Cykel och gång prioriteras på Hagaesplanaden

Hagaesplanaden, gatan som ska rama in Norra Stationsparken, blir gångfartsgata på den södra sidan och cykelgata på den norra sidan parken. Cykelgata är en ny typ av gatureglering som börjar gälla idag den 1 december.

Inbjudande uteserveringar i solsäkert läge, sittbänkar med grönskade planteringar mitt i gatan och bilar som rör sig på fotgängares och cyklisters villkor. Det är planerna för den drygt en kilometer långa Hagaesplanaden som ska omringa Norra Stationsparken. Än så länge pågår arbeten med att bygga husen runt parken. Vissa kvarter är helt färdiga och andra har inte påbörjats. Delar av Hagaesplanaden är i bruk redan idag, dock utan att gatan har fått sin färdiga utformning.

–Besluten är tagna och vi förbereder nu för att bygga cykelgata och gångfartsgata, berättar Linda Malmbo, projekteringsledare i Hagastaden.

Omgivning ger låg fart
Hur ska bilförare förmås att sakta ner? Linda berättar att det är den omgivande miljön som kommer få oss att lätta på gaspedalen, hålla uppsikt och krypa fram längs Hagaesplanaden. Gatan kommer att möbleras med träd, planteringar, sittbänkar samt möjliga ytor för uteserveringar. Dessa är noga utplacerade så att man vet var man får köra och var det är tryggt att gå. På södra delen av Hagaesplanaden blir markytan som ett slätt golv mellan husfasaderna och in i parken, utan avgränsande trottoarkanter. Ytskiktet kommer inte heller vara asfalt som det brukar vara på gator. Här kommer vi att gå, cykla eller köra på granithällar i varierande storlekar lagda i mönster, liknande de som idag finns längs västra sidan på Hälsingegatan.

–Alla som rör sig på gatan, oavsett hur, får helt enkelt dela på utrymmet, förklarar Linda. Man kan jämföra utformningen med de sommargågator som har funnits under några år på olika ställen i Stockholm, bland annat Rörstrandsgatan och Nybrogatan. Utryckningsfordon måste självklart kunna komma fram och i husens bottenvåningar finns verksamheter som behöver leveranser. Det ska gå att lasta och lossa och finnas möjlighet att stanna till för att släppa av eller hämta någon, berättar Linda.

Ny typ av gata – cykelgata
På den norra sidan av parken blir det cykelgata. Den här nya typen av gata innebär att:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgata.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.

–Hagaesplanaden är en del i ett öst-västligt huvudcykelstråk. För cyklister som kommer österifrån, över den planerade bron över Uppsalavägen och ska vidare till exempelvis Karolinska Sjukhuset eller KI, kommer Hagaesplanadens norrsida att vara den naturliga cykelvägen, säger Sofia Stolt, trafikplanerare i Hagastaden.

På den norra delen av Hagaesplanaden behöver en trottoarkant skilja de olika trafikslagen åt, men det blir ändå ett lugnare tempo än längs huvudcykelstråket som går längs Norra Stationsgatan. Även här avsätter staden ytor för uteserveringar och planteringar i gaturummet.

Hagaesplanadens utformning ska bjuda in till att människor vill röra sig och vistas i området och vara säkra skolvägar för alla barn. Och när boende och besökare flanerar ut och in i parken och längs gatan, bidrar det till att göra området till en levande och trygg miljö.

Illustrationerna är arbetsskisser.

Länk till information om cykelgata, regeringen

Uppdaterad