Aktuella arbeten i Slussen vecka 49

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Ny information står i kursiv text.

Undrar du något?

Vid störningar eller om du har frågorkontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se

Arbetstider i projektet

Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller. Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.

Katarinavägen och Hornsgatan/Södermalmstorg

Spårviddshinder för kollektivtrafik har installerats på Katarinavägen, i höjd med gamla OKQ8-garaget. Under vecka 49-50, fortsätter rivningen av luftkulverten längs Katarinavägen. Den sista etappen kommer att tas från Mariagränd med en mindre kranbil.

Direkt efter brons invigning stängslades Södermalmstorg in inför rivning av ytskikten av både torget samt västra bron. Kommande veckor fortsätter arbetet med att riva bort asfalt och skyddsbetong på torget. Under kortare perioder kommer en robot att hacka i betong vilket kommer att innebära en del bullerstörning. Materialet kommer att fraktas bort vilket innebär att byggtrafik kommer att förekomma i korsningen vid Hornsgatan i höjd med Södermalmstorg.

Nedanför, på kajplan, kommer vi under kommande veckor att förbereda med skärmar för skydd mot tunnelbanan inför rivningen över själva tunnelbanan. Under vecka 49, utförs förstärkningsarbeten av bärande pelare för att arbeten nära tunnelbanan ska kunna utföras. Natten torsdag till fredag kommer det första lyftet av betongkonstruktion som ligger ovanför tunnelbanan att tas bort. Därefter utförs ett lyft varje natt från natten mot måndag, vecka 49. Inga lyft kommer att utföras denna period under lördagsnätter. Under vecka 1, kommer inga lyft att utföras. Arbetet kommer att pågå fram till och med slutet av februari 2021 och medför ingen eller mycket liten påverkan för närboende eller förbipasserande.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Borgmästartrappan rivs för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan. Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen. Sprängningsarbeten har påbörjats i Borgmästartrappan. Det blir troligen en sprängning per dag.

Bergschakt pågår på Borgmästartrappan. Sprängningar ner till marknivå är i stort sett klara. Nu följer sprängningar till cirka tre-fyra meter under marknivå. Två borriggar utför jobbet, en som spränger inifrån och ut och en som spränger utifrån och in. Borgmästartrappan beräknas vara klar i slutet av januari 2021.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten.

I berget utförs det även kompletterande arbeten som mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

Under vecka 49 fortsätter arbetena framåt i avgångshallen. Framdriften kan upplevas mer intensiv för boende och verksamheter i området, då det är fyra borriggar inom ett mindre område. Framdriften går enligt tidplan och avgångshallens östra och västra borrigg väntas mötas i februari 2021.

De mest intensiva arbetena med avgångshallen ska enligt vår planering vara klara i april 2021. Därefter kommer kompletterande arbeten med borrning och sprängning att pågå fram till maj 2021.

Betongsprutning i den framtida avgångshallen. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Resterande arbeten i själva vänthallen kommer att sprängas ut efter att arbetena med avgångshallen är klara och planeras pågå till slutet av våren.

Se filmen om nya bussterminalen här!

Framdriftskarta

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår för vecka 49 och framöver.

Katarinagaraget - Katarinavägen

Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen utförs ovanför de västra delarna. Det är små sprängsalvor inom ett litet område, men kan ändå höras och kännas av i fastigheter i nära anslutning till Katarinagaraget. Dessutom pågår arbetena för själva terminalen i samma område vilket skapar ytterligare stomljud.

Den västra tunnelentrén har försetts med mattor för att dämpa luftburet buller. Den östra tunnelentrén täcks tidvis med mattor för att minska luftburet buller. Mattorna monteras ned för att större fordon ska kunna passera.

Under den kommande veckan utförs olika typer av mindre störande arbeten i Katarinagaraget, såsom att såga bjälklag, syna och besiktiga det utförda förstärkningsarbetet. Om cirka två veckor, i mitten av december, påbörjas återigen mer störande arbete med att såga hål från Katarinagaraget ner till den kommande bussterminalen. För att ta ut detta hål, kommer arbeten med borrning och sprängning åter att göras i Katarinagaraget.

I mitten av december 2020 väntas lossningsarbetet i stort sett vara klart i Katarinagaraget. Detta kommer innebära att den tunga trafiken med lastbilar på Katarinavägen kommer att minska.

En stor del av borrnings- och förstärkningsarbetena upp mot taket är klara. Nu väntar främst arbeten ner mot marken, som kan låta lite mindre.

Arbete inne i Katarinagaraget. Valvet som syns på bilden är den så kallade västra infarten och leder mot Katarinavägen och framtida handelsplatsen. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, efter årsskiftet.

Betongarbeten pågår nu fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende.

Förstärkningsarbeten i berget har påbörjats, inför fortsatta betongarbeten.

Monteringen av lyftkranen på arbetsområdet vid Klevgränd är nu klar.

Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Det är i dagsläget inte klart när de här delarna kan öppna igen.

Lokattens trappa

Trottoaren beläggs med plattor och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts.

Borrningsarbeten med spont är klara. Nu väntar jordschakt, men det påbörjas inte förrän efter nyårshelgen. Det beror på att vår entreprenör behöver det utrymmet för att färdigställa en del av trappan.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020. Trappan och en ny hiss har börjat monteras, och öppnar för allmänheten 2023.

Se filmen om Lokattens trappa här!

Skeppsbron och Munkbron

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajen.

Vattenområdet

Mellan Slussen och Gamla stan har botten till de två avtappningskanalerna justerats till rätta nivåer. Även den första delen av Slusskanalen ligger i sitt rätta läge under Slussbron. Arbetet med den sista delen av slusskanalen har påbörjats.

Rivningarna av västra bron pågår i ett initialt skede. Inledningsvis kommer inte rivningsarbetet att vara bulleralstrande. Till en början är det främst brons ytskikt, som asfalt och belysning, som kommer att skrapas bort.

Denna vecka påbörjas rivning av överbyggnad av den provisoriska väg- och gång/cykelbron på västra bron. Betong kommer att knackas sönder med hydraulhammare och buller inom godkända nivåer kan förekomma.

Ny bro och den gamla rivs

Se filmen om vattenområdet här!

Stadsgårdsleden

Gående som går efter byggarbetsplatsen på södra sidan har flyttats norr om Stadsgårdsleden. Det är nu en gemensam gång- och cykelbana norr om Stadsgårdsleden längs med kajen. Trafiken i Stadsgårdsledstunneln har letts om norr ut i tunneln som ett som ett led i den stora omläggningen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad