dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 41

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i projektet

Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller. Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.

Natten till fredag 18 september och cirka en natt per vecka i två veckor framöver, pågår gjutningsarbeten i vattenområdet mellan Södermalm och Gamla stan.

Tre nätter i veckan framöver utförs driftarbeten på Skeppsbron och Munkbron mellan klockan 22:00-05.00. Ej fredag eller lördag! Detta arbete kommer att pågå fram till trafikomläggningen den 26 oktober. Arbetet kan medföra buller, då arbetet utförs med bland annat kranbil.

Helgarbeten

07.00-19.00 pågår helgarbeten. Inga bullrande arbeten får utföras innan klockan 09.00. Detta kommer att pågå fram till invigningen av Slussbron.

Katarinavägen: På den avstängda delen av Katarinavägen arbetar vi sju dagar i veckan tills att Slussbron öppnar, klockan 05:00, 26 oktober. Det handlar om markarbeten och tätskiktsarbeten, där vissa av momenten är bullrande.

Katarinavägen och Hornsgatan/Södermalmstorg: Under helger i oktober samt under vissa nätter utförs arbeten med finplanering som plattläggning, stenkapning, asfaltering och ledningsarbeten. Tält kommer att monteras över vissa delar föra att minska luftburet buller.

Under natten till fredag byggs busshållplats utanför restaurang Akkurat, arbetet ska dock inte innebära några större störningar.

Katarinavägen och Ryssgården

På Ryssgården och Katarinavägen, pågår förberedelser inför trafikomläggningen den 26 oktober, 05:00. Det rör sig om att anlägga cykel,- och gångväg, gatsten och asfalt.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Borgmästartrappan rivs för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan. Vi river betongvagga i tunneln, vardagar 07.00-19.00 som kan medföra vissa stomljud i de fastigheter som ligger närmast.

Ett mindre sprängningsarbete vid trappan planeras att starta under v. 44.

Borgmästartrappan beräknas vara klar i slutet av 2020.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 och lördagar 09.00-17.00 sker sprängning och borrning.

Vi spränger längst bort på infartsrampen på Stadsgårdsleden. Stadsgårdsleden stängs då av cirka fem minuter i samband med sprängning. I höst kommer sprängningarna återigen utföras i närheten av tunnelbanan.

I berget utförs det nu kompletterande arbeten som mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten. Den västra borriggen är i höjd med rundeln. Där är spräningarna mindre kraftiga, på grund av närheten till tunnelbanan. Den östra borriggen är i höjd med Sjöfartshotellet.

Se filmen om nya bussterminalen här!

Framdriftskarta

Klicka på bilden för att förstora.

Katarinagaraget

Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen utförs ovanför de västra delarna. Det är små sprängsalvor inom ett litet område, men kan ändå höras och kännas av i fastigheter i nära anslutning till Katarinagaraget.

Dessutom pågår arbetena för själva terminalen i samma område vilket skapar ytterligare stomljud.

Den västra tunnelentrén har försetts med mattor för att dämpa luftburet buller. Även den östra tunnelentrén håller nu på att täckas med mattor för att minska luftburet buller.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer längre fram att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet.

Arbeten med att gjuta betong påbörjas inom kort. Dessa arbeten kommer att pågå fram till i vår och väntas inte orsaka något buller.

Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Det är i dagsläget inte klart när de här delarna kan öppna igen.

Lokattens trappa

Trottoaren beläggs med plattor och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Trottoaren för gående har öppnat och biltrafiken löper nu på den norra sidan. Vi återställer den södra sidan av Katarinavägen. Dubbelriktad trafik införs i början av oktober. Inför öppnandet kommer en endast en liten del av trappan att vara arbetsområde.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020. Trappan och en ny hiss har börjat monterats, och öppnar för allmänheten 2023.

Se filmen om Lokattens trappa här!

Slussbron

Vi gjuter cykel-och gångbanor, förbereder trafiklösningar, sätter belysning och finplanerar. Bron invigs och öppnar för trafik 05:00, den 26 oktober. Mer info om trafiklösningarna kommer närmare invigningen.

Så tar du dig fram i Slussen -  trafikändringar

Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron breddar vi kajen, bygger de nya konstruktionerna och gör installationsarbeten inför invigningen av Slussbron. Vi gör förberedande arbeten som asfaltering och kommer behöva ändra cykelkörfältet norrgående i sidled några gånger med cirka 4-10 meter.

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajen. Här kommer cykelbana och körfält flyttas en bit norrut från Kornhamnstorg till början av Västra bron.

Under kommande veckor kommer vi att utföra driftarbeten nattetid på Skeppsbron och Munkbron mellan klockan 22:00-05.00. Ej fredag eller lördag! Detta arbete kommer att pågå fram till trafikomläggningen den 26 oktober. Arbetet kan medföra buller, då arbetet utförs med bland annat kranbil.

Asfaltering kommer att göras av sydgående körfält (västra delen), trafik som ej har ärende till fastigheterna (Skeppsbron 40-48), kommer med flaggvakters hjälp få köra till östra körfältet. Cyklisterna fortsätter att cykla på trottoar i sydgående riktning till slutet av vecka 41, då asfaltering och målning beräknas vara klar. Trafiken släpps åter på fredag vecka 41 på respektive körbanan för cykel, buss och bil.

Vattenområdet

Mellan Slussen och Gamla stan har botten till de två avtappningskanalerna justerats till rätta nivåer. Även den första delen av Slusskanalen ligger i sitt rätta läge under Slussbron. Arbete med den sista delen av slusskanalen har påbörjats.

Se filmen om vattenområdet här!

Stadsgårdsleden

Vi utför förberedande arbeten med att få nytt övergångställe cirka 50 meter väster om dagens övergångsställe. Det nya övergångsstället tas i drift under v.41.

Vi förbereder för nya cykelöverfarten som öppnas den 26 oktober. Övergångstället flyttas cirka 50 meter väster ut. Gående som går efter byggarbetsplatsen på södra sidan kommer flyttas norr om Stadsgårdsleden. Det kommer att bli en gemensam gång- och cykelbana norr om Stadsgårdsleden längs med kajen. Omledning av gångbanan kommer troligen att ske natten mot tisdag.

Uppdaterad