Enkät om utemiljön i Norra Djurgårdsstaden engagerade

Stort tack till alla som visat intresse och som deltog i enkäten om utemiljön i Norra Djurgårdsstaden! Vi har gått igenom alla kommentarer och totalt deltog över 300 boende.

I oktober genomfördes en enkät bland de boende i området för att få bättre förståelse och ökad kunskap om hur utemiljöerna, såsom bostadsgårdar och takterrasser, upplevs. Resultatet ska ge input till stadens arbete med att uppdatera grönytefaktorn. Grönytefaktorn är stadens planeringsverktyg för att skapa högkvalitativ grönstruktur som bidrar till att öka den biologiska mångfalden och rekreativa funktioner samt fördröjer dagvatten.

Totalt deltog över 300 personer, alla åldersgrupper fanns representerade och över hälften (65%) av respondenterna var kvinnor.

Den sammantagna bedömningen av hur gården upplevs visar att 80% tycker att den fungerar bra och över 60% anser att den uppfyller sitt eller hushållets behov utifrån vad man vill använda den till. Däremot så visar svaren på en upplevelse av att gårdarna inte fungerar bra för åldersgruppen ungdomar, medan de fungerar bäst för små barn. Enkäten visar även att gårdens främsta användningsområden är lek och umgänge, det framkommer även att många använder den som passage och transportsträcka, cykelparkering, slänga sopor och som plats att träffa grannar på.

Över hälften svarar att de känner till att gårdarnas växtlighet är en del av klimatanpassningen för att minska översvämningarna i området. Just grönska, blomplanteringar och gräsmattor är några av de element som man tycker bäst om med sin gård.

Uppdaterad