Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

Just nu genomgår vi en kris till följd av spridningen av coronaviruset. Många drabbas hårt på olika sätt. Med hjälp av en webbenkät vill KTH och Stockholms stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation.

På KTH bedrivs forskning om hur vi genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. KTH och Stockholms stad har tagit fram en webbenkät för att samla underlag och bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation för sina invånare i olika delar av staden.

Vi hoppas att du vill vara med och svara på enkäten. Du får gärna gå in och svara flera gånger i takt med att dina vanor förändras.

Webbenkät: Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? Stockholm

Dina svar hanteras helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas på övergripande nivå och som sammanslagna resultat. Enskilda svar kommer inte kunna urskiljas. Vi är intresserade av att fånga mönster i staden och inte individers beteenden. Data och resultat kommer användas för forskningsändamål inom KTH (inom Tillämpad Stadsbyggnad och Senseable Stockholm Lab). Respektive kommun som deltar kommer också kunna ta del av ett urval av data från den egna kommunen i analys- och utvecklingssyfte.

Om enkäten Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?, Senseable Stockholm Labs webbplats

Frågor?

Lukas Ljungqvist

Stockholms stad

Ann Legeby

KTH

Uppdaterad