dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 48

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Ny information står i kursiv text.

Vid störningar eller om du har frågor kontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se

Missade du den digitala invigningen av Slussbron? Ta en titt här så får du se hela programmet från den 25 oktober.

www.guldfestslussen.se.

Arbetstider i projektet

Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller. Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.

Natten mot torsdag v 47, kommer arbeten ske på Skeppsbrokajen 31. Det är en dagvattenbrunn som ska anläggas på cykelbanan. För att utföra det arbetet behövs en grävmaskin och lyftkran, vilket kan medföra störande ljud för närboende.

Katarinavägen och Hornsgatan/Södermalmstorg

Spårviddshinder för kollektivtrafik har installerats på Katarinavägen, i höjd med gamla OKQ8-garaget. Under vecka 47, fortsätter rivningen av luftkulverten längs Katarinavägen.

 

Direkt efter brons invigning stängslades Södermalmstorg in inför rivning av ytskikten av både torget samt västra bron. Kommande veckor fortsätter arbetet med att riva bort asfalt och ytskiktet på torget. Under kortare perioder kommer en robot att hacka i betong vilket kommer att innebära en del bullerstörning. Materialet kommer att fraktas bort vilket innebär att byggtrafik kommer att förekomma i korsningen vid Hornsgatan i höjd med Södermalmstorg. Nedanför, på kajplan, kommer vi under kommande veckor att förbereda med skärmar för skydd mot tunnelbanan inför rivningen över själva tunnelbanan.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Borgmästartrappan rivs för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan. Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen. Sprängningsarbeten har påbörjats i Borgmästartrappan. Det blir troligen en sprängning per dag.

Bergschakt pågår på Borgmästartrappan. Sprängningar ner till marknivå är i stort sett klara. Nu följer sprängningar till cirka tre-fyra meter under marknivå. Två borriggar utför jobbet, en som spränger inifrån och ut och som en som spränger utifrån och in.

Borgmästartrappan beräknas vara klar i slutet av januari 2021.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten. Den västra borriggen har passerat rundeln. Den östra borriggen är i höjd med Sjöfartshotellet.

I berget utförs det även kompletterande arbeten som mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

Under vecka 48 fortsätter arbetena framåt i avgångshallen. Framdriften kan upplevas mer intensiv för boende och verksamheter i området, då det är fyra borriggar inom ett mindre område. Framdriften går enligt tidplan och avgångshallens östra och västra borrigg väntas mötas i februari 2021.

 Betongsprutning i den framtida avgångshallen. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Resterande arbeten i själva vänthallen kommer att sprängas ut efter att arbetena med avgångshallen är klara.

Se filmen om nya bussterminalen här!

Framdriftskarta

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår för vecka 48 och framöver.

Katarinagaraget - Katarinavägen

Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen utförs ovanför de västra delarna. Det är små sprängsalvor inom ett litet område, men kan ändå höras och kännas av i fastigheter i nära anslutning till Katarinagaraget. Dessutom pågår arbetena för själva terminalen i samma område vilket skapar ytterligare stomljud.

Den västra tunnelentrén har försetts med mattor för att dämpa luftburet buller. Den östra tunnelentrén täcks tidvis med mattor för att minska luftburet buller. Mattorna monteras ned för att större fordon ska kunna passera.

I december 2020 väntas lossningsarbetet i stort sett vara klart i Katarinagaraget. Detta kommer innebära att den tunga trafiken med lastbilar på Katarinavägen kommer att minska.

En stor del av borrnings- och förstärkningsarbetena upp mot taket är klara. Nu väntar främst arbeten ner mot marken, som kan låta lite mindre.

Arbete inne i Katarinagaraget. Valvet som syns på bilden är den så kallade västra infarten och leder mot Katarinavägen och framtida handelsplatsen. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, efter årsskiftet.

Betongarbeten pågår nu fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende.

Förstärkningsarbeten i berget har påbörjats. Kranen är monterad för att kunna hjälpa till inför fortsatta betongarbeten. En del av planket har tillfälligt bytts ut mot stängsel.

Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Det är i dagsläget inte klart när de här delarna kan öppna igen.

Lokattens trappa

Trottoaren beläggs med plattor och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Trottoaren för gående har öppnat och biltrafiken löper nu på den norra sidan. Vi återställer den södra sidan av Katarinavägen. Dubbelriktad trafik införs i början av oktober. Inför öppnandet kommer en endast en liten del av trappan att vara arbetsområde.

Borrningsarbeten med spont är klara. Nu väntar jordschakt, men det påbörjas inte förrän efter nyårshelgen. Det beror på att vår entreprenör behöver det utrymmet för att färdigställa en del av trappan.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020. Trappan och en ny hiss har börjat monteras, och öppnar för allmänheten 2023.

Fotograf: Anders Liberg.

Se filmen om Lokattens trappa här!

Slussbron

Nu går vi in i huvudskede två i Projekt Slussen i och med att bron är invigd.

Så här tar du dig du dig fram i Slussen.

Se filmen om Slussbron här!

Skeppsbron och Munkbron

Natten mot torsdag vecka 47, kommer arbeten ske på Skeppsbrokajen 31. Det är en dagvattenbrunn som ska anläggas på cykelbanan. För att utföra arbetet behövs en grävmaskin och lyftkran, vilket kan medföra störande ljud för närboende. Arbetena utförs mellan klockan 21.00-05.00 för att minimera trafikpåverkan.

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajen.

Vattenområdet

Mellan Slussen och Gamla stan har botten till de två avtappningskanalerna justerats till rätta nivåer. Även den första delen av Slusskanalen ligger i sitt rätta läge under Slussbron. Arbetet med den sista delen av slusskanalen har påbörjats.

Måndagen den 26/10, 05:00 stängdes västra bron av och rivningsarbetet av bron inleddes. Initialt kommer inte rivningsarbetet att vara bulleralstrande. Till en början är det främst brons ytskikt, som asfalt och belysning, som kommer att skrapas bort.

Under helgen v. 46 flyttade Skanska sin kontorsetablering på pråm mot Munkbroleden i nordvästlig riktning.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2020/10/ny-bro-och-den-gamla-rivs/

Se filmen om vattenområdet här!

Stadsgårdsleden

Gående som går efter byggarbetsplatsen på södra sidan kommer flyttas norr om Stadsgårdsleden. Det kommer att bli en gemensam gång- och cykelbana norr om Stadsgårdsleden längs med kajen. Trafiken i Stadsgårdsledstunneln har letts om norr ut i tunneln som ett som ett led i den stora omläggningen.

 

 

Uppdaterad