Aktuella arbeten i Slussen vecka 52-1

Här presenterar vi aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Ny information står i kursiv text.

Undrar du något?

Vid störningar eller om du har frågorkontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se

Arbetstider i projektet

Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller. Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.

Katarinavägen och Hornsgatan/Södermalmstorg

Under v. 1 påbörjas rivningen av gamla polishuset intill Katarinavägen och tunnelbanan/Ryssgården. Rivningen kommer att utföras med grävare och förväntas inte störa i någon större utsträckning. Rivningsarbetet förväntas vara klart i början av februari.

Direkt efter brons invigning stängslades Södermalmstorg in inför rivning av ytskikten av både torget samt västra bron. Kommande veckor fortsätter arbetet med att riva bort asfalt och skyddsbetong på torget. Under kortare perioder kommer en robot att hacka i betong vilket kommer att innebära en del bullerstörning. Materialet kommer att fraktas bort vilket innebär att byggtrafik kommer att förekomma i korsningen vid Hornsgatan i höjd med Södermalmstorg.

Nedanför, på kajplan, kommer vi under kommande veckor att förbereda med skärmar för skydd mot tunnelbanan inför rivningen över själva tunnelbanan.

Första lyftet av betongkonstruktion ovanför tunnelbanan utfördes natten söndag till måndag v.49. Ett lyft per natt mellan 01:00 och 05:00 kommer att utföras fram till den 28 februari. Inga lyft utförs nätterna mellan fredagar och lördagar under denna period.

Arbeten under julhelgerna: Under v. 52 kommer sista lyftet inför julledigheten att ske natten till onsdag. Under v. 53 kommer kommer ett lyft per natt att göras från natten till måndag fram till natten mot onsdag. Under v. 1, 2021 görs ett uppehåll och inga lyft kommer att utföras. Från och med v. 2 återupptas arbetet med ett lyft per natt.

Arbetet kommer att pågå fram till och med slutet av februari 2021 och medför ingen eller mycket liten påverkan för närboende eller förbipasserande. 

Arbeten vid Borgmästartrappan

Borgmästartrappan har rivits för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan. Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen.

Under vecka 52 fortsätter sågning av konturer för sprängning längst ut mot Stadsgården. Arbetsmomenten bedöms vara tysta.

Bergschakt pågår på Borgmästartrappan. Sprängningar ner till marknivå är i stort sett klara. Nu följer sprängningar till cirka tre-fyra meter under marknivå. Två borriggar utför jobbet, en som spränger inifrån och ut och en som spränger utifrån och in. Borgmästartrappan beräknas vara klar i slutet av januari 2021.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten.

I berget utförs det även kompletterande arbeten, såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

Under v. 52 fortsätter arbetena sakta framåt i avgångshallen. Framdriften kommer främst röra sig om mindre sprängsalvor, jämfört med tidigare. I stället blir det flera sprängningar, fast mindre kraftiga.

De närmaste veckorna kommer förstärkningsarbeten, såsom bultborrning, pågå i rundeln.

Resterande arbeten i själva vänthallen kommer att sprängas ut efter att arbetena med avgångshallen är klara och planeras pågå till slutet av våren.

När det blir tid över i den planerade framdriften i avgångshallen, utförs även arbeten under Katarina Kyrkobacke. Se placering av borrigg på framdriftskartan.

Framdriften kan upplevas mer intensiv för boende och verksamheter i området, då det är fyra borriggar inom ett mindre område. Framdriften går enligt tidplan och avgångshallens östra och västra borrigg väntas mötas i februari 2021.

De mest intensiva arbetena med avgångshallen ska enligt vår planering vara klara i april 2021. Därefter kommer kompletterande arbeten med borrning och sprängning att pågå fram till maj 2021.

Se filmen om nya bussterminalen här!

Framdriftskarta

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår för vecka 52 och framöver.

Katarinagaraget - Katarinavägen

Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen utförs ovanför de västra delarna. Det är små sprängsalvor inom ett litet område, men kan ändå höras och kännas av i fastigheter i nära anslutning till Katarinagaraget. Dessutom pågår arbetena för själva terminalen i samma område vilket skapar ytterligare stomljud.

Den västra tunnelentrén har försetts med mattor för att dämpa luftburet buller. Den östra tunnelentrén täcks tidvis med mattor för att minska luftburet buller. Mattorna monteras ned för att större fordon ska kunna passera.

Ett fåtal sprängningsarbeten kvarstår med nuvarande arbeten. Ett genomslag, i form av ett mindre hål, gjordes under förra veckan till ett tidigare teknikrum. Se bild. Rummet ska sedan rivas och därefter ska betongarbeten göras. Fler sprängningar följer sedan i februari, när de ska borra underifrån bussterminalen.

En stor del av borrnings- och förstärkningsarbetena upp mot taket är klara. Nu väntar främst arbeten ner mot marken, som kan låta lite mindre.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, efter årsskiftet.

Betongarbeten pågår nu fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende.

Bottenplattan har gjutits färdigt i betong. Nu ska väggar byggas upp.

En kran har monterats på arbetsområdet, för att bistå med betongarbeten.

Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att börja återställas till ursprungligt skick när arbetet med ventilationsschaktet är klart, sommaren 2021. Det är i dagsläget inte klart när återställandet av gatan och trapporna kan öppna igen.

Lokattens trappa

Trottoaren beläggs med plattor och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Det stora pusslet med att stensätta invändigt och utvändigt är i stort sett klart!

Borrningsarbeten med spont är klara. Nu väntar jordschakt, men det påbörjas inte förrän efter nyårshelgen. Det beror på att vår entreprenör behöver det utrymmet för att färdigställa en del av trappan.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020. Trappan och en ny hiss har börjat monteras, och öppnar för allmänheten 2023.

Se filmen om Lokattens trappa här!

Skeppsbron, Munkbron och Munkbroleden

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajen.

Vattenområdet

Mellan Slussen och Gamla stan har botten till de två avtappningskanalerna justerats till rätta nivåer. Även den första delen av Slusskanalen ligger i sitt rätta läge under Slussbron. Arbetet med den sista delen av slusskanalen har påbörjats.

Rivningarna av västra bron pågår i ett initialt skede. Inledningsvis kommer inte rivningsarbetet att vara bulleralstrande. Till en början är det främst brons ytskikt, som asfalt och belysning, som kommer att skrapas bort.

V. 49 påbörjades rivningen av överbyggnad av den provisoriska väg, gång- och cykelbron på västra bron. Betong kommer att knackas sönder med hydraulhammare och buller inom godkända nivåer kan förekomma.

https://vaxer.stockholm/nyheter/2020/10/ny-bro-och-den-gamla-rivs/

Se filmen om vattenområdet här!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad