Första detaljplanen i Södra Värtan godkänd i stadsbyggnadsnämnden

Stadsutvecklingen innebär en omfattande förändring av området. En sammanhängande stadsmiljö med nya offentliga rum i anslutning till vattnet växer fram, samtidigt som den framtida hamnverksamheten tryggas. Kajerna tillgängliggörs för allmänheten och en ny brygga, skapar nya möjligheter för kollektivtrafik till sjöss. Detaljplanen inkluderar fem kvarter i den norra delen av Södra Värtan.

De nya byggnaderna kommer att utgöra en ny vattenfront och entré till Stockholm. Bebyggelsestrukturen kommer vara sammanhållen, med hög arkitektonisk kvalitet och angränsande allmänna platser. På piren skapas en större torgyta som möter vattnet med ett terrasserat trädäck.

I Norra Djurgårdsstaden pågår utbyggnad och detaljplanering för en tät och blandad stad med ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser. Det är angeläget att skapa och förbättra kopplingar till omkringliggande stadsdelar. I samband med stadsutvecklingen kan offentliga platser skapas och i möjligaste mån tillgängliggöra områdets kajer.

Planen för denna första etapp i Södra Värtan, beräknas antas i kommunfullmäktige under kvartal 1, 2021.

Uppdaterad