dcsimg

Över 1 000 synpunkter om Södertäljevägens utveckling

Resultat från tidig digital dialog med röda och blå prickar.
Resultat från tidig digital dialog som genomfördes 1 juni-14 augusti 2020 om utvecklingen av Södertäljevägen.

Södertäljevägen i norra Liljeholmen bjöd in till en tidig digital dialog 1 juni-14 augusti. Via en karta fanns möjlighet att markera och beskriva favoritplatser och platser som önskas utvecklas.

Totalt inkom 1 121 synpunkter, varav 84 var synpunkter om befintliga kvaliteter och 814 synpunkter om vad som kan förbättras inom området. En enkätfråga om utvecklingsbehov gav 223 svar. Stort tack till alla som deltog

Många synpunkter handlade om att skapa fler mötesplatser och grönska i området. Framkomlighet och utrymme för gång- och cykel nämndes av många liksom vikten av att skapa trygga miljöer, både ur trafiksynpunkt och vistelsesynpunkt. Även kopplingar till kringliggande områden ansågs viktigt. Flera deltagare i dialogen önskade även varierande boendeformer.

Utifrån resultaten får projektgruppen en bred bild av hur stockholmarna ser på området och hur det bör utvecklas. Resultaten är sammanställda i en rapport som blir ett viktigt underlag, tillsammans med övriga analyser och utredningar, till kommande arbete och samråd.

Mer läsning

Uppdaterad