karavan
”Stångholmsplatsen”. Vy mot norr, söder om Stångholmsbacken. Bild: Karavan
Illustrationsplan, exklusive östra delen av planområdet med förskola. Bild: Urban Minds

3D modell för Stångholmsbacken

I den tredimensionella modellen kan du utforska förslaget i en 3D-karta med olika vyer. Modellen visar bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig, samt storlek och utbredning på nya gator och parker. Den är en övergripande modell och kan därför upplevas ganska ”grov”. Den visar inte exakta markhöjder, utan mer på ett ungefär hur marken höjs kring de tunnlar som tas bort samt hur nya byggnader möter gator och park.

Välkommen att se förslaget för Stångholmsbacken i 3D

Sista chansen att tycka till

Förslaget för Stångholmsbacken (Fokus skärholmen) har bearbetats sedan samråd och ställs ut för granskning 23 september till 20 oktober. Granskningsförslaget innebär i huvudsak cirka 620 nya bostäder kring Stångholmsbacken, Vårbergsvägen, Vårholmsbackarna och ny förskola vid Falkholmsgränd (8 avdelningar). Utveckling av parkmiljöer och gator ingår också. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Granskning pågår 23 september till 20 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under granskningsperioden:

3d-modellen visar den nya bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig, samt storlek och utbredning på nya gator och parker. Den är en övergripande modell och kan därför upplevas ganska ”grov”. Den visar inte exakta markhöjder, utan mer på ett ungefär hur marken höjs kring de tunnlar som tas bort samt hur nya byggnader möter gator och park.

Dina synpunkter ska lämnas senast 20 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten. Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen den 10 december 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har följande korrigeringar gjorts:

Minskat antal punkthus inom Lillholmen. Sänkt antal våningar på bebyggelse kring Vårholmsbackarna. Skyfallshantering har utvecklats. Utredningar avseende markföroreningar och geoteknik har fördjupats, liksom parkeringsefterfrågan för befintliga boende som påverkas genom att befintliga garage rivs.

Du kan lämna synpunkter från den 23 september till 20 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-00513

Den som inte framfört synpunkter senast 20 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om projektet:

Uppdaterad